Niveau C - Statutair

Assistent Lokaal Informatiekruispunt (PZ Kruibeke/Temse)

Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Hoger secundair
Graad
Assistent
Plaats van tewerkstelling
5433 PZ KRUIBEKE/TEMSE
Nagelheetmakerslaan 1, 9140 Temse
Uiterste inschrijvingsdatum
11.02.2022

Jobomschrijving

Algemeen :

Je staat in voor allerhande administratieve en logistieke taken.
• Je rapporteert structureel en proactief aan je teamchef en diensthoofd.
• Je ontwikkelt de nodige kennis binnen je bevoegdheidsdomein.
• Je vervult je taken in een geest van collegialiteit, efficiëntie en effectiviteit.
• Je bent bereid om ook andere taken uit te voeren naargelang de noden van de zone.

Specifiek :

Je komt werken in het lokaal informatiekruispunt/gerechtelijk secretariaat dat bestaat uit 8 medewerkers. Je ondersteunt in ruime mate je collega’s en voert een aantal taken uit van de dienst dewelke hieronder worden opgesomd. Deze zijn niet-limitatief.
• Je voert allerlei gerechtelijke en administratieve ondersteunende taken uit die bijdragen tot de vlotte werking van de dienst.
• Je beheert informatie in verband met ANPR.
• Je spoort fenomenen op en meldt deze aan het diensthoofd.
• Je bent verantwoordelijk voor het aanmaken en opvolgen van evenementen en gebeurtenissen in Bepad.
• Je bekijkt dagelijks al het politionele nieuws en relevante regelgeving en verspreidt deze informatie.
• Je voert allerlei gevraagde opzoekingen uit voor o.a. het AIK, eigen PZ, andere PZ’s…
• Je beheert de operationele mailbox.
• Je staat in voor de dagelijkse gerechtelijke post.
• Je staat in voor de administratieve verwerking van allerlei gerechtelijke dossiers alsook de archivering ervan.
• Je staat in voor het beheer van de inbeslagnames.
• Je staat in voor het beheer van de gevonden voorwerpen.
• Je staat in voor het beheer van de getakelde voertuigen.
• Je doet de opvolging onmiddellijke intrekkingen rijbewijs.
• Je doet de invoer van ontzetting tot sturen.
• Je verwerkt de post voor het gemeentebestuur en van de wijk Kruibeke.
• Je houdt de telefoonlijst van de PZ up-to-date.
• ...

Presentatie vd. dienst

PZ Kruibeke/Temse

Nagelheetmakerslaan 1

9140 Temse

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

Algemeen competentiemodel voor niveau C (Jobpol).
• Belg of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie zijn.
• Kennis van de politieorganisatie, de lokale politie en zijn overheden en de werking van de geïntegreerde politie.
• Doordrongen zijn van de korpsvisie en missie en ernaar handelen.
• Je kan goed overweg met Word, Excel, Powerpoint, Sharepoint,…
• Je hebt aanleg om te kunnen werken met allerlei digitale toepassingen.
• Je bent taalvaardig, zowel schriftelijk als mondeling.
• Je bent stipt en nauwkeurig.
• Je bent discreet en gaat vertrouwelijk om met de politionele informatie.
• Je kunt vlot samenwerken met je collega’s en andere partners.
• Je bent leergierig.
• Je doet zelf voorstellen of neemt initiatieven wanneer nodig.
• Je bent loyaal.

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Selectiecommissie
 • Geïnformatiseerde test
Je zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie. Als je hiervoor geslaagd bent, worden er nog 1 of meerdere bijkomende proeven georganiseerd door onze politiezone.

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Gezonde initiatieven zoals wekelijks fruit, sportbeoefening
 • Glijdende uurregeling
 • Fietsleasing
Referentiecode: S 6023 N 21 04