Niveau B - Statutair

DRI -Telecommunicatie-infrastructuurbeheerder - ICT Consulent Systems

Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
Graad
ICT-Consulent
Plaats van tewerkstelling
DRI - SYSTEMS
Koningsstraat 202, 1000 Brussel
Uiterste inschrijvingsdatum
Max. aantal inschrijvingen
25
Referentienummer
110042/S5T

Jobomschrijving


Als telecommunicatie-infrastructuurbeheerder binnen de divisie Systems, sluit u zich aan bij een collega met wie u samen de telefonie-infrastructuur beheert.

U krijgt duidelijke doelstellingen en beschikt tegelijkertijd over de autonomie die u nodig hebt om uw werk uit te voeren. Het nemen van initiatieven om de dienstverlening te verbeteren, met inachtneming van de vastgelegde procedures, wordt aangemoedigd.

Uw taken luiden als volgt:

 • de telefonie-infrastructuur beheren: technisch beheer, programmeringen, aanpassingen aan de configuratie van de telefonie-infrastructuur (Alcatel-centrales);
 • het verzekeren van het administratief en technisch beheer van telefoon- en internetlijnen bij verschillende providers: Proximus, Voo en Telenet. Dit gaat onder andere om het uitgeven van bestelbons tegen de prijzen van de providers en het controleren van de correcte uitvoering op basis van feedback van eindgebruikers (systeembeheerder);
 • de facturering van de providers controleren in samenwerking met onze dienst Financiën;
 • technische ondersteuning bieden voor de migratie van Teams voice;
 • helpdeskwerk doen.
 • U staat in contact met leveranciers van Alcatel, providers (Proximus, Voo en Telenet), leden van de Lokale en Federale Politie, enz.
 • U hebt om de 2 weken vergaderingen met uw verantwoordelijke en maandelijkse vergaderingen met de coördinatoren binnen de divisie.
  Wat verwachten wij van u?

Technieken:

 • Pluspunt: u hebt een eerste ervaring met informatica in een netwerkomgeving
 • Pluspunt: u hebt een kennis van de andere landstaal, waardoor u op de aanvragen van de gebruikers per e-mail en telefoon kan beantwoorden.

Attitudes:

 • U hebt de geest van samenwerking en vindt open communicatie essentieel. U bevordert samenwerking binnen het team en daarbuiten
 • U neemt graag omkaderde initiatieven, waardoor u blijk geeft van uw bereidheid om actief bij te dragen aan projecten met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen
 • U bent autonoom in uw werk
 • U bent vindingrijk
 • U geeft blijk van een goede klantgerichtheid

Presentatie vd. politiezone/federale eenheid

De Directie van de politioneleinformatie en de ICT-middelen (DRi) isde directie die belast is met de opbouwvan de politie van morgen via dedigitale transformatie van hetpolitieberoep.
We zorgen ook voor de implementatievan IT-oplossingen voor de heleBelgische Politie door bv. de hybrideCloud en de mogelijkheden vanOffice365 te integreren in dedagelijkse werking.

 


De divisie Systemen (DIST) ontwikkelt de ICT-systeemarchitectuur, organiseert en beheert de ICT-systemen.
 
Zij staat in voor de technische analyse van de systeembehoeften, de ontwikkeling en het beheer van de systeemarchitectuur (servers, netwerken, beheer van databanken, communicatie, video), naast het ontwikkelen van technische standaarden voor politionele organisatie en het implementeren van ICT-beveiliging. Zij beheert ook de datacentra, met inbegrip van de centrale infrastructuur en technische systemen gebruikt in deze centra.
 
Zij staat eveneens in voor het beheer en voor de opvolging van het 'Research & Development Committee' die als rol heeft verder te vernieuwen en te zoeken naar middelen om dit te doen.
 
Deze divisie biedt op dit gebied ook een deskundige tweedelijnsondersteuning aan.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Specifieke diplomavereisten
  Houder zijn van een graad ICT of houder zijn van een bachelor diploma ICT of elektronische georiënteerd
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

Kennis :

Politionele organisatie - Niv.:GEBRUIKER
Strategie en beleid - Niv.:BASIS
Ondersteuning van de werking - Niv.:GEBRUIKER

Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

Ondersteunen - Anderen ondersteunen door een formele rol als mentor te aanvaarden, door een voorbeeldfunctie op te nemen en door anderen te helpen bij hun activiteiten.

Problemen oplossen - Onverwachte situaties aanpakken en beheersen door de mogelijke oplossingen te bestuderen op basis van zijn ervaring en kennis. Initiatieven nemen om de meest gepaste oplossing voor elk probleem uit te voeren.

Integreren - Via het leggen van relevante verbanden diverse gegevens op een synthetische manier integreren in een coherent geheel, alternatieven naar voor brengen en deze synthese en alternatieven verder uitwerken in een waardevolle en sluitende conclusie.


Verwachte gedrag :


Inzet tonen - Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven. Blijven doorzetten, ook bij frustratie, tegenwerking, druk of detailarbeid.
 
Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.
 
Dialogeren - De kennis en achtergrond van de gesprekspartner leren kennen door gerichte vragen te stellen, aandacht te hebben voor wat hem bezighoudt, zich in te leven in zijn situatie en het nodige te doen om zijn totale boodschap te begrijpen.
 
Samenwerken - Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.
 
Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
 
Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.
   
 

         

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Interview
Om later bepalen

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Maaltijdcheques
 • Mogelijkheid tot telewerken
 • Erkenning van het aantal jaren dat in de openbare sector is gewerkt voor de berekening van het salaris
 • Mogelijkheid van erkenning van in de particuliere sector gewerkte jaren die nuttig zijn voor de huidige functie voor de berekening van salarisberekening
 • De toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Mogelijkheid om een de tweetaligheidstoelage te krijgen FR-EN
 • Telewerkvergoeding
 • Extra legale voordelen zoals de vergoeding voor het gebruik van een fiets, 1 uur gratis sport per 38 gewerkte uren
 • Nombreuses réductions commerciales via notre secrétariat social Talrijke commerciële kortingen via ons sociaal secretariaat
Referentienummer: 110042/S5T