Agent

Jobomschrijving

Als agent van politie werk je, samen met je collega's, vandaag aan een veiliger verkeer morgen. Je doet vaststellingen bij ongevallen, regelt het verkeer waar nodig en waakt over de weg. Je houdt ook toezicht op de naleving van lokale politieverordeningen en staat politieambtenaren bij in (door de wet voorziene) situaties. Een voorbeeld: het fouilleren van personen.

Agenten van politie zijn deel van de Lokale Politie - niet de Federale Politie - en werken dus logischerwijs in één van de 181 lokale zones. Één uitzondering: het detachement op Brussels Airport. Op de luchthaven zijn agenten van politie verantwoordelijk voor de verkeershandhaving van de terminals, voor patrouilleopdrachten in de Schengen-pier, toezichtsopdrachten en controleacties.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:

 • Een blanco uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • De dienst rekrutering en selectie moet in het bezit zijn van een volledig inschrijvingsdossier
 • De Belgische nationaliteit bezitten
 • Voor de mannelijke kandidaten, voldoen aan de dienstplichtwetten
 • Meer dan één jaar geleden in kennis zijn gesteld van het niet-slagen voor een eerder afgelegde selectieproef van hetzelfde kader, tenzij de deliberatiecommissie een kortere termijn aanvaardt. Aanvragen die 8 maanden na de kennisgeving van een niet-slagen voor een vorige selectieproef voor dezelfde graad worden ingediend, worden in dit verband door de deliberatiecommissie aanvaard (van toepassing voor de 2e, 3e en 5e deelname)
 • Meer dan zes jaar geleden in kennis werd gesteld van zijn derde mislukking voor de afgelegde selectieproef
 • Niet het voorwerp uitmaken van het wettelijk verbod om wapens te dragen,noch zich onthouden van gelijk welk gebruik van wapens en andere ter beschikking gestelde verdedigingsmiddelen, krachtens de voorwaarden die volgens de wetten, besluiten en richtlijnen bepaald zijn
 • Sinds 14 september 2021, niet reeds vijf maal gefaald zijn in de selectieproeven voor het beoogde kader
 • Niet eerder definitief niet geslaagd zijn als aspirant voor het beoogde kader na de basisopleiding (verzaking tijdens de opleiding wordt gelijkgesteld aan niet-slagen)
 • Niet eerder het voorwerp uitgemaakt hebben van een definitieve ambtsontheffing aangewezen op artikel 81 van de Exoduswet
 • Op het ogenblik van het aangenomen ontslag, geen evaluatie met de eindvermelding ‘onvoldoende’ hebben gekregen
 • Zich ertoe verbindt het uniform te dragen wat impliceert dat iedere aanpassing, wijziging of toevoeging van insignes, symbolen, tekens, persoonlijke tekens, religieuze of privétekens verboden is

Aanwervingsvoorwaarden:

 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Over de vereiste fysieke vaardigheden beschikken en vrij zijn van alle gebreken die onverenigbaar zijn met de eisen van het beoogde ambt
 • Voldoen aan de medische voorwaarden die vereist zijn voor de functie (zie document ‘Medische proef – medische voorwaarden” in de rubriek “Nuttige documenten”):
  • lengte, gewicht, zicht, tattoos*,…
  • redenen voor ongeschiktheid wegens bepaalde medische aandoeningen

*Tattoos in de nek en in het gezicht leiden tot ongeschiktheid. Tattoos op zichtbare delen van het lichaam kunnen leiden tot ongeschiktheid. Tattoos die racistisch of discriminerend zijn, leiden tot ongeschiktheid.

Competentieprofiel

Managen van informatie

Informatie begrijpen

Instructies, procedures en gegevens juist begrijpen en inschatten. Het hoe en het waarom van de dingen inzien en ambiguë informatie correct begrijpen. De eigen beperkingen kennen en beseffen dat men zelf niet alles kan weten.

Managen van taken

Taken uitvoeren

Uitvoerende taken zelfstandig, correct en systematisch uitvoeren volgens geldende voorschriften en normen. Een geheel van taken binnen de gegeven tijd uitvoeren door een prioriteitenlijst op te stellen.

Managen van interpersoonlijke relaties

(Intern) Samenwerken

Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

(Extern) Klantgericht optreden

Partners (publiek en overheid) de best mogelijke dienst verlenen en hen begeleiden naar de meest passende oplossing door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Managen van zichzelf

Inzet tonen

Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven.

Coping

Reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking en hierbij de resultaten voor ogen te houden, door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en constructief te reageren op kritiek.

