Niveau B - Statutair

CONSULENT / B - DG Resources - DIRECTIE MATERIELE MIDDELEN

Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
Graad
Consulent
Plaats van tewerkstelling
5340 PZ BRUSSEL WEST
Edouard Faesstraat 125, 1090 Jette
Uiterste inschrijvingsdatum
04.11.2021
Max. aantal inschrijvingen
25

Jobomschrijving

Het secretariaat van de directie steun beheren ;
Verschillende types van post , diverse attesten en de agenda beheren ;
Zich bezig houden met de administratieve taken van de directie ;
Zich bezig houden met het beheer van de informatie overgemaakt door de diensten van de directie;
De briefwisseling en verslagen van de Directeur Steun voorbereiden ;
De vergaderingen op het niveau  “logistiek” van de Directeur Steun voorbereiden ;
Indien nodig de aanvragen / post / telefonische oproepen van de directie Steun richten naar zijn diensthoofden ;
De directeur Steun bijstaan bij het uitwerken en opvolging van diverse projecten van de directie.
De vakbondsvergaderingen voorbereiden en organiseren in samenwerking met de directeur Steun ;

Presentatie vd. dienst

Voor meer informatie verzoeken wij u om de website van de lokale politiezone 5340 te consulteren (www.lokalepolitie.be/5340) of contact op te nemen met

Pascal Burlet - Adviseur - Directeur - Directie materiele middelen

E-mail: pascal.burlet@police.belgium.eu

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

Dienstervaring
In team kunnen werken
Verantwoordelijkheidszin hebben
Beschikbaar  zijn
Een goed voorkomen hebben
Tweetalig N/F (houder zijn van het Selor-brevet van elementaire kennis van de tweede taal)
Bekwaamheid om autonoom te  werken.
Goede informaticakennis

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Interview

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
Referentiecode: S 5042 T 21 02