Niveau A

Jobomschrijving

Als je een masterdiploma hebt, dan kun je bij de Geïntegreerde Politie solliciteren voor burgerfuncties van niveau A (adviseur). Afhankelijk van je domein van expertise kun je bij verschillende diensten of in verschillende functies terecht, maar het is enkel mogelijk om je kandidaat te stellen voor openstaande vacatures.

Spontane sollicitaties worden niet aanvaard.  

Competentieprofiel

Managen van informatie

Integreren

Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een sluitende conclusie.

Managen van taken

Beslissen

Beslissingen nemen op basis van (on)volledige informatie en de nodige acties initiëren om deze beslissingen in de praktijk te brengen.

Managen van personen

Mensen aansturen

Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun prestaties in functie van de doelstellingen en de middelen.

Motiveren

Anderen erkennen en waarderen voor hun inzet, de eigen leiderschapsstijl aan hen aanpassen en de juiste verantwoordelijkheden aan de juiste personen toevertrouwen om het goed functioneren te bevorderen.

Managen van interpersoonlijke relaties

(Extern) Klantgericht optreden

Partners (publiek en overheid) de best mogelijke dienst verlenen en hen begeleiden naar de meest passende oplossing door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Adviseren

Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.

Managen van zichzelf

Coping

Reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking en hierbij de resultaten voor ogen te houden, door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en constructief te reageren op kritiek.

Zichzelf ontwikkelen

De eigen groei actief plannen en beheren in functie van mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten eigen te maken.

Waarden

Betrokkenheid en motivatie

Een intrinsieke motivatie aantonen door interesse te tonen voor de functie en door over een professioneel bewustzijn te beschikken.

Normbesef - Integriteit

Aan geloofwaardigheid winnen door op een gedisciplineerde manier te werk te gaan, door zijn eigen opvattingen in te schrijven in de normen en verwachtingen van de organisatie.

Afwezigheid van extremisme

De rechten en de vrijheden van het individu respecteren. Mensen niet discrimineren op basis van geslacht, levensovertuiging, etnische afkomst, enz. Gedrag dat afwijkt van de eigen waarden niet veroordelen en de mensen die dit gedrag stellen niet verwerpen.

Afwezigheid van psychopathologie

Emotionele stabiliteit vertonen, t.t.z. zich kunnen beheersen en emotionele impulsen kunnen onderdrukken. Er is sprake van psychopathologie als men gedrag vertoont dat afwijkt van een sociale norm en als dit gedrag een belemmering uitmaakt voor of ongemak bezorgt aan de betrokkene zelf of aan de omgeving en op deze manier een verstoring van het sociaal en professioneel functioneren veroorzaakt.

Selectieprocedure

De aanwervingsprocedure bestaat uit twee fases, die hieronder verder toegelicht zullen worden.

 

Fase 1: Generieke selectie

Cognitieve vaardigheidsproef

Cognitieve vaardigheidsproef

De cognitieve vaardigheidsproef duurt ongeveer een halve dag. De proef varieert in functie van het niveau en bestaat uit verschillende testen die het volgende beoordelen:

Het intellectueel potentieel

De eerste subtest bestaat uit drie onderdelen: abstract redeneervermogen, numeriek redeneervermogen en verbaal redeneervermogen. Per onderdeel krijg je een voorbeeldoefening om met het programma te leren werken en de instructies goed te leren begrijpen. Je moet elk van de drie onderdelen binnen een bepaalde tijd afwerken. Een zandloper op het scherm geeft telkens aan hoeveel tijd je nog hebt om de test af te werken. Hierbij een woordje uitleg per onderdeel:

 • De test abstract redeneervermogen peilt naar je logisch denkvermogen, meer bepaald het kunnen afleiden van regels uit abstracte informatie.
 • De test numeriek redeneervermogen peilt naar hoe goed en snel je relevante verbanden kunt zien tussen cijfers.
 • De test verbaal redeneervermogen peilt naar hoe goed en snel je relevante verbanden kunt zien tussen verbale informatie, zoals woorden en teksten.
De kennis en beheersing van de taal (waarvoor je je hebt ingeschreven):

De taaltest beoordeelt jouw taalkennis aan de hand van verschillende onderdelen: zinsbouw, woordenschat, spelling, woordkennis,…

Klik hier om een voorbeeldoefening te bekijken van de cognitieve vaardigheidsproef

Je kan een vrijstelling krijgen voor de cognitieve vaardigheidsproef als je deze proef al eens succesvol hebt afgelegd tijdens een vorige sollicitatie voor een functie van hetzelfde of een hoger niveau.

