Van niveau B naar niveau A

Niveauproef

Om te kunnen deelnemen aan de interne bevorderingsexamens, die collega’s de mogelijkheid bieden om door te groeien naar een hoger niveau binnen het administratief en logistiek kader (CALog), moeten de kandidaten in het bezit zijn van het vereiste diploma van het beoogde niveau.

Indien zij niet in het bezit zijn van het vereiste diploma kunnen zowel contractuele als statutaire CALog-personeelsleden deelnemen aan de niveauproef voor het beoogde niveau georganiseerd door de dienst Rekrutering en Selectie. Voor de kandidaten die niet in het bezit zijn van het vereiste diploma is het slagen voor deze proef onontbeerlijk om te kunnen deelnemen aan de eigenlijke selectieproeven.

De niveauproef is dus geen selectieproef in se, maar een proef die toegang geeft, in geval van slagen, tot de eigenlijke selectieproeven. De personeelsleden van het administratief en logistiek kader niveau B die niet in het bezit zijn van een diploma van ten minste het niveau A (hoger onderwijs van het lange type (universitair/master) of gelijkgesteld) kunnen deelnemen aan de niveauproeven met het oog op overgang naar niveau A.

 

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Deel uitmaken van het contractueel of statutair CALog-personeel van de geïntegreerde politie

De niveauproef duurt ongeveer een halve dag en bestaat uit verschillende testen die het volgende beoordelen:

Het intellectueel potentieel:

De eerste subtest bestaat uit drie onderdelen: abstract redeneervermogen, numeriek redeneervermogen en verbaal redeneervermogen. Per onderdeel krijg je een voorbeeldoefening om met het programma te leren werken en de instructies goed te leren begrijpen. Je moet elk van de drie onderdelen binnen een bepaalde tijd afwerken. Een zandloper op het scherm geeft telkens aan hoeveel tijd je nog hebt om de test af te werken. Hierbij een woordje uitleg per onderdeel:

 • De test abstract redeneervermogen peilt naar je logisch denkvermogen, meer bepaald het kunnen afleiden van regels uit abstracte informatie.
 • De test numeriek redeneervermogen peilt naar hoe goed en snel je relevante verbanden kunt zien tussen cijfers.
 • De test verbaal redeneervermogen peilt naar hoe goed en snel je relevante verbanden kunt zien tussen verbale informatie, zoals woorden en teksten.

De kennis en beheersing van de taal (waarvoor je je hebt ingeschreven):

De taaltest beoordeelt jouw taalkennis aan de hand van verschillende onderdelen: zinsbouw, woordenschat, spelling, woordkennis,…

Indien je slaagt voor de niveauproef, ontvang je een brevet dat geldig is voor onbeperkte tijd.

Bereid je voor

Om je voor te bereiden op de computerproeven raden we je aan om aan de hand onderstaande demo's eens te oefenen.

Daarmee kun je je alvast vertrouwd maken met de testen. Deze demo’s geven een indicatie hoe de testen er aan toe gaan. De werkelijke testen kunnen afwijken van de demo’s.

Om je kans op slagen zo groot mogelijk te maken, moet je ervoor zorgen dat je, voor welke proef je ook wordt uitgenodigd, goed voorbereid en rustig bent:

 • Zorg ervoor dat je op tijd op de plaats van afspraak bent;
 • Houd rekening met eventuele vervoersproblemen (zoals file, of vertraging van het openbaar vervoer);
 • Blijf rustig en ontspannen.

Lees tijdens de proef goed de instructies. Dit deel van een proef wordt vaak onderschat. Het vertelt je nochtans wat er tijdens de proef van je verwacht zal worden. Zo kom je voor het verdere verloop van de proef niet voor verrassingen te staan. Door de instructies goed te lezen, vergroot je je kans op een goed resultaat voor de proef.

 

Wij vestigen uw aandacht erop dat mensen van buiten de politieorganisatie via verschillende kanalen (websites, applicaties, enz.) "hulp bieden bij de proeven en de selectieprocedure". Deze diensten zijn volledig onafhankelijk. We kunnen noch de kwaliteit noch de doeltreffendheid van deze kanalen garanderen.

Bevorderingsexamens

De Dienst rekrutering en selectie van de Federale Politie organiseert om de twee jaar een vergelijkend bevorderingsexamen voor de overgang naar een hoger niveau van het administratief en logistiek personeel (CALog) van de Geïntegreerde Politie.

Je kan je kandidatuur indienen tot en met 14 mei 2024.

De selectieproeven zullen georganiseerd worden van juni 2024 tot en met december 2024.

De selectieprocedure is als volgt opgebouwd:

 • Beroepsproef*: gepland op 4 juni 2024
 • Persoonlijkheidsproeven**
 • Deliberatiecommissie

*Wat betreft het onderdeel kennis van de taal, zullen de kandidaten voor het vergelijkend examen naar niveau C en B uitgenodigd worden op de dienst Rekrutering en Selectie om geïnformatiseerde testen af te leggen.

