Ik ben reeds hoofdinspecteur

Kaderproef

Je bent vandaag hoofdinspecteur politie en wil morgen commissaris worden? Om te kunnen deelnemen aan het interne bevorderingsexamen moet je ofwel in het bezit zijn van een diploma niveau A (universitair onderwijs) ofwel slagen in de kaderproef van de dienst Rekrutering en Selectie. Doorsta je die met vlag en wimpel, dan heb je met andere woorden eigenlijk geen diploma niveau A nodig om deel te nemen aan het vergelijkend examen voor aspirant-commissaris. 

 

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:

 • Lid zijn van het middenkader, ongeacht de kaderanciënniteit

Selectieprocedure

De kaderproef duurt ongeveer een halve dag en bestaat uit verschillende testen die het volgende beoordelen:

Het intellectueel potentieel:

De eerste subtest bestaat uit drie onderdelen: abstract redeneervermogen, numeriek redeneervermogen en verbaal redeneervermogen. Per onderdeel krijg je een voorbeeldoefening om met het programma te leren werken en de instructies goed te leren begrijpen. Je moet elk van de drie onderdelen binnen een bepaalde tijd afwerken. Een zandloper op het scherm geeft telkens aan hoeveel tijd je nog hebt om de test af te werken. Hierbij een woordje uitleg per onderdeel:

 • De test abstract redeneervermogen peilt naar je logisch denkvermogen, meer bepaald het kunnen afleiden van regels uit abstracte informatie.
 • De test numeriek redeneervermogen peilt naar hoe goed en snel je relevante verbanden kunt zien tussen cijfers.
 • De test verbaal redeneervermogen peilt naar hoe goed en snel je relevante verbanden kunt zien tussen verbale informatie, zoals woorden en teksten.

De kennis en beheersing van de taal (waarvoor je je hebt ingeschreven):

De taaltest beoordeelt jouw taalkennis aan de hand van verschillende onderdelen: zinsbouw, woordenschat, spelling, woordkennis,…

  Indien je slaagt voor de kaderproef, ontvang je een brevet dat geldig is voor onbeperkte tijd.

  Bereid je voor

  Om je voor te bereiden op de computerproeven raden we je aan om aan de hand onderstaande demo's eens te oefenen.

  Daarmee kun je je alvast vertrouwd maken met de testen. Deze demo’s geven een indicatie hoe de testen er aan toe gaan. De werkelijke testen kunnen afwijken van de demo’s.

  Om je kans op slagen zo groot mogelijk te maken, moet je ervoor zorgen dat je, voor welke proef je ook wordt uitgenodigd, goed voorbereid en rustig bent:

  • Zorg ervoor dat je op tijd op de plaats van afspraak bent;
  • Houd rekening met eventuele vervoersproblemen (zoals file, of vertraging van het openbaar vervoer);
  • Blijf rustig en ontspannen.

  Lees tijdens de proef goed de instructies. Dit deel van een proef wordt vaak onderschat. Het vertelt je nochtans wat er tijdens de proef van je verwacht zal worden. Zo kom je voor het verdere verloop van de proef niet voor verrassingen te staan. Door de instructies goed te lezen, vergroot je je kans op een goed resultaat voor de proef.

   

  Wij vestigen uw aandacht erop dat mensen van buiten de politieorganisatie via verschillende kanalen (websites, applicaties, enz.) "hulp bieden bij de proeven en de selectieprocedure". Deze diensten zijn volledig onafhankelijk. We kunnen noch de kwaliteit noch de doeltreffendheid van deze kanalen garanderen.

  Bevorderingsexamens

  Elk jaar organiseert de dienst Rekrutering en Selectie proeven om door te kunnen groeien naar een hoger kader. 

  Je kan je kandidatuur indienen tot en met 31 juli 2024.

  Kandidaten die in aanmerking komen voor deelname aan het vergelijkend examen, maar nog niet zijn geslaagd voor de kaderproef, kunnen zich aanmelden, maar worden alleen toegelaten als ze slagen voor de kaderproef.

