Van niveau D naar niveau C

Niveauproef

Om te kunnen deelnemen aan de interne bevorderingsexamens, die collega’s de mogelijkheid bieden om door te groeien naar een hoger niveau binnen het administratief en logistiek kader (CALog), moeten de kandidaten in het bezit zijn van het vereiste diploma van het beoogde niveau.

Indien zij niet in het bezit zijn van het vereiste diploma kunnen zowel contractuele als statutaire CALog-personeelsleden deelnemen aan de niveauproef voor het beoogde niveau georganiseerd door de dienst Rekrutering en Selectie. Voor de kandidaten die niet in het bezit zijn van het vereiste diploma is het slagen voor deze proef onontbeerlijk om te kunnen deelnemen aan de eigenlijke selectieproeven.

De niveauproef is dus geen selectieproef in se, maar een proef die toegang geeft, in geval van slagen, tot de eigenlijke selectieproeven. De personeelsleden van het administratief en logistiek kader niveau D die niet in het bezit zijn van een diploma van ten minste het niveau C (6 jaar secundaire onderwijs) kunnen deelnemen aan de niveauproeven met het oog op overgang naar niveau C.

 

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Deel uitmaken van het contractueel of statutair CALog-personeel van de geïntegreerde politie

De niveauproef duurt ongeveer een halve dag en bestaat uit verschillende testen die het volgende beoordelen:

 

Het intellectueel potentieel:

De eerste subtest bestaat uit drie onderdelen: abstract redeneervermogen, numeriek redeneervermogen en verbaal redeneervermogen. Per onderdeel krijg je een voorbeeldoefening om met het programma te leren werken en de instructies goed te leren begrijpen. Je moet elk van de drie onderdelen binnen een bepaalde tijd afwerken. Een zandloper op het scherm geeft telkens aan hoeveel tijd je nog hebt om de test af te werken.

Hierbij een woordje uitleg per onderdeel:

 • De test abstract redeneervermogen peilt naar je logisch denkvermogen, meer bepaald het kunnen afleiden van regels uit abstracte informatie.
 • De test numeriek redeneervermogen peilt naar hoe goed en snel je relevante verbanden kunt zien tussen cijfers.
 • De test verbaal redeneervermogen peilt naar hoe goed en snel je relevante verbanden kunt zien tussen verbale informatie, zoals woorden en teksten.

 

De kennis en beheersing van de taal (waarvoor je je hebt ingeschreven):

De taaltest beoordeelt jouw taalkennis aan de hand van verschillende onderdelen: zinsbouw, woordenschat, spelling, woordkennis,…

Indien je slaagt voor de niveauproef, ontvang je een brevet dat geldig is voor onbeperkte tijd.

Bereid je voor

Om je voor te bereiden op de computerproeven raden we je aan om aan de hand onderstaande demo's eens te oefenen.

Daarmee kun je je alvast vertrouwd maken met de testen. Deze demo’s geven een indicatie hoe de testen er aan toe gaan. De werkelijke testen kunnen afwijken van de demo’s.

Om je kans op slagen zo groot mogelijk te maken, moet je ervoor zorgen dat je, voor welke proef je ook wordt uitgenodigd, goed voorbereid en rustig bent:

 • Zorg ervoor dat je op tijd op de plaats van afspraak bent;
 • Houd rekening met eventuele vervoersproblemen (zoals file, of vertraging van het openbaar vervoer);
 • Blijf rustig en ontspannen.

Lees tijdens de proef goed de instructies. Dit deel van een proef wordt vaak onderschat. Het vertelt je nochtans wat er tijdens de proef van je verwacht zal worden. Zo kom je voor het verdere verloop van de proef niet voor verrassingen te staan. Door de instructies goed te lezen, vergroot je je kans op een goed resultaat voor de proef.

 

Wij vestigen uw aandacht erop dat mensen van buiten de politieorganisatie via verschillende kanalen (websites, applicaties, enz.) "hulp bieden bij de proeven en de selectieprocedure". Deze diensten zijn volledig onafhankelijk. We kunnen noch de kwaliteit noch de doeltreffendheid van deze kanalen garanderen.

Bevorderingsexamens

De Dienst rekrutering en selectie van de Federale Politie organiseert om de twee jaar een vergelijkend bevorderingsexamen voor de overgang naar een hoger niveau van het administratief en logistiek personeel (CALog) van de Geïntegreerde Politie.

Je kan je kandidatuur indienen tot en met 14 mei 2024.

De selectieproeven zullen georganiseerd worden van juni 2024 tot en met december 2024.

De selectieprocedure is als volgt opgebouwd:

 • Beroepsproef*: gepland op 4 juni 2024
 • Persoonlijkheidsproeven**
 • Deliberatiecommissie

*Wat betreft het onderdeel kennis van de taal, zullen de kandidaten voor het vergelijkend examen naar niveau C en B uitgenodigd worden op de dienst Rekrutering en Selectie om geïnformatiseerde testen af te leggen.

