Niveau B - Contractueel

communicatieconsulent

Dringende externe werving met mogelijkheid tot statutarisering
Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 18 maanden
Studieniveau
Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
Graad
Communicatieconsulent
Plaats van tewerkstelling
5412 PZ KASTZE
Tervuursesteenweg 295, 1820 Steenokkerzeel
Uiterste inschrijvingsdatum
13.02.2022
Arbeidsregeling
Andere overeenkomst  
Dringende externe contractuele werving met de mogelijkheid tot statutarisering  
Voltijds

Jobomschrijving

Als communicatiedeskundige instaan voor o.a.:

 • het organiseren van het communicatieoverleg met de communicatie-ambassadeurs en van dit overleg de notulen nemen;
 • het mee evalueren, bespreken en actualiseren van de korpsrichtlijn communicatie;
 • het opnemen van een regierol voor de communicatiekanalen (SharePoint, politiemagazine,…);
 • de redactie en organisatie van een maandelijkse intern ‘krantje’;
 • het beheer van de website www.kastze.be;
 • het coördineren en voeden van de sociale mediakanalen (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter) en het opvolgen van de gemaakte afspraken;
 • het schrijven van persberichten en het beantwoorden van vragen van de pers;
 • het ondersteunen van de korpschef bij persvoorstellingen;
 • de crisiscommunicatie opnemen tijdens ad hoc gebeurtenissen, rekening houdend met de richtlijnen van de overheden;

Als procesbeheerder instaan voor o.a.:

 • een herkenbare en nadrukkelijke ‘branding’ van de politiezone via de verschillende externe communicatiefora en dit met oog op kwalitatieve informatiedeling, reputatiemanagement, engageren van burgers,…;
 • het monitoren en (indien nodig) bijsturen van de kwaliteit van de interne en externe communicatie (inhoud, stijl, vorm,… conform de huisstijl);
 • het opvolgen en bijsturen van communicatie die afwijkt van de korpsrichtlijn communicatie en de afspraken omtrent het gebruik van de huisstijl;
 • het op de voet volgen van de maatschappelijke evoluties in het domein van communicatie, online branding en customer experience en voorstellen formuleren om het communicatiebeleid van de politiezone er aan aan te passen;
 • het proactief op zoek gaan naar de meest hedendaagse communicatievormen en -principes om zowel bij de interne als de externe communicatie de doelgroepen zo efficiënt en effectief mogelijk te bereiken;

Als coach instaan voor o.a.:

 • het ondersteunen van de leidinggevenden in de wijze waarop de korpscommunicatie, projectwerking en moeilijkere gesprekken kunnen worden georganiseerd;
 • het coachen van medewerkers die daarom verzoeken of verzocht worden in hun professionele communicatie en dit gedurende een afgelijnde periode;
 • het opnemen van een inspirerende voorbeeldrol inzake efficiënte communicatie.

Als vertegenwoordiger instaan voor o.a.:

 • het verzekeren van professionele contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners  om de zichtbaarheid en aanwezigheid van de organisatie te verhogen;
 • het voortdurend uitbreiden van zijn/haar extern netwerk met personen en diensten die een meerwaarde kunnen betekenen voor de werking van de politiezone en gebruik maken van dit netwerk om de werking van het korps te verbeteren.
 • een nauw contact onderhouden met de communicatieverantwoordelijken bij de gemeenten en communicatie op elkaar afstemmen;

Presentatie vd. dienst

De politiezone KASTZE wil met gedreven en trotse medewerkers een op maat gemaakte gemeenschapsgerichte en excellente politiezorg leveren om de veiligheid en de leefbaarheid in de gemeenten die we dienen, maximaal te waarborgen. We doen dit door problemen aan te pakken en gepaste oplossingen te zoeken in samenwerking met de burgers, overheden en partners in veiligheid.

Een positieve, vakbekwame en integere basishouding van alle medewerkers is essentieel voor een duurzame vertrouwensrelatie met bevolking en overheden.

