Ik ben reeds beveiligingsagent

Kaderproef

Je bent vandaag beveiligingsagent en wil morgen inspecteur worden? Om te kunnen deelnemen aan het interne bevorderingsexamen moet je ofwel in het bezit zijn van een diploma niveau C (secundair onderwijs) ofwel slagen in de kaderproef van de dienst Rekrutering en Selectie. Doorsta je die met vlag en wimpel, dan heb je met andere woorden eigenlijk geen diploma niveau C nodig om deel te nemen aan het vergelijkend examen voor aspirant-inspecteur. 

 

Toelatingsvoorwaarden

 • Lid zijn van het beveiligingsagentkader, ongeacht de kaderanciënniteit

Selectieprocedure

De kaderproef duurt ongeveer een halve dag en bestaat uit verschillende testen die het volgende beoordelen:

Het intellectueel potentieel:

De eerste subtest bestaat uit drie onderdelen: abstract redeneervermogen, numeriek redeneervermogen en verbaal redeneervermogen. Per onderdeel krijg je een voorbeeldoefening om met het programma te leren werken en de instructies goed te leren begrijpen. Je moet elk van de drie onderdelen binnen een bepaalde tijd afwerken. Een zandloper op het scherm geeft telkens aan hoeveel tijd je nog hebt om de test af te werken. Hierbij een woordje uitleg per onderdeel:

 • De test abstract redeneervermogen peilt naar je logisch denkvermogen, meer bepaald het kunnen afleiden van regels uit abstracte informatie.
 • De test numeriek redeneervermogen peilt naar hoe goed en snel je relevante verbanden kunt zien tussen cijfers.
 • De test verbaal redeneervermogen peilt naar hoe goed en snel je relevante verbanden kunt zien tussen verbale informatie, zoals woorden en teksten.

De kennis en beheersing van de taal (waarvoor je je hebt ingeschreven):

De taaltest beoordeelt jouw taalkennis aan de hand van verschillende onderdelen: zinsbouw, woordenschat, spelling, woordkennis,…

Indien je slaagt voor de kaderproef, ontvang je een brevet dat geldig is voor onbeperkte tijd.

Bereid je voor

Om je voor te bereiden op de computerproeven raden we je aan om aan de hand onderstaande demo's eens te oefenen.

Daarmee kun je je alvast vertrouwd maken met de testen. Deze demo’s geven een indicatie hoe de testen verlopen. De werkelijke testen kunnen afwijken van de demo’s.

Om je kans op slagen zo groot mogelijk te maken, moet je ervoor zorgen dat je, voor welke proef je ook wordt uitgenodigd, goed voorbereid en rustig bent:

 • Zorg ervoor dat je op tijd op de plaats van afspraak bent;
 • Houd rekening met eventuele vervoersproblemen (zoals file, of vertraging van het openbaar vervoer);
 • Blijf rustig en ontspannen.

Lees tijdens de proef goed de instructies. Dit deel van een proef wordt vaak onderschat. Het vertelt je nochtans wat er tijdens de proef van je verwacht zal worden. Zo kom je voor het verdere verloop van de proef niet voor verrassingen te staan. Door de instructies goed te lezen, vergroot je je kans op een goed resultaat voor de proef.

 

Wij vestigen uw aandacht erop dat mensen van buiten de politieorganisatie via verschillende kanalen (websites, applicaties, enz.) "hulp bieden bij de proeven en de selectieprocedure". Deze diensten zijn volledig onafhankelijk. We kunnen noch de kwaliteit noch de doeltreffendheid van deze kanalen garanderen.

Bevorderingsexamens

Elk jaar organiseert de dienst Rekrutering en Selectie proeven om door te kunnen groeien naar een hoger kader. 

Je kan je kandidatuur indienen tot en met 10 april 2024.

De selectieproeven zullen in principe georganiseerd worden van april 2024 tot en met september 2024.