  De selectieproeven zullen in principe georganiseerd worden van oktober 2024 tot en met januari 2025, met de start van de opleiding in maart 2025.

  De selectieprocedure als volgt opgebouwd zijn:

  • Beroepsproef: gepland op 10 oktober 2024
  • Persoonlijkheidsproeven
  • Deliberatiecommissie

  Op vrijdag 28 juni om 13.00 uur wordt een infosessie georganiseerd via TEAMS. Vooraf inschrijven is niet nodig. Je kan rechtstreeks deelnemen via de onderstaande link : Klik hier om deel te nemen aan de vergadering

  Alle info (lijst met de te kennen materie, de oproep, het digitaal inschrijvingsformulier en het selectiereglement) is beschikbaar onder de rubiek "Nuttige documenten".

  Toelatingsvoorwaarden

  Inschrijvingsvoorwaarden:
  • Lid zijn van het middenkader met minimum drie jaar kaderanciënniteit in het middenkader
  • Geen laatste evaluatie met eindvermelding "onvoldoende" hebben gekregen
  • Geen zware tuchtstraf hebben opgelopen die nog niet is uitgewist
  • Sinds 14 september 2021 niet reeds drie maal gefaald zijn in de selectieproeven voor overgang naar het beoogde kader
  • In voorkomend geval, zes jaar kaderanciënniteit hebben opgebouwd na het niet slagen voor de basisopleiding voor het beoogde kader of na een ontslag of een herplaatsing wegens beroepsongeschiktheid voor het beoogde kader
  • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen
  • Geslaagd zijn voor de proef die een vrijstelling van diploma verleent (kaderproef) voor toetreding tot het officierskader
  Aanwervingsvoorwaarden:
  • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

  Selectie

  Beroepsproef

  Beroepsproef

  Deze proef peilt naar de professionele kennis van de kandidaten, met inbegrip van de kennis van de taal.  Wanneer het bevorderingsexamen gepubliceerd is, zal de lijst met de te kennen materie gepubliceerd worden onder de rubiek "Nuttige documenten".

  Persoonlijkheidsproef

  Persoonlijkheidsproef

  Tijdens de persoonlijkheidsproef wordt je persoonlijkheid beoordeeld, aan de hand van de competenties die je terugvindt in het competentieprofiel. In het competentieprofiel is vastgelegd wat de vereiste competenties zijn die je dient te bezitten om de job goed te kunnen uitvoeren.

  Deze proef omvat:

  • een biografische vragenlijst;
  • persoonlijkheidsvragenlijsten;
  • andere selectietechnieken en -testen waarmee je persoonlijkheid beoordeeld kan worden;
  • een semi-gestructureerd interview (met een gekwalificeerd lid van de dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie).

  Bij het semi-gestructureerd interview wordt er gebruik gemaakt van de STAR-methode. Dit is een gedragsgerichte interviewtechniek waarbij er wordt gepeild naar specifieke situaties die je hebt meegemaakt in het (recente) verleden. Er zal verder doorgevraagd worden naar de omstandigheden, hoe je precies hebt gehandeld en wat het resultaat van je actie was.

  Adviesformulier

  Adviesformulier

  In het kader van deze bevorderingsproeven zal aan je korpschef/directeur gevraagd worden een advies betreffende jouw potentieel als kandida(a)t(e) voor bevordering naar een hoger kader in te vullen. Deze evaluatie wordt opgemaakt nadat je geslaagd bent voor de beroepsproef en voorafgaand aan de overige bevorderingsproeven. 

  Deliberatiecommissie

  Deliberatiecommissie

  Het is de deliberatiecommissie die beslist of je over de nodige competenties beschikt om de basisopleiding van commissaris aan te vatten, nadat ze grondig je bevorderingsdossier, inclusief het adviesformulier, hebben geanalyseerd.

