Niveau B - Statutair

Consulent - Algemene Directie Ressources ? Directie ICT

Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
Graad
ICT-Consulent
Plaats van tewerkstelling
5340 PZ BRUSSEL WEST
Edouard Faesstraat 125, 1090 Jette
Uiterste inschrijvingsdatum
04.11.2021
Max. aantal inschrijvingen
25

Jobomschrijving

•   Onder het toezicht van het diensthoofd, heeft hij het technisch beheer van de telematicamiddelen (informatica, telefonie, radiocommunicatie, bewakingscamera's) van de Politiezone ;
•   Heeft de vormingen van technisch beheerder ISLP en van de modules die hierop van toepassing zijn, bij de federale politie gevolgd ;
•   Hij verzekert de relatie tussen het functioneel en technisch aspect van de ISLP en moet dagelijks het systeem kunnen beheren ;
•   Hij beheert het administratief netwerk op technisch niveau ;
•   Hij verzekert de opvolging van de installatie van het telematicamateriaal zowel op niveau van de hardware als op het niveau van de software ;
•   Hij neemt deel aan de wachtdienst van de telematicadienst ;
•   Hij volgt de verplichte vormingen die door de federale / lokale politie of door een privé instelling met betrekking tot zijn functie georganiseerd worden;
•   Hij brengt verslag uit bij het directe diensthoofd van zijn activiteiten ;

Presentatie vd. dienst

Voor meer informatie verzoeken wij u om de website van de lokale politiezone 5340 te consulteren (www.lokalepolitie.be/5340) of contact op te nemen met

Jean-Louis GILLES - Dienstchef - Dienst Telematica

E-mail: jean-louis.gilles@police.belgium.eu

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Specifieke diplomavereisten
  Graduaat of bachelor IT
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

•   Dienstervaring
•   In team kunnen werken
•   Verantwoordelijkheidszin hebben
•   Beschikbaar  zijn
•   Een goed voorkomen hebben
•   Tweetalig N/F (houder zijn van het Selor-brevet van elementaire kennis van de tweede taal)
•   Bekwaamheid om autonoom te  werken.
•   Goede informaticakennis

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Interview

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
Referentiecode: S 5041 T 21 03