De selectieprocedure is als volgt opgebouwd:

 • Beroepsproef (gepland op 24 april 2024)*
 • Persoonlijkheidsproeven
 • Deliberatiecommissie

* Wat betreft de kennis van de taal, zullen de kandidaten door de dienst Rekrutering en Selectie op een andere datum uitgenodigd worden om deze computergestuurde test af te leggen.

Alle info (lijst met de te kennen materie, de oproep, het digitaal inschrijvingsformulier en het selectiereglement) is beschikbaar in de "Nuttige dokumenten" rubriek.

 

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:

 • Lid zijn van het kader der beveiligingsagenten met minimum twee jaar kaderanciënniteit in het kader der beveiligingsagenten
 • Geen laatste evaluatie met eindvermelding "onvoldoende" hebben gekregen
 • Geen zware tuchtstraf hebben opgelopen die nog niet is uitgewist
 • Sinds 14 september 2021 niet reeds drie maal gefaald zijn in de selectieproeven voor overgang naar het beoogde kader
 • In voorkomend geval, zes jaar kaderanciënniteit hebben opgebouwd na het niet slagen voor de basisopleiding voor het beoogde kader of na een ontslag of een herplaatsing wegens beroepsongeschiktheid voor het beoogde kader
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen of geslaagd zijn voor de proef die een vrijstelling van diploma verleent (kaderproef) voor toetreding tot het basiskader

Aanwervingsvoorwaarden:

 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Selectie

Beroepsproef

Beroepsproef

Deze proef peilt naar de professionele kennis van de kandidaten, met inbegrip van de kennis van de taal. Bij "Nuttige documenten" kan je, wanneer het examen gepubliceerd is, een lijst raadplegen van de verschillende zaken die men voor deze test moet kennen.

Sportproef

Sportproef

De fysieke proef, met als doel de fysieke conditie te beoordelen, is geen bevorderingsproef, maar is louter een indicatie om jouw fysieke capaciteit en de mogelijkheid tot slagen in de opleiding zelf in te schatten. Alle kandidaten dienen deze test af te leggen.

De fysieke proef bestaat uit een functioneel parcours en een krachtproef. Onderstaande video toont het verloop van deze proef,  als ook de te behalen trappen naargelang leeftijd en geslacht.

Persoonlijkheidsproef

Persoonlijkheidsproef

Tijdens de persoonlijkheidsproef wordt je persoonlijkheid beoordeeld, aan de hand van de competenties die je terugvindt in het competentieprofiel. In het competentieprofiel is vastgelegd wat de vereiste competenties zijn die je dient te bezitten om de job goed te kunnen uitvoeren.

Deze proef omvat:

 • een biografische vragenlijst;
 • persoonlijkheidsvragenlijsten;
 • andere selectietechnieken en -testen waarmee je persoonlijkheid beoordeeld kan worden;
 • een semi-gestructureerd interview (met een gekwalificeerd lid van de dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie).

Bij het semi-gestructureerd interview wordt er gebruik gemaakt van de STAR-methode. Dit is een gedragsgerichte interviewtechniek waarbij er wordt gepeild naar specifieke situaties die je hebt meegemaakt in het (recente) verleden. Er zal verder doorgevraagd worden naar de omstandigheden, hoe je precies hebt gehandeld en wat het resultaat van je actie was.

Adviesformulier

Adviesformulier

In het kader van deze bevorderingsproeven zal aan uw korpschef/directeur gevraagd worden een adviesformulier te willen invullen betreffende jouw potentieel als kandida(a)t(e) voor bevordering naar een hoger kader. Deze evaluatie wordt opgemaakt nadat je geslaagd bent voor de beroepsproef en voorafgaand aan de overige bevorderingsproeven. 

Deliberatiecommissie

Deliberatiecommissie

Het is de deliberatiecommissie die beslist of je over de nodige competenties beschikt om de basisopleiding van inspecteur aan te vatten, nadat ze grondig je bevorderingsdossier, inclusief het adviesformulier, hebben geanalyseerd.