Waarden

Betrokkenheid- motivatie

Een intrinsieke motivatie aantonen door interesse te tonen voor de functie en door over een professioneel bewustzijn te beschikken.

Normbesef - Integriteit

Aan geloofwaardigheid winnen door op een gedisciplineerde manier te werk te gaan, door zijn eigen opvattingen in te schrijven in de normen en verwachtingen van de organisatie.

Afwezigheid van extremisme

De rechten en de vrijheden van het individu respecteren. Mensen niet discrimineren op basis van geslacht, levensovertuiging, etnische afkomst, enz. Gedrag dat afwijkt van de eigen waarden niet veroordelen en de mensen die dit gedrag stellen niet verwerpen.

Afwezigheid van psychopathologie

Emotionele stabiliteit vertonen, t.t.z. zich kunnen beheersen en emotionele impulsen kunnen onderdrukken. Er is sprake van psychopathologie als men gedrag vertoont dat afwijkt van een sociale norm en als dit gedrag een belemmering uitmaakt voor of ongemak bezorgt aan de betrokkene zelf of aan de omgeving en op deze manier een versto

Selectieprocedure

De aanwervingsprocedure bestaat uit drie fases, die hieronder verder toegelicht worden.

 

Fase 1: Generieke selectie

Cognitief

Cognitieve vaardigheidsproef

Deze proef wordt in principe samen afgenomen met het functioneel parcours.

De cognitieve vaardigheidsproef duurt ongeveer een halve dag en bestaat uit verschillende testen die het volgende beoordelen : 

Het potentieel om de basisopleiding te volgen:

De eerste subtest bestaat uit drie onderdelen: abstract redeneervermogen, numeriek redeneervermogen en verbaal redeneervermogen. Per onderdeel krijg je een voorbeeldoefening om met het programma te leren werken en de instructies goed te leren begrijpen. Je moet elk van de drie onderdelen binnen een bepaalde tijd afwerken. Een zandloper op het scherm geeft telkens aan hoeveel tijd je nog hebt om de test af te werken. Hierbij een woordje uitleg per onderdeel:

 • De test abstract redeneervermogen peilt naar je logisch denkvermogen, meer bepaald het kunnen afleiden van regels uit abstracte informatie.
 • De test numeriek redeneervermogen peilt naar hoe goed en snel je relevante verbanden kunt zien tussen cijfers.
 • De test verbaal redeneervermogen peilt naar hoe goed en snel je relevante verbanden kunt zien tussen verbale informatie, zoals woorden en teksten.

De kennis en beheersing van de taal (waarvoor je je hebt ingeschreven):

De taaltest beoordeelt jouw schrijfvaardigheid aan de hand van verschillende onderdelen: zinsbouw, woordenschat, spelling, woordkennis,…

Je kan een vrijstelling krijgen voor de cognitieve vaardigheidsproef als je deze proef al eens succesvol hebt afgelegd tijdens een vorige sollicitatie voor een functie van hetzelfde of een hoger niveau.

sport

Sportproef

De sportproef bestaat normaal uit een functioneel parcours en een krachtproef. Onderstaande video toont het verloop van deze proef, als ook de te behalen trappen naargelang leeftijd en geslacht. 

Ben je geslaagd voor de sportproef? Proficiat, dan ben je gedurende 1 jaar vrijgesteld voor deze proef.

Niet geslaagd na de eerste deelname? Geen paniek, 2 maanden na het niet-slagen kan je een tweede kans aanvragen. Je kan deze herkansing aanvragen tot 12 maanden na het niet-slagen. Heb je je herkansing niet tijdig aangevraagd, dan stopt je selectieprocedure.

Niet geslaagd na de tweede kans? Jammer, je selectieprocedure stopt hier. Pas na 1 jaar kan je je terug inschrijven voor de selectieprocedure van agent van politie.

Persoonlijkheidsproef

Persoonlijkheidsproef

Tijdens de persoonlijkheidsproef wordt je persoonlijkheid beoordeeld, aan de hand van de competenties die je terugvindt in het competentieprofiel. In het competentieprofiel is vastgelegd wat de vereiste competenties zijn die je dient te bezitten om de job goed te kunnen uitvoeren.

Deze proef omvat:

 • een biografische vragenlijst;
 • persoonlijkheidsvragenlijsten;
 • andere selectietechnieken en -testen waarmee je persoonlijkheid beoordeeld kan worden;
 • een semi-gestructureerd interview (met een gekwalificeerd lid van de dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie).