De communicatieconsulent maakt deel uit van team Lokaal informatiekruispunt (LIK) binnen de cluster politieondersteuning. Hij/zij beheert de fora rond interne en externe communicatie en is procesverantwoordelijke voor de werkafspraken hierrond. Hij/zij is zeer flexibel inzetbaar en coördineert projecten als het jaarlijke politiemagazine, de SharePoint-site van de PZ Kastze,…  Hij/zij is in het korps een enthousiaste sleutelfiguur wat betreft het zoeken en delen van informatie, het bereiken van medewerkers en burgers en het engageren van collega’s in projecten.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Specifieke diplomavereisten
  Graduaat of bachelor in het studiegebied communicatiewetenschappen (of Master in de Journalistiek en Communicatie).
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

Kennis:

Doorgedreven kennis hebben van (of zich bijscholen in):
o Communicatie- en marketingstrategieën
o Privacywetgeving
o Richtlijnen parket i.v.m. communicatie
o Presentatietechnieken
o Coachingsprincipes
o Didactische methodes
o Projectwerking
o Microsoft Office 365

Basiskennis hebben van:
o Organisatiestructuur PZ KASTZE en de federale politie
o Kadernota integrale veiligheid, NVP en ZVP PZ KASTZE
o Community policing en excellente politiezorg (CP1 en 2)
o Principes MVO

Vaardigheden:

Omgaan met informatie:
o Informatie begrijpen, behandelen, analyseren en integreren
o Vernieuwen:
        - Vernieuwend denken door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.

Omgaan met taken:
o Taken uitvoeren, werk structureren, problemen oplossen
o Beslissen:
        - Nemen van beslissingen op basis van (on)volledige informatie en doelgericht acties         ondernemen om de genomen beslissingen uit te voeren.

Omgaan met medewerkers:
o Kennis en informatie delen, ondersteunen, medewerkers aansturen, medewerkers motiveren
o Medewerkers ontwikkelen:
         - Begeleiden van medewerkers in hun groei en gericht feedback geven aan medewerkers    over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling).

Attitude:


Loyale teamspeler: bijdragen aan een positieve werksfeer door elkaars resultaten te valoriseren, door zijn/haar mening en ideeën constructief te delen en door een open en vriendelijke houding. Zich integreren in het team en loyaal de gemaakte afspraken uitvoeren.

Klantgericht handelen: interne of externe klanten en partners op een integere en objectieve manier begeleiden, dienstverlening op maat aanbieden en constructieve contacten onderhouden.

Bruggenbouwer: opbouwen van positieve relaties en netwerken met belanghebbenden en collega’s binnen en buiten de organisatie.

Enthousiasme uitstralen: steeds het beste van zichzelf geven, hoge kwaliteit nastreven en blijven doorzetten, ook bij tegenwerking.

Stress beheren: in staat zijn om op stressvolle momenten kalm te blijven en weldoordachte beslissingen te nemen. Constructief omgaan met kritiek.

Zichzelf ontwikkelen: op basis van een goede zelfkennis (h)erkennen waar je verder in kan groeien. Zich (pro)actief inzetten om kennis en vaardigheden actueel te houden.

Resultaatgericht: de inzet, de wil en de ambitie tonen om resultaten te boeken binnen het afgesproken tijdsbestek.

Specifieke context van de functie

 • Werken in een vast dienstrooster (dagdiensten) met flexibele werktijden.
 • Bereid zijn om onregelmatige prestaties te leveren indien de omstandigheden dit vereisen.
 • Loonschaal B1D, een persoonlijke simulatie kan steeds worden opgevraagd bij team HRM

 

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Selectiecommissie
 • Geïnformatiseerde test
De selectiemodaliteiten zijn een schriftelijke proef en een mondeling interview en het advies door de selectiecommissie die samengesteld is uit de korpschef, de voorzitter van de commissie, bijgestaan door de hoofdinspecteur coördinator politieondersteuning en de adviseur organisatieondersteuing. In geval van overmacht kan voor alle leden van de selectiecommissie een plaatsvervanger worden aangeduid. De selectiecommissie wordt bijgestaan door een secretaris (notulist)

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
Referentiecode: G 5082 N 21 05