Niveau B - Statutair

Verpleger

Vacante plaatsen: 3
Studieniveau
Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
Graad
Verpleger
Plaats van tewerkstelling
7461 CGWB - DIENST MEDISCHE BEWAKING
Kroonlaan 145E, 1050 Elsene
Uiterste inschrijvingsdatum
14.12.2021
Max. aantal inschrijvingen
20

Jobomschrijving

Als technisch deskundige,

Op basis van zijn expertise in zijn activiteitendomeinen analyses uitvoeren en adviezen formuleren voor het management, de diensten die hierom verzoeken en de partners  om de leidinggevenden in staat te stellen de goede strategische keuzes te maken en de medewerkers te helpen bij hun taken.

- Uitvoeren van de paramedische onderzoeken (bloedafname, vaccinaties, urine-onderzoek, biometrie, audiometrie, onderzoek visuele functie, medische schifting…)

- Beheer van de middelen (medisch verbruiksmateriaal, vaccins, kantoormateriaal,…)

- Dossiers of situaties vanuit technisch oogpunt analyseren

 

Als vertegenwoordiger,

Op een professionele manier de contacten en relaties met de interne en externe gesprekspartners verzekeren  om de zichtbaarheid van de organisatie te verhogen en te zorgen voor een transparante, eenduidige en doeltreffende uitwisseling van informatie

- Deelname aan overlegcomité’s, welzijnsplatforms, werkvergaderingen en plaatsbezoeken.

 

Als praktische organisator,

Operationele en/of organisatorische activiteiten verrichten om te helpen bij de praktische organisatie van de activiteiten in de dienst.

- Planning medische onderzoeken in overleg met de verschillende directives

- De binnenkomende post of mails beheren

 

Als Helpdesk,

Technische inlichtingen en antwoorden verstrekken aan de personeelsleden/klanten/gebruikers  om hen een gepaste oplossing voor hun vragen en problemen te geven.

- Identificeren van een probleem binnen een voorgestelde situatie door de vrager in het kader van arbeidsgeneeskunde;

- Contactpunt zijn voor de klanten van CGWB en de vragen beantwoorden die verband houden met arbeidsgeneeskunde

 

Als administratieve ondersteuning,

Administratieve documenten opstellen, aanpassen en/of controleren en vervolgens archiveren volgens de geldende procedures of regels  om ervoor te zorgen dat de collega's, partners of klanten op het overeengekomen tijdstip over de nodige documenten beschikken

- Gestandaardiseerde en gepersonaliseerde brieven opstellen voor de dienst

- Teksten, memo's, nota's en presentaties opstellen in zijn compententie domein

- De vormgeving van documenten verzorgen

 

Als gegevensbeheerder,

Relevante informatie voor de organisatie klasseren en/of gegevens invoeren in gegevensbanken om gestructureerde informatie ter beschikking te stellen van de organisatie.

- Dossiers, documenten of andere relevante informatie voor de dienst ordenen en rangschikken volgens de procedures of regels

- De gegevensbank up-to-date houden door nieuwe of gewijzigde gegevens op de overeengekomen tijdstippen in te voeren

- Elektronische registratie van het medisch onderzoek

- De ingevoerde of in te voeren gegevens analyseren en/of controleren

- Op basis van de gegevensbank rapporten en lijsten maken

 

Als dossierbeheerder,

Dossiers analyseren en/of controleren volgens de geldende regelgeving of procedures om een besluit te trekken op basis van alle elementen en te garanderen dat een beslissing wordt genomen of dat het dossier wordt afgewerkt.

- Ontvangen van dossiers gelinkt aan zijn competentiedomein of informatie i.v.m. deze;

- Voorbereiden en samenstellen van dossiers en deze nadien voorleggen aan de arbeidsgeneesheerInformatie of verduidelijkingen inwinnen bij verschillende bronnen

- Informatie opzoeken in verschillende bestanden

- Nagaan of de informatie in het dossier volledig en correct is

- De voorziene stappen in het dossier uitvoeren volgens de procedures of regels

- De kernelementen van het dossier vaststellen, analyseren en structureren 

- Documenten aanvullen volgens de geldende regelgeving of procedures

- De behandelde dossiers controleren

- Een conclusie betreffende het vervolg van de behandeling van het dossier formuleren

- Een conclusie in het dossier formuleren en aan het bevoegde beslissingsorgaan voorleggen

- Alternatieven voorstellen voor de verdere behandeling van het dossier

Presentatie vd. dienst

De wettelijke context van de opdrachten van het departement belast met medisch toezicht van een interne dienst ter preventie en bescherming op het werk is terug te vinden in het K.B. van 27 maart 1998 betreffende de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, artikel 5, artikel 6 en artikel 7§2

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Specifieke diplomavereisten

  Bachelor Verpleeger

 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER

• Strategie en beleid - Niv.:BASIS

• Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

 

Praktische kennis :

• Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een

synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor

brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een

waardevolle en sluitende conclusie.

• Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door

de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis.

Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te

voeren.

• Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te

aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen

bij hun activiteiten

 

Verwachte gedrag :

• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en

behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en

hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen

oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

• Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en

ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke

doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

• Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen

door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt,

zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap

te begrijpen.

• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie

van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen

functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten,

vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

• Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van

zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij

frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.

 

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Interview
Interview

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis Medische zorgen
Referentiecode: S 5086 N 20 25