  Bij het bevorderingsexamen van hoofdinspecteur naar commissaris wordt er een rangschikking opgemaakt van zeer geschikt en geschikt. Je kan de basisopleiding tot commissaris aanvatten wanneer je geschikt bent bevonden en batig gerangschikt bent.

  Bereid je voor

  Om je kans op slagen zo groot mogelijk te maken, moet je ervoor zorgen dat je, voor welke proef je ook wordt uitgenodigd, goed voorbereid en rustig bent:

  • Zorg ervoor dat je over alle gevraagde documenten beschikt;
  • Zorg ervoor dat je op tijd op de plaats van afspraak bent;
  • Houd rekening met eventuele vervoersproblemen (zoals file, of vertraging van het openbaar vervoer);
  • Kleed je netjes in je eigen stijl;
  • Wees eerlijk en oprecht.
  Beroepsproef

  Beroepsproef

  Om je kans op slagen zo groot mogelijk te maken, raden we je aan om je nog eens te verdiepen in de rechtsgronden die verband houden met je bevoegdheden; je kan daarvoor terugvallen op je basisopleiding, en op de ervaring die je op het terrein hebt opgedaan.

  Wanneer het bevorderingsexamen gepubliceerd is, zal de lijst met de te kennen materie gepubliceerd worden onder de rubiek "Nuttige documenten".

  Persoonlijkheidsproeven

  Persoonlijkheidsproeven

  Biografische vragenlijst

  De biografische vragenlijst die je thuis moet invullen is een goede voorbereiding. Naast je academische en professionele ervaringen wordt er ook gevraagd naar concrete situaties die je hebt meegemaakt.

  Persoonlijkheidsvragenlijsten

  Deze vragenlijsten zal je thuis (online) kunnen invullen. Voor de proeven die je thuis aflegt, zal je een link ontvangen die je rechtstreeks naar de vragenlijsten brengt. Je hoeft je daar niet op voor te bereiden. Het gaat om vragenlijsten die peilen naar je persoonlijkheid, voorkeuren en verlangens.

  Via deze link kan je kennis maken met het type vragen van de persoonlijkheidsvragenlijst.

  Zorg ervoor dat je voor de proeven thuis in een rustige omgeving kan werken:

  • Zonder je af: om je kans op slagen zo groot mogelijk te maken en gefocust te blijven op de vragenlijst zelf;
  • Zet je smartphone uit: die zou je kunnen afleiden;
  • Breng de andere personen in huis op de hoogte: je gezinsleden of huisgenoten zouden je eveneens kunnen afleiden. Zorg ervoor dat zij je niet kunnen storen;
  • Kladpapier en pennen zijn niet noodzakelijk: voor de vragenlijsten die je thuis invult, heb je geen kladpapier nodig. Het zou je tijdens de proef alleen maar kunnen hinderen;

  Lees de instructies goed: ze geven aan wat er van je verwacht zal worden. Let vooral goed op de meetschalen waarop je jezelf moet situeren. Als je die verkeerd interpreteert, zou dit een compleet ander beeld van je eigenschappen kunnen geven.

  Situationele beoordelingsproef (SJT)

  Tijdens de geïnformatiseerde situationele beoordelingsproef zal je één of meerdere specifieke situaties aangereikt krijgen. Deze proef heeft als doel na te gaan op welke manier je zou handelen in bepaalde situaties.

  Via deze link vind je een demo om je op deze proef voor te bereiden.  Daarmee kun je je alvast vertrouwd maken met de test. Deze demo geeft een indicatie van het verloop van de test. De werkelijke test kan afwijken van de demo.

  Semi-gestructureerd interview

  Tijdens het semi-gestructureerde interview zal je de kans krijgen om dieper op de situatie in te gaan en indien nodig situaties toe te voegen. Denk dus, om je zo goed mogelijk voor te bereiden, aan situaties die karakteristiek zijn voor jou en een beeld geven van wie je bent (werk- en/of schoolsituaties, hobby's).