** Het persoonlijkheidsonderzoek is enkel van toepassing voor de kandidaten voor bevordering naar niveau B en A.

Alle info (lijst met de te kennen materie, de oproep, het digitaal inschrijvingsformulier en het selectiereglement) is beschikbaar onder rubriek “Nuttige documenten”.

 

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:

 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen of geslaagd zijn voor de proef die een vrijstelling van diploma verleent (niveauproef) voor toetreding tot niveau A
 • Geen laatste evaluatie met eindvermelding "onvoldoende" hebben gekregen
 • Geen zware tuchtstraf hebben opgelopen die nog niet is uitgewist
 • Deel uitmaken van het statutair CALog-personeel van de geïntegreerde politie
 • Minstens 2 jaar niveauanciënniteit in het niveau B voor overgang naar het niveau A
 • Niet eerder herplaatst zijn wegens beroepsongeschiktheid

Selectie

Beroepsproef

Beroepsproef

Deze proef peilt naar de professionele kennis van de kandidaten, met inbegrip van de kennis van de taal. Wanneer het bevorderingsexamen gepubliceerd is, zal de lijst met de te kennen materie gepubliceerd worden onder de rubiek "Nuttige documenten".

Persoonlijkheidsproef

Persoonlijkheidsproef

Tijdens de persoonlijkheidsproef wordt je persoonlijkheid beoordeeld, aan de hand van de competenties die je terugvindt in het competentieprofiel. In het competentieprofiel is vastgelegd wat de vereiste competenties zijn die je dient te bezitten om de job goed te kunnen uitvoeren.

Deze proef omvat:

 • een biografische vragenlijst;
 • persoonlijkheidsvragenlijsten;
 • andere selectietechnieken en -testen waarmee je persoonlijkheid beoordeeld kan worden;
 • een semi-gestructureerd interview (met een gekwalificeerd lid van de dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie).

Bij het semi-gestructureerd interview wordt er gebruik gemaakt van de STAR-methode. Dit is een gedragsgerichte interviewtechniek waarbij er wordt gepeild naar specifieke situaties die je hebt meegemaakt in het (recente) verleden. Er zal verder doorgevraagd worden naar de omstandigheden, hoe je precies hebt gehandeld en wat het resultaat van je actie was.

Klik hier om een video te bekijken over hoe de STAR-methode in de praktijk wordt toegepast.

Adviesformulier

Adviesformulier

In het kader van deze bevorderingsproeven zal aan uw korpschef/directeur gevraagd worden een advies betreffende jouw potentieel als kandida(a)t(e) voor bevordering naar een hoger niveau in te vullen.

Deze evaluatie wordt opgemaakt nadat je geslaagd bent voor de beroepsproef en voorafgaand aan de overige bevorderingsproeven. 

Deliberatiecommissie

Deliberatiecommissie

Het is de deliberatiecommissie die beslist of je al dan niet geschikt bent, nadat ze grondig je hele bevorderingsdossier, inclusief het adviesformulier hebben geanalyseerd.

Bij het bevorderingsexamen van CALog niveau C/B naar niveau A wordt er een rangschikking opgemaakt van zeer geschikt en geschikt. 

Enkel de kandidaten die batig gerangschikt zijn en die niet in het bezit zijn van het vereiste diploma voor het desbetreffende niveau zullen worden meegerekend in de voorgestelde quota voor het aantal uit te reiken brevetten. Aan de kandidaten die batig gerangschikt zijn en wel in het bezit zijn van het vereiste diploma voor het desbetreffende niveau, zal eveneens een brevet voor overgang naar een hoger niveau worden verleend, dit buiten de voorgestelde quota.

Bereid je voor

Om je kans op slagen zo groot mogelijk te maken, moet je ervoor zorgen dat je, voor welke proef je ook wordt uitgenodigd, goed voorbereid en rustig bent:

 • Zorg ervoor dat je over alle gevraagde documenten beschikt;
 • Zorg ervoor dat je op tijd op de plaats van afspraak bent;
 • Houd rekening met eventuele vervoersproblemen (zoals file, of vertraging van het openbaar vervoer);
 • Kleed je netjes in je eigen stijl;
 • Wees eerlijk en oprecht.
Beroepsproef

Beroepsproef

Wanneer het bevorderingsexamen gepubliceerd is, zal de lijst met de te kennen materie gepubliceerd worden onder de rubiek "Nuttige documenten".

Persoonlijkheidsproef

Persoonlijkheidsproef

Biografische vragenlijst

De biografische vragenlijst die je thuis moet invullen is een goede voorbereiding. Naast je academische en professionele ervaringen wordt er ook gevraagd naar concrete situaties die je hebt meegemaakt.

Persoonlijkheidsvragenlijsten

Deze vragenlijsten zal je thuis (online) kunnen invullen. Voor de proeven die je thuis aflegt, zal je een link ontvangen die je rechtstreeks naar de vragenlijsten brengt. Je hoeft je daar niet op voor te bereiden. Het gaat om vragenlijsten die peilen naar je persoonlijkheid, voorkeuren en verlangens.

