Disclaimer

De bepalingen in deze wettelijke kennisgeving gelden voor alle bezoekers van deze website.

Verantwoordelijkheid

De dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie (vertegenwoordigd door de Directeur van het personeel van de Federale Politie) is verantwoordelijk voor het beheer van de website www.jobpol.be, en gebruikt deze om informatie mee te delen betreffende de politie in het algemeen evenals de rekruterings- en selectieactiviteiten.

De dienst Rekrutering en Selectie stelt alles in het werk om alle algemene informatie die ter beschikking staat volledig, correct, exhaustief, toegankelijk en actueel te maken. Deze dienst spant zich in om de website te beveiligen op iedere mogelijke manier en om eventuele ongemakken omwille van technische problemen maximaal te beperken. Als de aangeboden informatie toch fouten bevat of als er zich technische problemen voordoen, dan stelt de dienst Rekrutering en Selectie alles in het werk om zo snel mogelijk deze problemen op te lossen en/of om deze fouten te corrigeren.

De dienst Rekrutering en Selectie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor welke incorrectheid van de informatie dan ook of als de informatie onvolledig is. Deze dienst kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor iedere directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of van de ter beschikking gestelde informatie.

De dienst Rekrutering en Selectie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor rechtstreekse en onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van hyperlinks naar andere referentiewebsites op deze website aangezien deze geen technische controle of controle van de inhoud uitvoert op andere websites.

Contactgegevens

Het staat u vrij de dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie te contacteren op volgende adres: Kroonlaan 145A 1050 Brussel evenals telefonisch op het nummer 0800/99 404 en via e-mail: rekrutering@police.belgium.eu.

Algemene gebruiksvoorwaarden

Iedere gebruiker kan deze website vrij en gratis raadplegen.

De toegang, raadpleging en /of het gebruik van de website zijn onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden die hierin opgenomen zijn. U wordt uitgenodigd deze aandachtig te lezen alvorens deze website op welke manier dan ook te gebruiken.

Door verder te surfen op deze website of door deze op welke manier dan ook te gebruiken, gaat u volledig en uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden. Indien u moeilijkheden ondervindt bij het lezen van deze voorwaarden of als u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht deze website niet verder te raadplegen.

Doel en inhoud van de website

Deze website geeft u de algemene informatie en biedt u eveneens de mogelijkheid de gegevens eenvoudig en veilig over te maken die de dienst Rekrutering en Selectie gebruikt om een correcte service de leveren.

Aard van de voorgestelde informatie

De informatie die beschikbaar is op deze website is van algemene aard.

Het hoofddoel van deze website bestaat eruit te informeren. De rekrutering en selectie zullen nooit uitsluitend via de website gebeuren. Alle procedures (inschrijving, selectie en toelating) zullen steeds schriftelijk gebeuren/bevestigd worden.

De informatie en de documenten die op deze website ter beschikking gesteld worden, mogen niet beschouwd worden als een authentieke reproductie van officieel aangenomen teksten. Enkel de wettekst die gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad wordt beschouwd als officieel.

Intellectuele eigendom

  •  Auteursrecht

Alle inhoudselementen op deze website zoals foto’s, video’s, teksten, slogans, etc. zijn beschermd door de wet op intellectuele eigendom.

Tenzij expliciet anders vermeld mogen de teksten, foto’s, illustraties, videofragmenten en audiobestanden die beschikbaar zijn op deze website niet gebuikt worden behalve na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie. Deze publicatie kan in geen enkel geval en op geen enkele manier vergoed worden.

Het is strikt verboden een kopie, aanpassing of vertaling te maken of een van bovengenoemde bestanden te gebruiken of gedeeltelijk of geheel te wijzigen op welke manier dan ook zonder de voorafgaande toestemming van de dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie.

De Federale Politie en de dienst Rekrutering en Selectie in het bijzonder wijzen iedere verantwoordelijkheid af in geval van ongepast of frauduleus gebruik van de gegevens die vermeld worden op de website.