** Het persoonlijkheidsonderzoek is enkel van toepassing voor de kandidaten voor bevordering naar niveau B en A.

Op vrijdag 26 april 2024 om 10.00 uur wordt er een infosessie georganiseerd via TEAMS. Vooraf inschrijven is niet nodig. Je kan rechtstreeks deelnemen via de onderstaande link : Klik hier om deel te nemen aan de infosessie

Alle info (lijst met de te kennen materie, de oproep, het digitaal inschrijvingsformulier en het selectiereglement) is beschikbaar op jobpol.be -> rubriek -> “Nuttige documenten”.

 

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Deel uitmaken van het statutair CALog-personeel van de geïntegreerde politie
 • Minstens 3 jaar niveauanciënniteit in het niveau D voor overgang naar het niveau C
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau C bij de federale Rijksbesturen
 • Geslaagd zijn voor de proef die een vrijstelling van diploma verleent (niveauproef) voor toetreding tot niveau C
 • Geen laatste evaluatie met eindvermelding "onvoldoende" hebben gekregen
 • Niet eerder herplaatst zijn wegens beroepsongeschiktheid
 • Geen zware tuchtstraf hebben opgelopen die nog niet is uitgewist

Selectie

Beroepsproef

Beroepsproef

Deze proef peilt naar de professionele kennis van de kandidaten, met inbegrip van de kennis van de taal.  Wanneer het bevorderingsexamen gepubliceerd is, zal de lijst met de te kennen materie gepubliceerd worden onder de rubiek "Nuttige documenten".

Bereid je voor

Om je kans op slagen zo groot mogelijk te maken, moet je ervoor zorgen dat je, voor welke proef je ook wordt uitgenodigd, goed voorbereid en rustig bent:

 • Zorg ervoor dat je over alle gevraagde documenten beschikt;
 • Zorg ervoor dat je op tijd op de plaats van afspraak bent;
 • Houd rekening met eventuele vervoersproblemen (zoals file, of vertraging van het openbaar vervoer);
 • Kleed je netjes in je eigen stijl;
 • Wees eerlijk en oprecht.
Beroepsproef

Beroepsproef

Wanneer het bevorderingsexamen gepubliceerd is, zal de lijst met de te kennen materie gepubliceerd worden onder de rubiek "Nuttige documenten".

Competentieprofiel

Managen van informatie

Informatie verwerken

Binnen de beschikbare termijn informatie op een doeltreffende manier verzamelen, ontcijferen en verwerken. Gegevens gestructureerd samenbrengen, behandelen en naar voor brengen. Eventuele hiaten in deze informatie onderkennen.

Managen van taken

Werk structureren

Structuur aanbrengen in een veelheid aan verschillende taken door een prioriteitenlijst op te stellen en deze op een systematische en logische manier af te werken binnen de gegeven tijd.

Managen van interpersoonlijke relaties

Samenwerken

Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

(Extern) Klantgericht optreden

Partners (publiek en overheid) de best mogelijke dienst verlenen en hen begeleiden naar de meest passende oplossing door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Managen van zichzelf

Inzet tonen

Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven.

Coping

Reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking en hierbij de resultaten voor ogen te houden, door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en constructief te reageren op kritiek.

Waarden

Betrokkenheid - Motivatie

Een intrinsieke motivatie aantonen door interesse te tonen voor de functie en door over een professioneel bewustzijn te beschikken

Normbesef - integriteit

Aan geloofwaardigheid winnen door op een gedisciplineerde manier te werk te gaan, door zijn eigen opvattingen in te schrijven in de normen en verwachtingen van de organisatie.

Afwezigheid van extremisme

De rechten en de vrijheden van het individu respecteren. Mensen niet discrimineren op basis van geslacht, levensovertuiging, etnische afkomst, enz. Gedrag dat afwijkt van de eigen waarden niet veroordelen en de mensen die dit gedrag stellen niet verwerpen

Afwezigheid van psychopathologie

Emotionele stabiliteit vertonen, t.t.z. zich kunnen beheersen en emotionele impulsen kunnen onderdrukken. Er is sprake van psychopathologie als men gedrag vertoont dat afwijkt van een sociale norm en als dit gedrag een belemmering uitmaakt voor of ongemak bezorgt aan de betrokkene zelf of aan de omgeving en op deze manier een verstoring van het sociaal en professioneel functioneren veroorzaakt.

Indiensttreding

De kandidaten die slagen in de proeven en voor benoeming in aanmerking komen, ontvangen een brevet voor de overgang naar het hoger niveau. Het aantal brevetten verleend aan de personeelsleden wordt, per taalrol en per taalniveau, op voorhand vastgelegd door de Minister van Binnenlandse Zaken.

Met het brevet op zak kan je dan gaan ‘solliciteren’ voor een vacante betrekking van het hogere niveau. Goed nieuws: het brevet is levenslang geldig.