Niveau B - Statutair

ICT-Consulent Informaticateam

Vacante plaatsen: 1
Studieniveau
Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
Graad
ICT-Consulent
Plaats van tewerkstelling
5911 PZ Deinze/Zulte/Lievegem
Stadionlaan 22 bus A
9800 Deinze
Uiterste inschrijvingsdatum
19.09.2021
Max. aantal inschrijvingen
5

Jobomschrijving

Het takenpakket manifesteert zich in de volgende domeinen:

 • Optimaliseren van de interne dienstverlening op vlak van informatica;
 • Helpen bij de ontwikkeling van nieuwe informaticatoepassingen binnen de politiezone met als doel diverse operationele en ondersteunende processen te optimaliseren. Je werkt daarbij voornamelijk vanuit de behoeften van de eindgebruiker;
 • Meewerken aan het ontwikkelen van nieuwe gegevensbanken en het analyseren van data;
 • Meehelpen met het technisch informaticabeheer van de politiezone. Zo zorg je mee voor:
 • Het beheer van de ICT-infrastructuur (ANPR, GIS, Fleetlogger, digitaal archief, …):
 • Installatie/herinstallatie, configuratie en upgrade van hardware en software;
 • Beheer van netwerken;
 • Beheer van gebruikers en toegangsrechten;
 • Problemen oplossen;
 • Contact onderhouden met de ICT-dienst van de Federale Politie, andere politiezones en externe partners;
 • Vervullen van een helpdeskfunctie voor onze medewerkers;
 • Verantwoordelijke van het technisch beheer van ISLP, uitvoeren van alle onderhoudstaken voor het systeem en de server om de continue werking te verzekeren. Instaan voor het beheer van de technische defecten (conform de federale richtlijnen);
 • Garanderen van de operationaliteit van de beschikbare hardware, eerste hulp  bij informaticaproblemen en bijstand verlenen aan gebruikers bij problemen, haperingen en storingen van zowel software als hardware;
 • Beheren van de uitbreidingen (hard- en software) voor het korps;
 • Voorstellen voor budgetten formuleren aan de hiërarchische meerdere;
 • Voorbereiden en verzorgen van interne informaticaopleidingen aan de gebruikers, instaan voor het beheer van het intranet en het technisch beheer van informaticatoepassingen (andere dan ISLP);
 • Beschikken over een basiskennis 'functioneel beheer' en de functioneel beheerder kunnen bijstaan en desgevallend vervangen;
 • Je bent bereid om je permanent bij te scholen en de evoluties in jouw vakdomein op te volgen;
 • Bijstaan van het Informaticateam inzake  ICT-ondersteuning van de politiezone;
 • Adviezen formuleren;
 • Voortdurend goede contacten onderhouden met zowel interne als externe partners;
 • Deelname aan de dagelijkse werking van het informaticateam;
 • Bereid zijn te werken in een vast dienstrooster/uurschema dat wordt opgesteld in overeenstemming met de ter zake geldende wettelijke normen.
 • Bereid zijn om deel te nemen aan de beurtrol ICT binnen de zone;
 • Bovenvermelde opdrachten en taken uitvoeren op een autonome wijze uit, onder leiding van het directiehoofd Beleid, Beheer en Ontwikkeling;

Presentatie vd. dienst

De politiezone Deinze-Zulte-Lievegem - een samensmelting van de politiezones Deinze-Zulte en LoWaZoNe - ging van start op 1 januari 2019. Ze staat onder leiding van de korpschef, eerste hoofdcommissaris Benny Van Wabeke, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het politiebeleid in de politiezone. De korpschef oefent deze taken uit onder het gezag van het politiecollege.

De politiezone bestaat uit drie grote directies:

 • Directie Operaties
 • Directie Beleid, Beheer & Ontwikkeling
 • Directie Ondersteuning

Als ICT-consulent Informaticateam zal je worden tewerkgesteld binnen de directie Beleid, Beheer en Ondersteuning.


Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

De gewenste kwaliteiten waarover de kandidaten bij voorkeur dienen te beschikken zijn de volgende:
 • Voldoen aan onze basiswaarden: positief ingesteld - eerlijk - teamgericht
 • ?Probleemoplossend
 • Autonoom
 • Stressbestendig
 • Discreet
 • Initiatief
 • Creatief
 • Leergierig
 • Klantgericht
 • Respect voor termijnen

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Een of meer tests of geschiktheidsproeven
 • Het door de korpschef houden van een interview met de verschillende kandidaten
 • De kandidaten die deelnemen aan deze selectie moeten op elk onderscheiden deel van de selectieproeven (test/geschiktheidsproeven en interview met de korpschef) een minimumscore van 60% behalen, zo niet zullen zij als ongeschikt voor de bediening worden beschouwd.

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Mogelijkheid om 1 dag/week te telewerken
Referentiecode: S 5028 N 21 03