  Daarnaast zal er ook gepeild worden naar je motivatie. Daarvoor is het essentieel om de omgeving te leren kennen waarin je zal werken. Dit zal je helpen om je beter voor te bereiden op je kandidatuur. Je kan daarvoor verschillende dingen gebruiken: het internet, informatiesessies, ontmoetingen met onze contactpunten, opendeurdagen, enzovoort.

  Tot slot, geef tijdens het interview duidelijke en concrete antwoorden.

  Competentieprofiel

  Managen van informatie

  Integreren

  Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een sluitende conclusie.

  Managen van taken

  Beslissen

  Beslissingen nemen op basis van (on)volledige informatie en de nodige acties initiëren om deze beslissingen in de praktijk te brengen.

  Managen van personen

  Mensen aansturen

  Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun prestaties in functie van de doelstellingen en de middelen.

  Motiveren

  Anderen erkennen en waarderen voor hun inzet, de eigen leiderschapsstijl aan hen aanpassen en de juiste verantwoordelijkheden aan de juiste personen toevertrouwen om het goed functioneren te bevorderen.

  Managen van interpersoonlijke relaties

  (Extern) Klantgericht optreden

  Partners (publiek en overheid) de best mogelijke dienst verlenen en hen begeleiden naar de meest passende oplossing door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

  Adviseren

  Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.

  Managen van zichzelf

  Coping

  Reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking en hierbij de resultaten voor ogen te houden, door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en constructief te reageren op kritiek.

  Zichzelf ontwikkelen

  De eigen groei actief plannen en beheren in functie van mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten eigen te maken.

  Waarden

  Betrokkenheid en motivatie

  Een intrinsieke motivatie aantonen door interesse te tonen voor de functie en door over een professioneel bewustzijn te beschikken.

  Normbesef - Integriteit

  Aan geloofwaardigheid winnen door op een gedisciplineerde manier te werk te gaan, door zijn eigen opvattingen in te schrijven in de normen en verwachtingen van de organisatie.

  Afwezigheid van extremisme

  De rechten en de vrijheden van het individu respecteren. Mensen niet discrimineren op basis van geslacht, levensovertuiging, etnische afkomst, enz. Gedrag dat afwijkt van de eigen waarden niet veroordelen en de mensen die dit gedrag stellen niet verwerpen.

  Afwezigheid van psychopathologie

  Emotionele stabiliteit vertonen, t.t.z. zich kunnen beheersen en emotionele impulsen kunnen onderdrukken. Er is sprake van psychopathologie als men gedrag vertoont dat afwijkt van een sociale norm en als dit gedrag een belemmering uitmaakt voor of ongemak bezorgt aan de betrokkene zelf of aan de omgeving en op deze manier een verstoring van het sociaal en professioneel functioneren veroorzaakt.

  Opleiding

  1 jaar. Zo lang duurt de opleiding om van een hoofdinspecteur een commissaris maken. Ze start in maart, bestaat uit twee delen - voorbereiding en basis - drie domeinen en veertien modules.

  Management

  • Collega’s
  • Middelen
  • Projecten, communicatie, methodes, …
  • Buurtpolitie ​

  Administratie

  • Referentiekader (ethisch/deontologisch)​
  • Legaal en reglementair kader
  • Filosofisch kader
  • Administratieve competenties

  Gerechtelijk

  • Informatiebeheer
  • Onderzoeksprocedures
  • Gerechtelijke missies
  • Specifieke onderzoeksprocedures
  • …​

  Ook belangrijk:

  • Actuele fenomenen
  • Fysische en mentale training
  • Geweldbeheersing
  • Tweede taal

  Je krijgt ook de kans om je kennis in de praktijk te om te zetten tijdens drie stageperiodes voor minimum 240 uren.

  Op het einde van de opleiding word je beoordeeld op kennis, bekwaamheid, houding en groeipotentieel.