Via deze link kan je kennis maken met het type vragen van de persoonlijkheidsvragenlijst.

Zorg ervoor dat je voor de proeven thuis in een rustige omgeving kan werken:

 • Zonder je af: om je kans op slagen zo groot mogelijk te maken en gefocust te blijven op de vragenlijst zelf;
 • Zet je smartphone uit: die zou je kunnen afleiden;
 • Breng de andere personen in huis op de hoogte: je gezinsleden of huisgenoten zouden je eveneens kunnen afleiden. Zorg ervoor dat zij je niet kunnen storen;
 • Kladpapier en pennen zijn niet noodzakelijk: voor de vragenlijsten die je thuis invult, heb je geen kladpapier nodig. Het zou je tijdens de proef alleen maar kunnen hinderen;

Lees de instructies goed: ze geven aan wat er van je verwacht zal worden. Let vooral goed op de meetschalen waarop je jezelf moet situeren. Als je die verkeerd interpreteert, zou dit een compleet ander beeld van je eigenschappen kunnen geven.

Situationele beoordelingsproef (SJT)

Tijdens de geïnformatiseerde situationele beoordelingsproef zal je één of meerdere specifieke situaties aangereikt krijgen. Deze proef heeft als doel na te gaan op welke manier je zou handelen in bepaalde situaties.

Via deze link vind je een demo om je op deze proef voor te bereiden. Daarmee kun je je alvast vertrouwd maken met de test. Deze demo geeft een indicatie van het verloop van de test. De werkelijke test kan afwijken van de demo.

Semi-gestructureerd interview

Tijdens het semi-gestructureerde interview zal je de kans krijgen om dieper op de situatie in te gaan en indien nodig situaties toe te voegen. Denk dus, om je zo goed mogelijk voor te bereiden, aan situaties die karakteristiek zijn voor jou en een beeld geven van wie je bent (werk- en/of schoolsituaties, hobby's).

Daarnaast zal er ook gepeild worden naar je motivatie. Daarvoor is het essentieel om de omgeving te leren kennen waarin je zal werken. Dit zal je helpen om je beter voor te bereiden op je kandidatuur. Je kan daarvoor verschillende dingen gebruiken: het internet, informatiesessies, ontmoetingen met onze contactpunten, opendeurdagen, enzovoort.

Tot slot, geef tijdens het interview duidelijke en concrete antwoorden.

Competentieprofiel

Managen van informatie

Integreren

Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een sluitende conclusie.

Managen van taken

Beslissen

Beslissingen nemen op basis van (on)volledige informatie en de nodige acties initiëren om deze beslissingen in de praktijk te brengen.

Managen van personen

Mensen aansturen

Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun prestaties in functie van de doelstellingen en de middelen.

Motiveren

Anderen erkennen en waarderen voor hun inzet, de eigen leiderschapsstijl aan hen aanpassen en de juiste verantwoordelijkheden aan de juiste personen toevertrouwen om het goed functioneren te bevorderen.

Managen van interpersoonlijke relaties

(Extern) Klantgericht optreden

Partners (publiek en overheid) de best mogelijke dienst verlenen en hen begeleiden naar de meest passende oplossing door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Adviseren

Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.

Managen van zichzelf

Coping

Reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking en hierbij de resultaten voor ogen te houden, door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en constructief te reageren op kritiek.

Zichzelf ontwikkelen

De eigen groei actief plannen en beheren in functie van mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten eigen te maken.

Waarden

Betrokkenheid en motivatie

Een intrinsieke motivatie aantonen door interesse te tonen voor de functie en door over een professioneel bewustzijn te beschikken.

Normbesef - Integriteit

Aan geloofwaardigheid winnen door op een gedisciplineerde manier te werk te gaan, door zijn eigen opvattingen in te schrijven in de normen en verwachtingen van de organisatie.

Afwezigheid van extremisme

De rechten en de vrijheden van het individu respecteren. Mensen niet discrimineren op basis van geslacht, levensovertuiging, etnische afkomst, enz. Gedrag dat afwijkt van de eigen waarden niet veroordelen en de mensen die dit gedrag stellen niet verwerpen.

Afwezigheid van psychopathologie

Emotionele stabiliteit vertonen, t.t.z. zich kunnen beheersen en emotionele impulsen kunnen onderdrukken. Er is sprake van psychopathologie als men gedrag vertoont dat afwijkt van een sociale norm en als dit gedrag een belemmering uitmaakt voor of ongemak bezorgt aan de betrokkene zelf of aan de omgeving en op deze manier een verstoring van het sociaal en professioneel functioneren veroorzaakt.

Indiensttreding

De kandidaten die slagen in de proeven en voor benoeming in aanmerking komen, ontvangen een brevet voor de overgang naar het hoger niveau. Het aantal brevetten verleend aan de personeelsleden wordt, per taalrol en per taalniveau, op voorhand vastgelegd door de Minister van Binnenlandse Zaken.

Met het brevet op zak kan je dan gaan ‘solliciteren’ voor een vacante betrekking van het hogere niveau. Goed nieuws: het brevet is levenslang geldig.