Niveau A - Statutair

DGR Legal - Jurist

Vacante plaatsen: 1
Studieniveau
Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
Graad
Adviseur - A2
Plaats van tewerkstelling
6778 DGR - JUR - OBJ EN SUBJ CTX
Kroonlaan 145C, 1050 Elsene
Uiterste inschrijvingsdatum
15.11.2021
Max. aantal inschrijvingen
20

Jobomschrijving

Jurist belast met het formuleren van juridische adviezen, controleren van de juridische coherentie en correctheid van documenten, uitwerken van wetten en reglementaire teksten, deelnemen aan vergaderingen en werkgroepen en verstrekken van opleidingen en informatiesessies om juridische steun te verstrekken aan de Geïntegreerde Politie (operationele en niet-operationele diensten), aan de overheden van Bestuurlijke en Gerechtelijke Politie, aan de controleorganen van de politiediensten, aan de instellingen die de politiediensten monitoren, aan de voogdijoverheden, inzonderheid de voogdijministers (met inbegrip van hun administratief en technisch secretariaat – SAT), de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gouverneurs en, in voorkomend geval, aan andere partners (andere FOD’s, …).

 

Als dossierbeheerder, dossiers opstellen en/of analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te kunnen trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

Voorbeelden van taken :

 • Ervoor zorgen dat de doelgroep van de steunverlening zijn opdrachten volgens de ter zake geldende wettelijke en reglementaire bepalingen kan uitvoeren.
 • De dossiers in hoofde van de Belgische Staat in geschillen voor de Raad van State en het Grondwettelijk Hof alsmede voor de burgerlijke rechtscolleges en, in voorkomend geval, de vertegenwoordiging van de Belgische Staat voor de Raad van State beheren.
 • De dossiers betreffende de schadegevallen waarin de Federale Politie en haar personeel betrokken zijn beheren.
 • De dossiers betreffende de toepassing van hoofdstuk V van de wet op het politieambt en meer in het bijzonder de dossiers burgerlijke aansprakelijkheid, rechtshulp en zaakschadevergoeding beheren.
 • De dossiers die de fase van het juridisch geschil voorafgaan beheren (onder meer deelname aan bemiddeling, voorbereiding van dadingen,…).
 • Opstellen van algemene nota’s gericht aan alle entiteiten van de Geïntegreerde Politie, van de Federale Politie of van de verzamelde korpsen van Lokale Politie, alsmede van de Algemene Inspectie van de Federale en van de lokale politie (AIG).
 • Aanmaken van FAQ-vragen teneinde een eenvormige oplossing te bieden voor vaak voorkomende problemen.
 • Ontwerpdocumenten juridisch controleren (naast de juridische controle van ontwerpbeslissingen met betrekking tot de toepassing van Hoofdstuk V van de wet op het politieambt, eveneens de controle van ontwerpbeslissingen die het opleggen van orde-en tuchtmaatregelen voorafgaan en de controle van allerhande documenten aangaande diverse aspecten van verzekeringen.
 • De tuchtoverheden van de Federale Politie bijstaan, onder meer onder de vorm van dringende adviesverlening of bijstand voor de tuchtraad.

 

Als technische deskundige, op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners om de leidinggevenden in staat te stellen de juiste beleidskeuzes te maken en/of de medewerkers te helpen bij hun taken.

Voorbeelden van taken :

 • Opstellen van de statutaire wetten, reglementaire teksten en omzendbrieven dienaangaande met respect voor de legistieke normen.
 • Onderwerpen van de statutaire wetten, reglementaire teksten en omzendbrieven aan de verschillende pleegvormen, inzonderheid syndicaal overleg of syndicale onderhandelingen, de administratieve en budgettaire controle en het advies van de Raad van State.
 • Belast zijn met de correcte toepassing en uniforme interpretatie van het statuut.
 • Verstrekken juridische adviezen in zijn materie ten behoeve van de Geïntegreerde Politie om ervoor te zorgen dat de doelgroep het statuut binnen het wettelijk en reglementair kader kan toepassen.

 

Als informatie-beheerder, de revelante informatie met betrekking tot specifieke domeinen beheren en exploiteren om ze beschikbaar te stellen zodat iedereen in staat is zijn/haar taken uit te voeren en/of de ad hoc procedures na te leven.

Voorbeelden van taken :

 • Opstellen van opleidings- en informatietools (powerpointpresentatie, syllabus, …).
 • Verspreiden van informatie en verstrekken van duidelijke, correcte en praktische opleidingen en informatiesessies.
 • Up-to-date houden van de opleidings- en informatietools.
 • Verstrekken van met die tools ondersteunde, statutaire informatiedagen, delen van de basisopleidingen, de opleiding integratie CALog, de gecertificeerde opleidingen, de voortgezette opleidingen, …, onder de vorm van een mondelinge uiteenzetting, vraag en antwoord, praktische oefeningen …
 • Bijstaan van andere lesgevers.
 • Beantwoorden van de concrete, juridische en praktische vragen die in het raam van dergelijke informatiesessies of opleidingen worden gesteld door de deelnemers of door andere lesgevers.
 • Opstellen, afnemen en verbeteren van testen en examens.

 

Als vertegenwoordiger, op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie.

