Niveau B - Statutair

Maatschappelijk Assistent

Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
Graad
Maatschappelijk assistent
Plaats van tewerkstelling
5349 PZ HEKLA
Prins Boudewijnlaan 43A, 2650 Edegem
Uiterste inschrijvingsdatum
17.12.2021
Max. aantal inschrijvingen
20

Jobomschrijving

De directie operaties voert op het grondgebied van de politiezone enerzijds de basispolitiezorg uit (minstens bestaand uit de basisfunctionaliteiten wijkwerking, onthaal, interventie, verkeer, openbare orde, recherche en slachtofferbejegening) en anderzijds sommige politieopdrachten van federale aard.
Binnen de krijtlijnen van wetteksten, omzendbrieven en interne richtlijnen heeft de directeur operaties de algemene leiding en coördinatie over de operationele diensten en teams van het politiekorps, waaronder het team jeugd en gezin (J&G).

Volgens de korpsrichtlijnen staat de teamleider J&G in voor de dagelijkse leiding van het team om de team- en korpsdoelstellingen te realiseren en om het team goed te doen samenwerken.

Slachtofferbejegening is de politionele hulpverlening aan de slachtoffers van misdrijven voor een adequate opvang, onthaal en emotionele steun die hetzij op eigen initiatief of hetzij op vraag van de interne klanten (wijkwerking, interventie…) of externe klanten (parket, onderzoeksrechter…) uitgevoerd wordt.
Het inhoudelijke takenpakket van de teamleider en medewerkers slachtofferbejegening  wordt omschreven in de ministeriële omzendbrief GPI 19 (functie, bevoegdheden en opdrachten van de politieassistenten).
Ingevolge het decreet op de bijzondere jeugdzorg worden de sociale onderzoeken toegewezen aan de lokale politie.
Specifiek als maatschappelijk assistent  sta je in voor politionele slachtofferbejegening en neem je deel aan de permanentierol. Je bent de cruciale schakel in het netwerk van sociale hulpverleningsinstanties  en je bouwt een doorgedreven expertise van de sociale kaart op.

Presentatie vd. dienst

Welkom bij politiezone HEKLA.


De lokale politiezone HEKLA strekt zich uit over de gemeenten Hove, Edegem, Kontich Lint en Aartselaar.  Een middelgrote politiezone, gelegen aan de rand van de grootstad Antwerpen, die zich kenmerkt door enkele drukke verkeersassen en mobiliteit, een grote scholengemeenschap en vooral een rijk verenigingsleven met tal van evenementen.

Werken bij ons is voeling krijgen met onze zeven basisfunctionaliteiten…Tussenbeide komen tijdens conflicten of aan de slag als onthaalmedewerker? Slachtoffers opvangen na een ingrijpende gebeurtenis of gebeten door de verkeersmicrobe? Onze slogan “samenwerken, samen veilig” zegt het helemaal…bij politiezone HEKLA word je niet in één vakje geduwd. Naast je reguliere taken, kan je ook je schouders mee zetten onder andere projecten buiten je dienst (M.E.G.A.-agent, rekruteringsambtenaar, slachtofferbejegenaar, …). Ideaal om met alle facetten van het politiewerk in contact te komen, als operationeel medewerker of als burgerpersoneelslid.

Je komt bij ons terecht in een hechte groep collega’s en staat in nauw contact met je directe oversten. Spreek je graag met één van onze collega’s? Stuur gerust een mailtje naar PZ.HEKLA.Personeelszaken@police.belgium.eu en wij brengen je in contact met de juiste medewerker! Ook onze collega’s van het rekruteringsteam lichten je graag toe welke stappen je moet doorlopen in de selectie om een medewerker van ons te worden.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Specifieke diplomavereisten
  In het bezit zijn van een diploma Maatschappelijk Assistent.
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

Competentieprofiel: Consulent-Beheerder

Leidinggevende/Specifieke/Uitvoerende kerntaken:

Specifiek 1. Uitvoeren van sociale onderzoeken inzake jeugdbescherming, burgerlijke zaken, intra familiaal geweld en zedenmisdrijven
Specifiek 2. Toepassen van een adequate politionele slachtofferbejegening door het bijstaan van slachtoffers, nabestaanden en familie.
Specifiek 3. Bijstand leveren bij gerechtelijke acties, waarbij sprake is van een mogelijke opvang van minderjarigen of slachtoffers.
Specifiek 4. Uitvoeren van gerechtelijke- en sociale opdrachten waarvoor geen politiebevoegdheid vereist is en advies verlenen in gevoelige dossiers waar onder meer minderjarigen en slachtoffers betrokken zijn.

Uitvoerend 5. Ondersteunen van de medewerkers team J&G  en hen vervangen in het werkdomein;
Uitvoerend 6. Deelnemen aan de algemene werking van de politiezone;
Uitvoerend 7. Deelnemen aan de uitvoering van het zonaal politieplan en de actieplannen;
Uitvoerend 8. Beantwoorden van telefonische, digitale of schriftelijke vragen van burgers of partners en doorverwijzen naar de geschikte dienst met het oog op een kwaliteitsvolle dienstverlening;
Uitvoerend 9. Actief detecteren, initiëren, onderhouden en verbeteren van professionele contacten met externe en interne partners;
Uitvoerend 10. Vertegenwoordigen van het korps op diverse fora in zijn/haar werkdomein;
Uitvoerend 11. Rapporteren aan de teamleider J&G over lopende werkdossiers en de werking van de organisatie om het gewenst beleid correct op te volgen en bij te sturen;
Uitvoerend 12. Signaleren van zowel goede praktijken als verbetervoorstellen aan de leiding met het oog op het optimaliseren van de werking van de directie of van het korps;
Uitvoerend 13. Zijn/haar vakkennis en vaardigheden continu verbeteren in het belang van het korps door zelf permanent inspanningen te leveren om ze te actualiseren en bij te werken.

 

Kennis en vaardigheden

Algemeen

Kennis van de ambtsplichten en van het politiestatuut
Kennis van de werking lokale en federale politie of bereid deze te leren kennen
Kennis van de werking lokale en gerechtelijke organisatie of bereid deze kennis te vergaren
Kennis van de filosofie van excellente politiezorg
Vertrouwd met PC en de meest gangbare applicaties en bereid zijn zich hierin bij te scholen
Kennis van het zonaal politieplan en de jaarlijkse actieplannen
Kennis van de organisatie en van het grondgebied van de politiezone HEKLA of bereid deze te leren kennen

Specifiek

Goede kennis van het strafrecht en de bijzondere wetten met betrekking tot jeugd en gezin
Grondige kennis van de sociale kaart en algemene kennis van slachtofferbejegening en intra familiaal geweld
Dynamische, flexibele en autonome ingesteldheid
Integriteit draag je hoog in het vaandel
Klantgericht en empathisch handelen met oog voor diversiteit
Beschikken over rijbewijs B

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Selectiecommissie
 • Geïnformatiseerde test
Een eerste selectie gebeurt aan de hand van een schriftelijke proef.

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
Referentiecode: S 5021 N 21 04