Persoonlijkheidsproef

Persoonlijkheidsproef

Tijdens het persoonlijkheidsonderzoek wordt je persoonlijkheid beoordeeld, aan de hand van de competenties die je terugvindt in het competentieprofiel. In het competentieprofiel is vastgelegd wat de vereiste competenties zijn die je dient te bezitten om de job goed te kunnen uitvoeren.

Deze proef omvat:

 • een biografische vragenlijst;
 • een persoonlijkheidsvragenlijst
Medische geschiktheidsproef

Medische geschiktheidsproef

Deze proef zal in principe plaatsvinden op het einde van de generieke selectie.

Het doel is om na te gaan of de kandidaat medisch geschikt is voor deze functie bij de politie.

Het medisch geschiktheidsonderzoek is een standaard medisch onderzoek en is identiek voor alle kandidaten. Er kunnen bijkomende klinische, paramedische of technische onderzoeken volgen, als dat gezien de medische toestand van de kandidaat nodig is om een beslissing te nemen. Indien nodig moet de kandidaat ook oude of recente medische verslagen voorleggen, evenals behandelingen die zijn voorgeschreven door specialisten en/of tandartsen.

Moraliteit

Moraliteitscommissie

Iemand die bij de politie wil werken moet onberispelijk gedrag zijn.

Parallel lopend met de generieke selectie zal er een moraliteits- en antecedentenonderzoek uitgevoerd worden door de politiezone waar je woonachtig bent en er wordt nagegaan of er bezwarende elementen zijn.

De bezwarende elementen kunnen van die aard zijn dat de moraliteitscommissie beslist om je kandidatuur stop te zetten,  of je een territoriale beperking op te leggen. Dit houdt in dat je, zolang de beperking blijft bestaan, niet kan worden ingezet voor een bepaalde regio (bv. een verbod te worden ingezet in een bepaalde provincie of een lokale politiezone).

Om jou een idee te geven welke waarden en normen belangrijk zijn binnen de politie, kunnen we je alvast aanbevelen om de deontologische code van de politiediensten eens door te nemen.

Fase 2: Bijkomende proef

Na het slagen in de algemene selectieproeven, zal je kandidatuur overgemaakt worden aan de lokale politiezone of federale dienst waar de plaats vacant staat.

Deze politiezone of dienst zal een bijkomende proef organiseren, bv. een selectiegesprek. Voor meer informatie over deze bijkomende proef raden we jou aan verder contact op te nemen met de politiezone of dienst in kwestie.

Bereid je voor op generieke selectie

Cognitieve vaardigheidsproef

Cognitieve vaardigheidsproef

Om je voor te bereiden op de computerproeven raden we je aan om aan de hand onderstaande demo's eens te oefenen.

. Daarmee kun je je alvast vertrouwd maken met de testen. Deze demo’s geven een indicatie hoe de testen er aan toe gaan. De werkelijke testen kunnen afwijken van de demo’s.

Om je kans op slagen zo groot mogelijk te maken, moet je ervoor zorgen dat je, voor welke proef je ook wordt uitgenodigd, goed voorbereid en rustig bent:

 • Zorg ervoor dat je op tijd op de plaats van afspraak bent;
 • Houd rekening met eventuele vervoersproblemen (zoals file, of vertraging van het openbaar vervoer);
 • Blijf rustig en ontspannen.

Lees tijdens de proef goed de instructies. Dit deel van een proef wordt vaak onderschat. Het vertelt je nochtans wat er tijdens de proef van je verwacht zal worden. Zo kom je voor het verdere verloop van de proef niet voor verrassingen te staan. Door de instructies goed te lezen, vergroot je je kans op een goed resultaat voor de proef.

 

Wij vestigen uw aandacht erop dat mensen van buiten de politieorganisatie via verschillende kanalen (websites, applicaties, enz.) "hulp bieden bij de proeven en de selectieprocedure". Deze diensten zijn volledig onafhankelijk. We kunnen noch de kwaliteit noch de doeltreffendheid van deze kanalen garanderen.

Persoonlijkheidsproef

Persoonlijkheidsproef

Biografische vragenlijst

De biografische vragenlijst die je thuis moet invullen is een goede voorbereiding. Naast je academische en professionele ervaringen wordt er ook gevraagd naar concrete situaties die je hebt meegemaakt.