Ieder ongeoorloofd gebruik van een deel of van de volledige website (hacking, vervalsing, etc.) kan leiden tot vervolgingen conform de geldende wetten.

  • Merkenrecht

Het logo van de Geïntegreerde Politie (teken, tekst, striping) werd door de Federale politie geregistreerd bij het Benelux-bureau voor de Intellectuele Eigendom. Het logo van de politie mag enkel gebruikt worden door de politiediensten. Iedere gebruik van het politielogo door derden is uitdrukkelijk verboden.

Bestanden uploaden

De Federale Politie behoudt zich het recht voor te beslissen welke informatie op de website verschijnt. Ze kan op iedere moment beslissen bepaalde informatie te verwijderen van deze website. Ze beschikt eveneens over de mogelijkheid om de inhoud van deze informatie regelmatig te controleren.

De Federale Politie kan de mogelijkheid niet uitsluiten dat de toegang tot de uploaddienst onderbroken of verstoord wordt op welke manier dan ook omwille van technische problemen of omwille van niet-geautoriseerde tussenkomsten. Ze behoudt zich exclusief het recht voor de toegang tot de dienst op ieder moment en zonder voorafgaande waarschuwen af te sluiten als ze vaststelt dat u de voorwaarden die deze dienst regelt niet naleeft.

Door informatie te uploaden, geeft u de Federale Politie toestemming dit materiaal te gebruiken. U verzekert dat de informatie die u uploadt de intellectuele eigendomsrechten in geen geval schendt of andere derde rechten en u engageert zich om de Federale Politie te vergoeden en volledig te verzekeren tegen ieder(e) schadeclaim, verlies, ereloon van advocaten, schade, kosten en iedere andere vorm van schade en belangen ten gevolgen van een dergelijke inbreuk.

Het is u in geen geval toegestaan informatie te uploaden met een racistisch, haatdragend, aanstootgevend of pornografisch karakter, die in strijd is met de goede zeden en/of de bestaande Belgische wetgeving, besmet is met een virus of vergelijkende malware, of informatie die schade zou  kunnen toebrengen aan de Federale Politie of aan derden. Het is evenmin toegestaan reclame up te loaden, commerciële zoekertjes of ieder ander publicitair materiaal. U engageert zich iedere rechtstreekse of onrechtstreekse schade te vergoeden die toegebracht werd aan derden ten gevolge van het uploaden van dergelijk ontoelaatbaar materiaal.

Het is u niet toegestaan de dienst te gebruiken op eender welke andere manier die de dienst zou kunnen deactiveren, overladen of schaden of die de ervaring van een derde gebruiker negatief zou kunnen beïnvloeden.

De Federale Politie vraag u iedere ongepaste informatie te signaleren om de noodzakelijke en adequate maatregelen te kunnen treffen om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of ontoegankelijk te maken.

De Federale Politie registreert uw bezoek aan deze website. Deze informatie wordt exclusief gebruikt om de website te verbeteren.

Wijzigingen

De dienst Rekrutering en Selectie behoudt zich op ieder moment het recht deze disclaimer te wijzigen evenals deze gebruiksvoorwaarden. Het is uw eigen verantwoordelijkheid regelmatig de voorwaarden te raadplegen die van toepassing zijn en enkel rekening te houden met de laatste bijgewerkte versie.

Bescherming van uw persoonsgegevens

De dienst Rekrutering en Selectie respecteert uw privéleven. De gegevens die u invoert op deze website worden volledig vertrouwelijk behandeld met respect voor de GDPR. Voor meer informatie betreffende de vertrouwelijkheid van de gegevens staat het u vrij de verklaring te raadplegen betreffende de bescherming van het privéleven in de rubriek ‘Privacy’ van deze website.

Geldend recht en bevoegde rechtbank

Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met de elementen die hierin vermeld worden. Ieder bezwaar of iedere actie betreffende deze website of betreffende de gegevens die erop vermeld worden geregeld door het Belgische recht. Enkel de Brusselse hoven en rechtbanken zijn bevoegd bij geschillen. Door deze website te raadplegen, erkent u de bevoegdheid van de Brusselse hoven en rechtbanken.