Bereid je voor

Om je kans op slagen zo groot mogelijk te maken, moet je ervoor zorgen dat je, voor welke proef je ook wordt uitgenodigd, goed voorbereid en rustig bent:

 • Zorg ervoor dat je over alle gevraagde documenten beschikt;
 • Zorg ervoor dat je op tijd op de plaats van afspraak bent;
 • Houd rekening met eventuele vervoersproblemen (zoals file, of vertraging van het openbaar vervoer);
 • Kleed je netjes in je eigen stijl;
 • Wees eerlijk en oprecht.
Beroepsproef

Beroepsproef

Om je kans op slagen zo groot mogelijk te maken, raden we je aan om je nog eens te verdiepen in de rechtsgronden die verband houden met je bevoegdheden; je kan daarvoor terugvallen op je basisopleiding, en op de ervaring die je op het terrein hebt opgedaan.

Wanneer het bevorderingsexamen gepubliceerd is, zal de lijst met de te kennen materie gepubliceerd worden onder de rubiek "Nuttige documenten".

Sportproef

Sportproef

Voorbereiding is alles.

Als eerste raden we je aan om onderstaand filmpje te bekijken om te zien hoe deze test praktisch verloopt.

Wil je je fysieke conditie wat bijschaven? Bij nuttige documenten vind je een trainschema terug van 4 weken om je voor te bereiden op de sportproef.

We raden je wel aan om, vooraleer de training aan te vatten (of te hervatten), een dokter te raadplegen om een medisch advies in te winnen over je capaciteit om een grote fysieke inspanning aan te kunnen.

Personen die gedurende lange tijd niet meer hebben gesport, of die medische problemen hebben, raden we aan de voorbereiding aan te vatten aan de hand een trainingsprogramma, zoals bijvoorbeeld « Start to Run » en dit gedurende enkele weken.

Persoonlijkheidsproeven

Persoonlijkheidsproeven

Biografische vragenlijst

De biografische vragenlijst die je thuis moet invullen is een goede voorbereiding. Naast je academische en professionele ervaringen wordt er ook gevraagd naar concrete situaties die je hebt meegemaakt.

Persoonlijkheidsvragenlijsten

Deze vragenlijsten zal je thuis (online) kunnen invullen. Voor de proeven die je thuis aflegt, zal je een link ontvangen die je rechtstreeks naar de vragenlijsten brengt. Je hoeft je daar niet op voor te bereiden. Het gaat om vragenlijsten die peilen naar je persoonlijkheid, voorkeuren en verlangens.

Via deze link kan je kennis maken met het type vragen van de persoonlijkheidsvragenlijst.

Zorg ervoor dat je voor de proeven thuis in een rustige omgeving kan werken:

 • Zonder je af: om je kans op slagen zo groot mogelijk te maken en gefocust te blijven op de vragenlijst zelf;
 • Zet je smartphone uit: die zou je kunnen afleiden;
 • Breng de andere personen in huis op de hoogte: je gezinsleden of huisgenoten zouden je eveneens kunnen afleiden. Zorg ervoor dat zij je niet kunnen storen;
 • Kladpapier en pennen zijn niet noodzakelijk: voor de vragenlijsten die je thuis invult, heb je geen kladpapier nodig. Het zou je tijdens de proef alleen maar kunnen hinderen;

Lees de instructies goed: ze geven aan wat er van je verwacht zal worden. Let vooral goed op de meetschalen waarop je jezelf moet situeren. Als je die verkeerd interpreteert, zou dit een compleet ander beeld van je eigenschappen kunnen geven.

Situationele beoordelingsproef

Tijdens de geïnformatiseerde situationele beoordelingsproef zal je één of meerdere specifieke situaties aangereikt krijgen. Deze proef heeft als doel na te gaan op welke manier je zou handelen in bepaalde situaties.

