Niveau C - Statutair

Assistent dienst Interventie post Lievegem (Zomergem)

Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Hoger secundair
Graad
Assistent
Plaats van tewerkstelling
5911 PZ Deinze/Zulte/Lievegem
Sportlaan 1, 9930 Zomergem
Uiterste inschrijvingsdatum
06.02.2022
Max. aantal inschrijvingen
20

Jobomschrijving

 • Uitvoeren van het takenpakket van de dienst Interventie, gericht op de planning van de diensten en
  het beheer van de dienstbladen en verloven in de daartoe voorziene applicaties
 • Bieden van administratieve ondersteuning, onder meer:
  • Algemeen klassement dienst Interventie
  • Bijhouden en verwerken resultaten interne acties
  • Opstellen van het LIK-verslag vanuit de dienst Interventie
 • Uitvoeren van de bovenvermelde opdrachten en taken op een autonome wijze, onder leiding van de
  verantwoordelijke officier en de hiërarchisch hoger geplaatsten.

Presentatie vd. dienst

De politiezone Deinze-Zulte-Lievegem - een samensmelting van de politiezones Deinze-Zulte en LoWaZoNe - ging van start op 1 januari 2019. Ze staat onder leiding van de korpschef, eerste hoofdcommissaris Benny Van Wabeke, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het politiebeleid in de politiezone. De korpschef oefent deze taken uit onder het gezag van het politiecollege.

De politiezone bestaat uit drie grote directies:

 • Directie Operaties
 • Directie Beleid, Beheer & Ontwikkeling
 • Directie Ondersteuning

Als assistent dienst Interventie post Lievegem zal je worden tewerkgesteld binnen de directie Operaties.


Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

De gewenste kwaliteiten waarover de kandidaat bij voorkeur dient te beschikken zijn de volgende:

 • eerlijkheid - integriteit
 • gedreven en besluitvaardig
 • ruim gevoel en zin voor orde en verantwoordelijkheid, methode, stiptheid en respect voor termijnen
 • klantgericht en tactvol
 • goede communicatieve en sociale vaardigheden
 • assertief en plichtbewust
 • zeer discreet en loyaal
 • flexibel zijn qua uitoefening van de taken en werkregeling
 • collegiaal
 • goede administratieve vaardigheden
 • behoorlijke kennis van Microsoft-Office toepassingen (voornamelijk Excel)
 • zelfstandig kunnen werken

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Interview
 • Geïnformatiseerde test
 • Een of meer tests of geschiktheidsproeven
 • Het door de korpschef houden van een interview met de verschillende kandidaten
 • De kandidaten die deelnemen aan deze selectie moeten op elk onderscheiden deel van de selectieproeven (test/geschiktheidsproeven en interview met de korpschef) een minimumscore van 60% behalen, zo niet zullen zij als ongeschikt voor de bediening worden beschouwd.

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Mogelijkheid om 1 dag/week te telewerken
 • Mogelijkheid om diensten verricht in andere overheidsdiensten of in de privé sector of als zelfstandige te laten valoriseren voor de bepaling van de geldelijke anciënniteit (KB 26/03/2014)
 • Gratis gebruik van Fitnesszaal in Deinze
 • Elke dinsdag & donderdag soep (winter) of een gezond tussendoortje (zomer)
 • Mogelijkheid tot lidmaatschap en deelname aan de activiteiten van de Vriendenkring van het korps
 • Gratis uitlenen van materiaal (perculator, beamer, laptop, staantafels,...)
 • Gratis zwemkaart Palaestra Deinze
 • Attenties voor familiale gebeurtenissen
 • Mogelijkheid om een warm middagmaal te nuttigen tegen democratische prijzen in Campus Leiepoort Sint-Hendriks
 • Mogelijkheid tot deelname aan jaarlijkse sportdag + personeelsuitstap
 • Per kalenderjaar een quota van 40 sporturen die mogen worden aangerekend als dienstprestatie
Referentiecode: S 6012 N 21 14