Voorbeelden van taken :

 • Zelfstandig deelnemen aan werkgroepen, arrondissementele overleg-platformen en andere vergaderingen.
 • Zelfstandig deelnemen aan werkgroepen die tot doel hebben om statutaire wijzigingen voor te bereiden.
 • Deelnemen als expert aan de besprekingen van die aanpassingen in het onderhandelingscomité voor de politiediensten.
 • Voorbereiden en deelnemen als expert aan expertisedagen inzake diverse materies zoals tucht, ordemaatregelen en klachtenbeheer.
 • Deelnemen als expert aan de Raad van burgemeesters.
 • De mening van de hiërarchie tijdens de werkgroepen communiceren.
 • Met de gesprekspartners in de vergaderingen overleggen.
 • Aan adequate fora deelnemen.
 • Expertisenetwerken creëren, aansturen en onderhouden.

 

Als strategische deskundige, op basis van een hoogwaardige expertise in een specifiek domein/specifieke domeinen het conceptuele kader uitwerken waarin de werkprocessen plaatsvinden en de beslissingen binnen dat kader concretiseren om het management in staat te stellen gepaste strategische beslissingen te nemen en om het managementbeleid te helpen uitvoeren.

Voorbeelden van taken :

 • Wetten, reglementaire teksten en omzendbrieven in de bevoegdheidsdomeinen van het objectief en subjectief contentieux opstellen om ter zake een werkbare, coherente regelgeving te bekomen die tegemoet komt aan de actuele behoeften in het personeelsbeheer.
 • De dossiers of de aanwezige of te komen toestanden uit een juridisch oogpunt analyseren.
 • Helpen aan de coherentie van de strategische visie te verzekeren.
 • Voorstellen doen inzake strategische oriëntaties.
 • De in een bijzonder context genomen beleidsoriëntaties raadplegen en voorstellen doen aan de directie.
 • De strategische verantwoordelijken informeren betreffende de juridische aspecten van hun projecten.
 • Nieuwe reglementaire teksten uitwerken en opstellen met het oog om een refertekader voor de toekomst te geven.

Presentatie vd. dienst

De juridische dienst van de Federale Politie (DGR/JUR) heeft tot doel om aan de verschillende eenheden van de Geïntegreerde Politie juridische steun te bieden. Overeenkomstig de omzendbrief GPI 17, verzekert hij de coherentie en de uniformiteit inzake interpretatie en toepassing van wettelijke en reglementaire teksten betreffende het politiestatuut en het politieambt.

Die juridische steun bestaat uit het formuleren van juridische adviezen, het uitwerken van wetten en reglementaire teksten, de deelname aan vergaderingen en werkgroepen, het verstrekken van opleidingen en informatiesessies alsook het beheer van het objectief en subjectief contentieux.

Binnen de juridische dienst is de sectie Geschillen in het bijzonder belast met het verstrekken van bovenstaande juridische steun inzake de bevoegdheidsdomeinen van het objectief en subjectief contentieux.


Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Vereiste ervaring
  4 tot 6 jaar ervaring is vereist
 • Specifieke diplomavereisten
  Master in rechten is vereist
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

Kennis :

 • Politionele organisatie - Niv.:GEVORDERD
 • Strategie en beleid - Niv.:GEBRUIKER
 • Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER
 • Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS
 • Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

 • Vernieuwen - Aanbrengen van vernieuwende en originele ideeën die niet voortvloeien uit bestaande processen en ontdekken van niet voor de hand liggende patronen of originele combinaties.
 • Organiseren - De beleidslijnen proactief vertalen naar concrete en meetbare doelstellingen, duidelijke actieplannen ontwikkelen, de gepaste middelen gebruiken en de nodige acties ondernemen binnen de beschikbare termijnen (SMART).
 • Mensen aansturen - Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun resultaten in functie van de doelstellingen en beschikbare middelen.

Verwachte gedrag :

 • Adviseren - Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.
 • Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 • Communiceren - Gegevens en meningen correct en gestructureerd overbrengen, zowel schriftelijk als mondeling. Gegevens en incidenten juist rapporteren.
 • Objectieven behalen - Resultaten boeken en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de kwaliteit van ondernomen acties, door de opportuniteiten te identificeren en gerichte acties op het juiste moment en binnen de beschikbare termijn te ondernemen.
 • Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

 

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.


Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Selectiecommissie

De juridische dienst van de Federale Politie (DGR/JUR) heeft tot doel om aan de verschillende eenheden van de Geïntegreerde Politie juridische steun te bieden. Overeenkomstig de omzendbrief GPI 17, verzekert hij de coherentie en de uniformiteit inzake interpretatie en toepassing van wettelijke en reglementaire teksten betreffende het politiestatuut en het politieambt.

Die juridische steun bestaat uit het formuleren van juridische adviezen, het uitwerken van wetten en reglementaire teksten, de deelname aan vergaderingen en werkgroepen, het verstrekken van opleidingen en informatiesessies alsook het beheer van het objectief en subjectief contentieux.

Binnen de juridische dienst is de sectie Geschillen in het bijzonder belast met het verstrekken van bovenstaande juridische steun inzake de bevoegdheidsdomeinen van het objectief en subjectief contentieux.

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
Referentiecode: S 4003 N 21 23