Niveau B - Statutair

Consulent PLIF dossierbeheerder logistiek & financiën

Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
Graad
Consulent
Plaats van tewerkstelling
5349 PZ HEKLA
Prins Boudewijnlaan 43A, 2650 Edegem
Uiterste inschrijvingsdatum
17.12.2021
Max. aantal inschrijvingen
5

Jobomschrijving

De directie bedrijfsvoering (BV) voert in het politiekorps de ondersteunende processen uit binnen de domeinen personeel, logistiek, ICT en financiën (PLIF).

Binnen de krijtlijnen van wetteksten, omzendbrieven en interne richtlijnen heeft de directeur bedrijfsvoering (BV) de algemene leiding en coördinatie over de steundiensten van het politiekorps, waaronder de dienst personeel – logistiek – ICT – financiën (PLIF).

De dienst personeel – logistiek – ICT – financiën (PLIF) is belast met het beheer van het personeel en de materiële en financiële middelen van de politiezone HEKLA.
De dienst  PLIF/ financiën en logistiek (FILOG )staat in voor een professionele, efficiënte en logistieke ondersteuning van de operationele diensten door te voorzien in kwalitatieve en marktconforme producten en diensten, en in een passende werkomgeving.

De dossierbeheerder logistiek en financiën draagt -  onder leiding van de teamleider PLIF/FILOG -  bij tot het realiseren van de team- en korpsdoelstellingen en tot een goede werking van de dienst.

Presentatie vd. dienst

Welkom bij politiezone HEKLA.


De lokale politiezone HEKLA strekt zich uit over de gemeenten Hove, Edegem, Kontich Lint en Aartselaar.  Een middelgrote politiezone, gelegen aan de rand van de grootstad Antwerpen, die zich kenmerkt door enkele drukke verkeersassen en mobiliteit, een grote scholengemeenschap en vooral een rijk verenigingsleven met tal van evenementen.

Werken bij ons is voeling krijgen met onze zeven basisfunctionaliteiten…Tussenbeide komen tijdens conflicten of aan de slag als onthaalmedewerker? Slachtoffers opvangen na een ingrijpende gebeurtenis of gebeten door de verkeersmicrobe? Onze slogan “samenwerken, samen veilig” zegt het helemaal…bij politiezone HEKLA word je niet in één vakje geduwd. Naast je reguliere taken, kan je ook je schouders mee zetten onder andere projecten buiten je dienst (M.E.G.A.-agent, rekruteringsambtenaar, slachtofferbejegenaar, …). Ideaal om met alle facetten van het politiewerk in contact te komen, als operationeel medewerker of als burgerpersoneelslid.

Je komt bij ons terecht in een hechte groep collega’s en staat in nauw contact met je directe oversten. Spreek je graag met één van onze collega’s? Stuur gerust een mailtje naar PZ.HEKLA.Personeelszaken@police.belgium.eu en wij brengen je in contact met de juiste medewerker! Ook onze collega’s van het rekruteringsteam lichten je graag toe welke stappen je moet doorlopen in de selectie om een medewerker van ons te worden.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

Competentieprofiel: Consulent-beheerder

Leidinggevende/Specifieke/Uitvoerende kerntaken:

 

Specifiek 1. Bijstaan van de teamleider PLIF/FILOG  voor het voorbereiden, bepalen, uitvoeren, opvolgen en bijsturen van het logistieke en financiële beleid;
Specifiek 2. Uitvoeren van opdrachten in het kader van het logistiek beheer, zoals onder meer in:
- infrastructuur
- voertuigen
- bewapening
- telecommunicatie
- kledij
- specifieke politionele uitrusting (collectief en individueel materiaal)
- kantoorbenodigdheden
Specifiek 3. Coördineren, ondersteunen, controleren en uitvoeren van verschillende taken  van het financiële proces teneinde een overzicht van het beheer van de toegekende kredietlijnen te leveren;
Specifiek 4. Ontwikkelen en verbeteren van de logistieke processen , zowel in performantie, kostenreductie als in efficiëntie;

Uitvoerend 5. Deelnemen aan de algemene werking van de politiezone;
Uitvoerend 6. Deelnemen aan de uitvoering van het zonaal politieplan en de actieplannen;
Uitvoerend 7. Opvolgen van het contractenbeheer ;
Uitvoerend 8. Verrichten van budgettaire en/of financiële taken en activiteiten volgens de geldende procedures;
Uitvoerend 9. Opmaak en opvolging van dossiers voor het politiecollege en politieraad volgens de geldende reglementeringen;
Uitvoerend 10. Rapporteren aan de teamleider PLIF/FILOG over lopende werkdossiers en de werking van de dienst om het gewenst beleid correct op te volgen en bij te sturen;
Uitvoerend 11. Signaleren van zowel goede praktijken als verbetervoorstellen aan de leiding met het oog op het optimaliseren van de werking van de dienst of van het korps;
Uitvoerend 12. Zijn/haar vakkennis en vaardigheden continu verbeteren in het belang van het korps door zelf permanent inspanningen te leveren om ze te actualiseren en bij te werken.

Algemeen

Kennis van de ambtsplichten en van het politiestatuut of bereid deze te leren kennen
Kennis van de werking lokale en federale politie
Kennis van de werking lokale en gerechtelijke overheden
Kennis van de filosofie van excellente politiezorg
Vertrouwd met PC en de meest gangbare applicaties en bereid zijn zich hierin bij te scholen
Kennis van het zonaal politieplan en de jaarlijkse actieplannen
Kennis van de organisatie en van het grondgebied van de politiezone HEKLA

Specifiek

Doorgedreven kennis in financieel beheer en ervaring in de toepassing van de wet op de overheidsopdrachten

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Selectiecommissie

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
Referentiecode: S 5020 N 21 04