Via deze link vind je een demo om je op deze proef voor te bereiden. Daarmee kun je je alvast vertrouwd maken met de test. Deze demo geeft een indicatie van het verloop van de test. De werkelijke test kan afwijken van de demo.

Semi-gestructureerd interview

Tijdens het semi-gestructureerde interview zal je de kans krijgen om dieper op de situatie in te gaan en indien nodig situaties toe te voegen. Denk dus, om je zo goed mogelijk voor te bereiden, aan situaties die karakteristiek zijn voor jou en een beeld geven van wie je bent (werk- en/of schoolsituaties, hobby's).

Daarnaast zal er ook gepeild worden naar je motivatie. Daarvoor is het essentieel om de omgeving te leren kennen waarin je zal werken. Dit zal je helpen om je beter voor te bereiden op je kandidatuur. Je kan daarvoor verschillende dingen gebruiken: het internet, informatiesessies, ontmoetingen met onze contactpunten, opendeurdagen, enzovoort.

Tot slot, geef tijdens het interview duidelijke en concrete antwoorden.

Competentieprofiel

Managen van informatie

Informatie verwerken

Binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens gestructureerd samenbrengen, behandelen en naar voor brengen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.

Managen van taken

Werk structureren

Structuur aanbrengen in een veelheid aan verschillende taken door een prioriteitenlijst op te stellen en deze op een systematische en logische manier af te werken binnen de gegeven tijd.

Managen van interpersoonlijke relaties

Samenwerken

Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

(Extern) Klantgericht optreden

Partners (publiek en overheid) de best mogelijke dienst verlenen en hen begeleiden naar de meest passende oplossing door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Managen van zichzelf

Inzet tonen

Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven.

Coping

Reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking en hierbij de resultaten voor ogen te houden, door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en constructief te reageren op kritiek.

Waarden

Betrokkenheid - Motivatie

Een intrinsieke motivatie aantonen door interesse te tonen voor de functie en door over een professioneel bewustzijn te beschikken

Normbesef - integriteit

Aan geloofwaardigheid winnen door op een gedisciplineerde manier te werk te gaan, door zijn eigen opvattingen in te schrijven in de normen en verwachtingen van de organisatie.

Afwezigheid van extremisme

De rechten en de vrijheden van het individu respecteren. Mensen niet discrimineren op basis van geslacht, levensovertuiging, etnische afkomst, enz. Gedrag dat afwijkt van de eigen waarden niet veroordelen en de mensen die dit gedrag stellen niet verwerpen

Afwezigheid van psychopathologie

Emotionele stabiliteit vertonen, t.t.z. zich kunnen beheersen en emotionele impulsen kunnen onderdrukken. Er is sprake van psychopathologie als men gedrag vertoont dat afwijkt van een sociale norm en als dit gedrag een belemmering uitmaakt voor of ongemak bezorgt aan de betrokkene zelf of aan de omgeving en op deze manier een verstoring van het sociaal en professioneel functioneren veroorzaakt.

Opleiding

Momenteel hebben aspirant-inspecteurs de keuze uit twee opleidingen:

 1. de klassieke opleiding van een jaar met, als enige eventuele vrijstelling, het brevet geweldbeheersing met vuurwapen (voor zover de Agenten dat hebben behaald). Voor meer info bekijk de vacature voor inspecteur van politie

 

 1. een versneld opleidingsprogramma: De opleiding, die momenteel enkel in de politieschool te Asse wordt gegeven, duurt 7 maanden, inclusief operationele stage van 3 weken in een andere eenheid dan die waartoe de kandidaat behoort. Er zijn twee belangrijke pijlers: enerzijds een interactieve pedagogische ondersteuning voor de hele klas, maar met oog voor individuele verbeteringspunten. Anderzijds is er bijzondere aandacht geschonken aan de keuze van de docenten om een coherent en efficiënt operationeel team op het terrein te creëren.