Bij het semi-gestructureerd interview wordt er gebruik gemaakt van de STARR-methode. Dit is een gedragsgerichte interviewtechniek waarbij er wordt gepeild naar specifieke situaties die je hebt meegemaakt in het (recente) verleden. Er zal verder doorgevraagd worden naar de omstandigheden, hoe je precies hebt gehandeld en wat het resultaat van je actie was.

Medisch

Medische proef

Deze proef zal in principe plaatsvinden op het einde van de generieke selectie.

Het doel is om na te gaan of de kandidaat medisch geschikt is voor deze functie bij de politie..

Voorafgaand aan het medisch onderzoek wordt er gevraagd om een medische vragenlijst in te vullen samen met je huisarts. Deze vragenlijst dien je te overhandigen aan de arbeidsgeneesheer op de dag van het medisch geschiktheidsonderzoek'

Het medisch geschiktheidsonderzoek is een standaard medisch onderzoek en is identiek voor alle kandidaten. Er kunnen bijkomende klinische, paramedische of technische onderzoeken volgen, als dat gezien de medische toestand van de kandidaat nodig is om een beslissing te nemen. Indien nodig moet de kandidaat ook oude of recente medische verslagen voorleggen, evenals behandelingen die zijn voorgeschreven door specialisten en/of tandartsen.

Alle medische criteria vind je via de tab documenten.

Deliberatiecommissie

Deliberatiecommissie

Het is de deliberatiecommissie die uiteindelijk beslist of je over de nodige generieke competenties beschikt om de job te kunnen uitoefenen. Deze deliberatiecommissie spreekt zich uit over je kandidatuur nadat ze grondig je hele selectiedossier heeft geanalyseerd. Word je geschikt verklaard, dan zal je in de werfreserve opgenomen worden.

moraliteitscommissie

Moraliteitscommissie

Iemand die bij de politie wil werken moet van onberispelijk gedrag zijn.

Parallel lopend met de generieke selectie zal er een moraliteits- en antecedentenonderzoek uitgevoerd worden door de politiezone waar je woonachtig bent en er wordt nagegaan of er bezwarende elementen zijn.

De bezwarende elementen kunnen van die aard zijn dat de moraliteitscommissie beslist om je kandidatuur stop te zetten, of je een territoriale beperking op te leggen. Dit houdt in dat je, zolang de beperking blijft bestaan, niet kan worden ingezet voor een bepaalde regio (bv. een verbod te worden ingezet in een bepaalde provincie of een lokale politiezone).

Om jou een idee te geven welke waarden en normen belangrijk zijn binnen de politie, kunnen we je alvast aanbevelen om de deontologische code van de politiediensten eens door te nemen.

Fase 2: Wervingsreserve

Als je geslaagd bent voor de generieke selectie, word je voor (maximaal) 2 jaar opgenomen in een werfreserve. Je moet dan postuleren voor een functie in een politiezone.

Fase 3: Selectie door zone/dienst

De politiezone waarvoor je postuleert, zal een interne selectie organiseren.

Indien je geselecteerd wordt voor de functie, zal je vervolgens kunnen starten aan de basisopleiding. Als je deze opleiding succesvol kan beëindigen, zal je uiteindelijk tewerkgesteld worden in de lokale zone of federale dienst waarvoor je hebt gepostuleerd.

Bereid je voor op generieke selectie

Algemeen

Algemeen

Om je kans op slagen zo groot mogelijk te maken, moet je ervoor zorgen dat je, voor welke proef je ook wordt uitgenodigd, goed voorbereid en rustig bent:

 • Zorg ervoor dat je over alle gevraagde documenten beschikt;
 • Zorg ervoor dat je op tijd op de plaats van afspraak bent;
 • Houd rekening met eventuele vervoersproblemen (zoals file, of vertraging van het openbaar vervoer);
 • Kleed je netjes in je eigen stijl;
 • Wees eerlijk en oprecht.

Wij vestigen uw aandacht erop dat mensen van buiten de politieorganisatie via verschillende kanalen (websites, applicaties, enz.) "hulp bieden bij de proeven en de selectieprocedure". Deze diensten zijn volledig onafhankelijk. We kunnen noch de kwaliteit noch de doeltreffendheid van deze kanalen garanderen.

Cognitieve vaardigheidsproef

Cognitieve vaardigheidsproef

Om je voor te bereiden op de computerproeven raden we je aan om aan de hand onderstaande demo's eens te oefenen.