Persoonlijkheidsvragenlijst

Deze vragenlijst  zal je thuis (online) kunnen invullen. Voor de proef die je thuis kan doen, zal je een link ontvangen die je rechtstreeks naar de vragenlijst in kwestie brengt. Je hoeft je daar niet op voor te bereiden. Het gaat om een vragenlijst die peilt naar je persoonlijkheid, voorkeuren en verlangens.

Via deze link kan je kennis maken met het type vragen van de persoonlijkheidsvragenlijst.

Zorg ervoor dat je voor de proeven thuis in een rustige omgeving kan werken:

 • Zonder je af: om je kans op slagen zo groot mogelijk te maken en gefocust te blijven op de vragenlijst zelf;
 • Zet je smartphone uit: die zou je kunnen afleiden;
 • Breng de andere personen in huis op de hoogte: je gezinsleden of huisgenoten zouden je eveneens kunnen afleiden. Zorg ervoor dat zij je niet kunnen storen;
 • Kladpapier en pennen zijn niet noodzakelijk: voor de vragenlijsten die je thuis invult, heb je geen kladpapier nodig. Het zou je tijdens de proef alleen maar kunnen hinderen;

Lees de instructies goed: ze geven aan wat er van je verwacht zal worden. Let vooral goed op de meetschalen waarop je jezelf moet situeren. Als je die verkeerd interpreteert, zou dit een compleet ander beeld van je eigenschappen kunnen geven.

Promotiekansen

Tijdens je loopbaan als burgerpersoneel zal je niet vastroesten in één bepaalde sector. Je kan deelnemen aan interne mobiliteit om je horizonten te verruimen. Als lid van het burgerpersoneel krijg je ook de kans om interne opleidingen te volgen om je competenties te vergroten.

Redelijke aanpassingen

De dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie biedt kandidaten met specifieke noden, redelijke aanpassingen aan bij het afleggen van selectieproeven.

Voor wie?

Er worden aanpassingen voorzien voor personen met een leerstoornis..

Leerstoornissen kunnen een belemmering vormen bij het afleggen van bepaalde selectieproeven. De voorziene aanpassingen zijn bedoeld om de kandidaat te ondersteunen bij het afleggen van deze proeven.

Welke redelijke aanpassingen? 

Met redelijke aanpassingen wordt bedoeld :

Passende maatregelen, gebaseerd op de behoeften in een concrete situatie, om een persoon met specifieke noden de mogelijkheid te geven om toegang te krijgen tot, deel te nemen aan en verder te gaan in de volledige selectieprocedure, tenzij dergelijke maatregelen een onevenredige belasting vormen.

Voor personen met een leerstoornis wordt er bij elke schriftelijke of geïnformatiseerde proef, die gechronometreerd is, een derde (1/3) extra tijd voorzien om de proeven af te leggen.

Hoe kan een redelijke aanpassing aangevraagd worden?

 • Kandidaten die een redelijke aanpassing wensen bij het afleggen van de selectieproeven, kunnen deze aanvraag indienen via het volgend e-mailadres: drp.recsel.assessment.calog.nl@police.belgium.eu
 • Om de noodzaak van een redelijke aanpassing te rechtvaardigen, moet er eveneens een medisch/officieel attest toegevoegd worden.
 • Deze aanvraag moet zo snel mogelijk ingediend worden, dit uiterlijk binnen 10 werkdagen na het indienen van het inschrijvingsdossier.

Meer info? 

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de dienst Diversiteit van de Federale Politie via het volgende e-mailadres: drp.coordination.diversity@police.belgium.eu

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar

Handicap welcome

Elke persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan in het raam van zijn/haar kandidatuur voor het burgerpersoneel redelijke aanpassingen vragen indien deze nodig zijn om deel te kunnen nemen aan de selectieprocedure. Deze aanpassingen worden toegekend op maat van de functiebeperking van de kandidaat.

Om tijdig in de nodige redelijke aanpassingen te kunnen voorzien, vragen we je om op het inschrijvingsformulier je handicap, leerstoornis of ziekte te vermelden en het bijhorende attest toe te voegen. Op deze manier kunnen de nodige redelijke aanpassingen getroffen worden om jouw selectieprocedure zo vlot mogelijk te laten verlopen.