Niveau B - Statutair

Consulent Lid - GRG - Wpr Antwerpen

Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten
Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
Graad
Consulent
Plaats van tewerkstelling
6301 WPR ANTWERPEN
Kievitplein 20, 2020 Antwerpen
Uiterste inschrijvingsdatum
05.11.2021
Max. aantal inschrijvingen
20

Jobomschrijving

Bestaansreden van de functie
Organiseren en verzekeren van de opvolging van de HRM beheertools, en dit rekening houdende met de impact op de andere domeinen, teneinde bij te dragen tot het verwezenlijken van een globaal beleid van de human resources binnen de dienst.

Rollen
Ondersteuning HRM
HRM-taken en -activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het personeel dat de entiteit ter beschikking wordt gesteld optimaal te beheren.
- Bijhouden van de persoonlijke dossiers van de personeelsleden van de entiteit (klassering, inventaris, verspreiding, opstelling van de nodige documenten in dit kader).
- Nota's en briefwisseling betreffende het personeelsbeheer opstellen en opvolgen.
- Opvolgen van de opleidingsplannen en de bijscholingen van de directie/dienst.
- Deelnemen aan de concrete organisatie van de opleidingen en/of bijscholingen, de uitwerking tot de evaluatie.
- Beheren en opvolgen van de aanvragen van de personeelsleden in één of meerdere HR gebieden (opleiding, loopbaan, onbeschikbaarheden, aanpassing van de arbeidstijd, detachering, mobiliteit, …).
- Bijhouden van de opvolgingstabellen betreffende verschillende acties te ondernemen op HR gebied (evaluatie, tabel van de effectieven, ...).
- Organiseren en/of deelnemen aan het praktische verloop van de rekruteringen en selecties.
- Analyseren van de behoeften van de entiteit op de verschillende HR gebieden of op een bijzonder gebied.
- Informeren van de personeelsleden over de mogelijkheden qua middelen (vertrouwenspersonen, stressteam, …) en de ontwikkelingen op HR gebied.
- Verzekeren van een opvolging van de termijnen inzake evaluatie.
- Verzekeren van een stricte opvolging van de termijnen en stappen inzake tucht en/of ordemaatregelen.

Administratieve ondersteuning
administratieve en/of organisatorische taken en activiteiten verrichten volgens de geldende procedures om het optimale verloop van de activiteiten van de entiteit te waarborgen en/of om de nodige documenten te beschikking te stellen.
- Opzoeken, beheren en archiveren van de documentatie.
- Opstellen van rapporten van interne vergaderingen, teksten, memo’s, nota’s en/of presentaties.
- Up-to-date stellen van de interne procedures van administratief beheer.
- Opstellen, aanpassen en/of nakijken en vervolgens archiveren van alle soorten documenten (PV van vergaderingen, administratieve documenten, wettelijke en overheidsteksten, …).
- Beheren van het geïnformatiseerd GALOP-systeem in één of meerdere van diens componenten.
- Beheren van het RIO-programma en de opvolging van alle briefwisseling verzekeren.
- Ondersteunen van de verantwoordelijke(n) in het beheer en de administratieve behandeling van specifieke dossiers.
- Plannen en/of deelnemen aan vergaderingen en bijdragen tot het opstellen van projecten van PV's.
- Deelnemen aan de dagelijkse activiteiten van de dienst en uitvoeren van elke bestuurlijke en organisatorische taak die de optimale uitvoering van de doelstellingen van de dienst toelaat door de termijnen en kwaliteitsnormen na te leven.

Dossierbeheerder
dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.
- Nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is.
- De kernelementen van het dossier opsporen, analyseren en structureren.
- Documenten aanvullen volgens de geldende regelgeving of procedures.
- Formuleren van een conclusie en/of alternatieven m.b.t. het vervolg van de behandeling van het dossier.
- Implementeren van dossiers/projecten op basis van een onderwerp/op aanbeveling van de hiërarchie.
- Beheren van recurrente dossiers zoals interne/externe klachten (AIG, comité P, ...) en/of voorafgaande onderzoeken voor de tuchtoverheid.
- Opstellen van richtlijnen en procedures binnen zijn eenheid.
- Opvolgen van de divisiebehoeften aan personeel (mobiliteit, werving en selectie, pensioen, ……).
- Opvolgen van de stand van zaken van de lopende dossiers (intern of geadresseerd aan andere instellingen) en nemen van de nodige maatregelen in functie van de heersende procedures of regelgeving (voorbeeld: weigering van verlofdagen).

Contactpersoon (zie ook "helpdesk")
antwoorden op alle vragen van de interne of externe klanten en de complexe vragen aan de gespecialiseerde personen of diensten doorgeven om de klanten te helpen bij het zoeken naar een antwoord op hun vraag.
- Beantwoorden van de telefoon en overmaken van de oproep/vraag aan de gespecialiseerde personen of diensten.
- Telefonisch of via mail antwoorden op verzoeken om informatie van interne of externe klanten.
- Verschaffen van uitleg aan de partners m.b.t. de procedure en in geval van problemen, nadenken over klantgerichte oplossingen volgens de procedures of regels
- Beantwoorden aan de gebruikelijke vragen m.b.t. diens domein.
- Bevoorrechte gesprekspartner zijn van één of meerdere klanten/partners en verzekeren van de nodige contacten in dit kader.
- Verzekeren van de verspreiding van de informatie tussen de diensten van de directie en de partners en/of klanten.
- Melding maken, in real time, van ieder probleem aan zijn/haar hiërarchie in de mate van het mogelijke.
- Informeren van het personeel over wijzigingen inzake procedures of reglementering welke gevolgen hebben voor hun dossier.

Presentatie vd. dienst

BESTAANSREDEN VAN DE ENTITEIT

De Federale Wegpolitie zorgt voor het geheel aan politieopdrachten op autosnelwegen en andere wegen die haar toegekend zijn, en dit om te kunnen bijdragen tot: - de verkeersveiligheid; - de veiligheid van de bevolking in het algemeen; - de vlotheid van het verkeer. Ze voert ook gespecialiseerde of supralokale opdrachten uit en levert een politionele steun aan de overheden, aan alle diensten van de geïntegreerde politie en andere partners. Door het uitvoeren van deze opdrachten, neemt de Federale Wegpolitie deel, als dynamische partner, aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de verschillende veiligheidsplannen, en in het bijzonder aan het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers.

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

Verzekeren van het geheel aan basispolitieopdrachten en gespecialiseerde opdrachten op ons actieterrein teneinde zowel bij te dragen tot het respect van de wetgeving en de reglementen als tot het behoud van de algemene veiligheid.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

Niveau B lid


Kennis
Praktische kennis
Integreren -  Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.

Problemen oplossen -  Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

Ondersteunen -  Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Verwachte gedrag
Samenwerken -  Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

Dialogeren -  De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.

Zichzelf ontwikkelen -  De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.


Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Interview
Interview : later te bepalen

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Fietsvergoeding
 • Glijdende werkuren
 • Voordelen via de socialde dienst SSD
Referentiecode: S 5009 N 21 04