Daarmee kun je je alvast vertrouwd maken met de testen. Deze demo’s geven een indicatie van het verloop van de testen. De werkelijke testen kunnen afwijken van de demo’s.

Om je kans op slagen zo groot mogelijk te maken, moet je ervoor zorgen dat je, voor welke proef je ook wordt uitgenodigd, goed voorbereid en rustig bent:

 • Zorg ervoor dat je op tijd op de plaats van afspraak bent;
 • Houd rekening met eventuele vervoersproblemen (zoals file, of vertraging van het openbaar vervoer);
 • Blijf rustig en ontspannen.

Lees tijdens de proef goed de instructies. Dit deel van een proef wordt vaak onderschat. Het vertelt je nochtans wat er tijdens de proef van je verwacht zal worden. Zo kom je voor het verdere verloop van de proef niet voor verrassingen te staan. Door de instructies goed te lezen, vergroot je je kans op een goed resultaat voor de proef.

Sportproef

Sportproef

Voorbereiding is alles.

Als eerste raden we je aan om onderstaand filmpje te bekijken om te zien hoe deze test praktisch verloopt.

Wil je je fysieke conditie wat bijschaven? Bij nuttige documenten vind je een trainingsschema terug van 4 weken om je voor te bereiden op de sportproef.

We raden je wel aan om, vooraleer de training aan te vatten (of te hervatten), een dokter te raadplegen om een medisch advies in te winnen over je capaciteit om een grote fysieke inspanning aan te kunnen.

Personen die gedurende lange tijd niet meer hebben gesport, of die medische problemen hebben, raden we aan de voorbereiding aan te vatten aan de hand een trainingsprogramma, zoals bijvoorbeeld « Start to Run » en dit gedurende enkele weken.

Persoonlijkheidsproef

Persoonlijkheidsproef

Biografische vragenlijst

De biografische vragenlijst die je thuis moet invullen is een goede voorbereiding. Naast je academische en professionele ervaringen wordt er ook gevraagd naar concrete situaties die je hebt meegemaakt.

Persoonlijkheidsvragenlijsten

Deze vragenlijsten zal je thuis (online) kunnen invullen. Voor de proeven die je thuis aflegt, zal je een link ontvangen die je rechtstreeks naar de vragenlijsten brengt. Je hoeft je daar niet op voor te bereiden. Het gaat om vragenlijsten die peilen naar je persoonlijkheid, voorkeuren en verlangens.

Via deze link kan je kennis maken met het type vragen van de persoonlijkheidsvragenlijst.

Zorg ervoor dat je voor de proeven thuis in een rustige omgeving kan werken:

 • Zonder je af: om je kans op slagen zo groot mogelijk te maken en gefocust te blijven op de vragenlijst zelf;
 • Zet je smartphone uit: die zou je kunnen afleiden;
 • Breng de andere personen in huis op de hoogte: je gezinsleden of huisgenoten zouden je eveneens kunnen afleiden. Zorg ervoor dat zij je niet kunnen storen;
 • Kladpapier en pennen zijn niet noodzakelijk: voor de vragenlijsten die je thuis invult, heb je geen kladpapier nodig. Het zou je tijdens de proef alleen maar kunnen hinderen;

Lees de instructies goed: ze geven aan wat er van je verwacht zal worden. Let vooral goed op de meetschalen waarop je jezelf moet situeren. Als je die verkeerd interpreteert, zou dit een compleet ander beeld van je eigenschappen kunnen geven.

Situationele beoordelingsproef (SJT)

Tijdens de geïnformatiseerde situationele beoordelingsproef zal je één of meerdere specifieke situaties aangereikt krijgen. Deze proef heeft als doel na te gaan op welke manier je zou handelen in bepaalde situaties.

Via deze link vind je een demo om je op deze proef voor te bereiden. Daarmee kun je je alvast vertrouwd maken met de test. Deze demo geeft een indicatie van het verloop van de test. De werkelijke test kan afwijken van de demo.

Semi-gestructureerd interview

Tijdens het semi-gestructureerde interview zal je de kans krijgen om dieper op de situatie in te gaan en indien nodig situaties toe te voegen. Denk dus, om je zo goed mogelijk voor te bereiden, aan situaties die karakteristiek zijn voor jou en een beeld geven van wie je bent (werk- en/of schoolsituaties, hobby's).

