Niveau A - Statutair

Coordination Advisor

Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
Graad
Adviseur - A1
Plaats van tewerkstelling
7357 DRI - COORDINATIE
Koningsstraat 202A
1000 Brussel
Uiterste inschrijvingsdatum
19.09.2021
Max. aantal inschrijvingen
25

Jobomschrijving

BESTAANSREDEN VAN DE FUNCTIE

Het meewerken aan de implementatie en de opvolging van het beleid, van de strategie en van de directiecultuur.

Het coördineren van de communicatie zowel intern als naar de externe partners, ten einde te zorgen voor de “efficiency” van de directie en een homogeen professioneel imago voor diezelfde directie te garanderen.

ROLLEN VAN DE FUNCTIE

A. Als coordinator

Het coördineren van de implementatie van de directiestrategie en de uitvoering ervan door de entiteiten, begeleiden; de opvolging ervan organiseren; het coördineren van de interne en externe informatie ten einde de strategische en operationele plannen op elkaar af te stemmen; waken over het naleven van de waarden en over het respect voor de cultuur van de directie.

Voorbeelden van taken:

* organisatiemethoden ontwikkelen

* de entiteiten helpen bij het toepassen van de werkmethoden

* informatie verzamelen bij de leveranciers van de inhoudelijke informatie

* verschillende informatiebronnen met elkaar vergelijken om de betrouwbaarheid van de verspreide informatie te garanderen

* superviseren van en bijdragen tot het ter beschikking stellen van de inhoudelijke bijdragen (het opstellen, eerbiedigen van de identiteit, …)

- ...

B. Als adviseur

Het begeleiden van de verschillende diensten van de directie bij het implementeren van de strategische richtlijnen en van de operationele standaarden, daaronder ook kwaliteits- en communicatiebeheer ten einde een kwaliteitsbeleid en –cultuur te ontwikkelen binnen de directie en op die manier een positief imago te ontwikkelen bij onze partners.

Voorbeelden van taken:

* helpen bij het vastleggen van de operationele richtlijnen

* een kwaliteitsbeleid ontwikkelen

* adviezen verstrekken in zake de communicatieacties en de geschikte communicatiekanalen, en de evaluatie van de communicatieacties;

* het adviseren, sensibiliseren en coachen van de klanten op het vlak van kwaliteit van de communicatie

* de interne communicatie bevorderen

- ...

C. Als analist

Analyseren van de verschillende indicatoren die resulteren uit de beheersinstrumenten ten einde het management te voorzien van de nodige managementinformatie bij het nemen van strategische en/of operationele en/of tactische beslissingen.

Voorbeelden van taken:

* het analyseren van de verschillende indicatoren

* het uitvoeren van vergelijkende studies

* de opvolging verzekeren van de verschillende indicatoren

* formuleren van aanbevelingen aan de deskundigen en/of aan het diensthoofd

- ...

D. Als gestionnaire

Het beheren van een systeem van beheerscontrole en waken over de goede werking van de verschillende tools (tabellen, etc.) ten einde de controle van de beheersprocessen binnen DRI mogelijk te maken.

Voorbeelden van taken:

* opvolging van werking en gebruik van het beheerssysteem

* dagelijks toezicht op beheersinstrumenten

* verbeteringen voorstellen

* kritisch beoordelen van de bruikbaarheid en de doeltreffendheid van de beheersinstrumenten

- ...

E. Als projectmedewerker

Meewerken aan projecten voor implementatie van nieuwe beheersinstrumenten in de organisatie of het aanbrengen van verbeteringen in bestaande tools ten einde een coherente opvolging mogelijk te maken van diverse beheersparameters in de organisatie.

Voorbeelden van taken:

* meewerken aan het opstellen van een plan van aanpak

* voorstellen van verbeteringen in de bestaande systemen

* een gedeelte van het project en/of bepaalde taken op zich nemen

* het tijdsschema en de (tussentijdse) resultaten opvolgen

- ...

F. Als graficus (grafisch vormgever)

Het ontwikkelen op maat van een gemakkelijk herkenbaar en identificeerbaar imago in functie van het doelpubliek en het gebruik ervan verzekeren ten einde een gelijkvormige communicatiestijl aan te wenden voor de ganse directie.

Voorbeelden van taken:

* de lay-out van de publicaties ontwerpen

* meewerken aan de creatie van de website en van het intranet

* de lay-out ontwerpen van de tijdens de presentaties te gebruiken documenten

- ...

G. Als kennisbeheerder

Het opvolgen van de evoluties op het gebied van management en beheer ten einde de actuele tools te kunnen aanpassen of de performante beheersinstrumenten te installeren, hierbij rekening houdende met de wensen van de organisatie

Voorbeelden van taken:

* deelnemen aan opleidingen en seminaries

* het raadplegen van de vakliteratuur

* deelnemen aan en organiseren van vergaderingen van deskundigen

- ...


Presentatie vd. dienst

DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen. Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in-zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van ‘politionele informatie’, voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.

De dienst coördinatie (Coordination division - DICO) ontwikkelt de beleidsvoorbereiding, de strategie en de cultuur van de directie. Bovendien coördineert de dienst de interne en externe organisatie aspecten en staat hij in voor de processen en voor het quality management. 

Hij verzekert de coherentie van de interne communicatie met het personeel, en de communicatie aan de klanten en de externe partners (“corporate”) van de directie. Hij verstrekt ten slotte ook gespecialiseerd juridisch advies betreffende politionele informatie. In dit raam vertaalt de dienst ook het wettelijke kader in ‘business rules’ voor de applicaties en procedures betrokken bij het beheer van de politionele informatie. De directeur moet m.a.w. de ontwikkeling van de beleidscyclus volledig kunnen delegeren aan deze dienst.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

Kennis

Politionele organisatie:Niveau Gevorderd

Strategie en beleid:Niveau Gebruiker

Ondersteuning van de werking:Niveau Gebruiker

Steun bij operationele opdrachten:Niveau Basis

Opdrachten van politie:Niveau Basis

 

Praktische kennis

Vernieuwen -  Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.

Organiseren -  De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).

Mensen aansturen -  Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

 

Verwachte gedrag

Adviseren -  Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.

Communiceren -  Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.

Zichzelf ontwikkelen -  De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Klantgericht optreden -  Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Objectieven behalen -  Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
Referentiecode: S 4016 T 21 03