Ik ben reeds niveau A

Mobiliteit

Wat is mobiliteit

Mobiliteit, dat heeft te maken met verkeer. Jazeker, maar mobiliteit betekent ook kunnen veranderen van functie/nieuwe uitdagingen aangaan binnen één en dezelfde organisatie. Bij de politie is dat geen probleem. Meer zelfs, we moedigen het zelfs aan!

Wil je een nieuwe uitdaging? Dan kan je eenvoudig intern solliciteren voor een nieuwe functie. Je kan van de Lokale naar de  Federale Politie en omgekeerd of van de ene lokale zone naar de andere. Als je aan de statutaire voorwaarden voldoet worden gelijkwaardige functies toegankelijk voor ambtenaren van de Federale en Lokale Politie.

Hoe

Om te kunnen veranderen van job binnen de politie moet je jouw huidige functie al ten minste vijf jaar uitoefenen.

Maar: als je korpschef, directeur-generaal of de commissaris-generaal akkoord gaat, kan je al deelnemen aan de mobiliteit na drie jaar.

Meer info over de vacatures en de voorwaarden vind je vinden via de "Mobiliteit" module in SaRA.

Wanneer

Vijf keer per jaar worden binnen de Geïntegreerde Politie vacatures gepubliceerd via de "Mobiliteit" module in SaRA. Die is enkel toegankelijk voor collega’s, je kan er voor één of meerdere vacatures solliciteren.

Competentieprofiel

Managen van informatie

Integreren

Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een sluitende conclusie.

Managen van taken

Beslissen

Beslissingen nemen op basis van (on)volledige informatie en de nodige acties initiëren om deze beslissingen in de praktijk te brengen.

Managen van personen

Mensen aansturen

Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun prestaties in functie van de doelstellingen en de middelen.

Motiveren

Anderen erkennen en waarderen voor hun inzet, de eigen leiderschapsstijl aan hen aanpassen en de juiste verantwoordelijkheden aan de juiste personen toevertrouwen om het goed functioneren te bevorderen.

Managen van interpersoonlijke relaties

(Extern) Klantgericht optreden

Partners (publiek en overheid) de best mogelijke dienst verlenen en hen begeleiden naar de meest passende oplossing door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Adviseren

Gericht advies geven aan anderen binnen en buiten de organisatie en een vertrouwensrelatie met hen uitbouwen op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.

Managen van zichzelf

Coping

Reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking en hierbij de resultaten voor ogen te houden, door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en constructief te reageren op kritiek.

Zichzelf ontwikkelen

De eigen groei actief plannen en beheren in functie van mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten eigen te maken.

Waarden

Betrokkenheid en motivatie

Een intrinsieke motivatie aantonen door interesse te tonen voor de functie en door over een professioneel bewustzijn te beschikken.

Normbesef - Integriteit

Aan geloofwaardigheid winnen door op een gedisciplineerde manier te werk te gaan, door zijn eigen opvattingen in te schrijven in de normen en verwachtingen van de organisatie.

Afwezigheid van extremisme

De rechten en de vrijheden van het individu respecteren. Mensen niet discrimineren op basis van geslacht, levensovertuiging, etnische afkomst, enz. Gedrag dat afwijkt van de eigen waarden niet veroordelen en de mensen die dit gedrag stellen niet verwerpen.

Afwezigheid van psychopathologie

Emotionele stabiliteit vertonen, t.t.z. zich kunnen beheersen en emotionele impulsen kunnen onderdrukken. Er is sprake van psychopathologie als men gedrag vertoont dat afwijkt van een sociale norm en als dit gedrag een belemmering uitmaakt voor of ongemak bezorgt aan de betrokkene zelf of aan de omgeving en op deze manier een verstoring van het sociaal en professioneel functioneren veroorzaakt.