Daarnaast zal er ook gepeild worden naar je motivatie. Daarvoor is het essentieel om de omgeving te leren kennen waarin je zal werken. Dit zal je helpen om je beter voor te bereiden op je kandidatuur. Je kan daarvoor verschillende dingen gebruiken: het internet, informatiesessies, ontmoetingen met onze contactpunten, opendeurdagen, enzovoort.

Tot slot, geef tijdens het interview duidelijke en concrete antwoorden.

Medisch

Medische geschiktheidsproef

Als je tijdens het invullen van de medische vragenlijst ziet dat er voor bepaalde zaken bijkomende medische verslagen nodig zijn, neem dan contact op met je behandelend arts om, bij voorkeur vóór het medisch onderzoek, de eventueel nodige onderzoeken te ondergaan, en zorg ervoor dat je op de dag van het onderzoek over alle nuttige medische informatie beschikt, om het vervolg van je selectieprocedure niet te vertragen.

Opleiding

Cum laude geslaagd in de selectieproeven? Tijd om aan je opleiding te beginnen.

Duur: zes maanden. Waarde: onbetaalbaar.

Onze docenten en praktijkmonitoren - stuk voor stuk met jaren ervaring in het veld - brengen je de theorie bij én delen hun persoonlijke werkervaringen. Ze stomen je klaar om als agent van politie aan de slag te gaan.

De opleiding bestaat uit de volgende vakken: gemeenschapsgerichte politiezorg, sport, verkeer en geweldbeeheersing. Je komt ook alles te weten over:

 1. De wettelijke en reglementaire basis van het werk;
 2. De specifieke politietechnieken;
 3. De procedure en regels rond politieacties;
 4. De attitude die overeenstemt met onze waarden en normen.

Tijdens de opleiding vinden er tussentijdse evaluaties plaats en worden er ook praktische tests afgenomen. We testen onder andere je fysieke conditie omdat je best fit moet zijn als agent. Denk aan lopen achter een verdachte, over een hek klimmen, traplopen, …

Daarnaast doen we ook aan werkplekleren. Je draait mee in een politiezone en proeft voor een eerste keer van het echte terreinwerk En natuurlijk zijn er op het einde van de opleiding examens, zowel theorie als praktijk.

Promotiekansen

Kies je voor de politie, dan kies je een job voor het leven. Maar ... dat wil niet zeggen dat je heel je leven hetzelfde zal doen. Verre van!

Ten eerste heb je een gevarieerde job waarin je vandaag niet weet wat er morgen op het programma staat. En ten tweede zijn er altijd kansen om door te groeien binnen de politie. Aan jou om ze te grijpen! We organiseren ook elk jaar selectieproeven ter interne bevordering.

Agenten van politie kunnen na twee jaar, indien ze slagen in de proeven, bijvoorbeeld inspecteur van politie worden.

Redelijke aanpassingen

De dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie biedt kandidaten met specifieke noden, redelijke aanpassingen aan bij het afleggen van selectieproeven.

Voor wie?

Er worden aanpassingen voorzien voor personen met een leerstoornis..

Leerstoornissen kunnen een belemmering vormen bij het afleggen van bepaalde selectieproeven. De voorziene aanpassingen zijn bedoeld om de kandidaat te ondersteunen bij het afleggen van deze proeven.

Welke redelijke aanpassingen? 

Met redelijke aanpassingen wordt bedoeld :

Passende maatregelen, gebaseerd op de behoeften in een concrete situatie, om een persoon met specifieke noden de mogelijkheid te geven om toegang te krijgen tot, deel te nemen aan en verder te gaan in de volledige selectieprocedure, tenzij dergelijke maatregelen een onevenredige belasting vormen.

Voor personen met een leerstoornis wordt er bij elke schriftelijke of geïnformatiseerde proef, die gechronometreerd is, een derde (1/3) extra tijd voorzien om de proeven af te leggen.

Hoe kan een redelijke aanpassing aangevraagd worden?

 • Kandidaten die een redelijke aanpassing wensen bij het afleggen van de selectieproeven, kunnen deze aanvraag indienen via het volgend e-mailadres: DRP.RecSel.Assessment.Ops.NL@police.belgium.eu
 • Om de noodzaak van een redelijke aanpassing te rechtvaardigen, moet er eveneens een medisch/officieel attest toegevoegd worden.
 • Deze aanvraag moet zo snel mogelijk ingediend worden, dit uiterlijk binnen 10 werkdagen na het indienen van het inschrijvingsdossier.

Meer info? 

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de dienst Diversiteit van de Federale Politie via het volgende e-mailadres: drp.coordination.diversity@police.belgium.eu

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis medische zorgen
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren