Ik ben reeds commissaris

Het directiebrevet

De promotieopleiding tot hoofdcommissaris - vaak het “directiebrevet” genoemd – is een intensieve opleiding die voorafgegaan wordt door een uitgebreide selectieprocedure.

 

Toelatingsvoorwaarden

Om te worden toegelaten tot de selectieprocedure die voorafgaat aan de opleiding tot hoofcommissaris moet de kandidaat voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

  • ten minste zeven jaar kaderanciënniteit in het officierskader hebben;
  • houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen OF geslaagd zijn voor de aanvullende toelatingsproef;

Vanaf 1 januari 2023 zal een derde voorwaarde vervuld moeten zijn om deel te kunnen nemen aan de selectieprocedure. Een kandidaat die deel uitmaakt van de Federale Politie moet ten minste gedurende zes maanden een betrekking van commissaris van politie binnen de Lokale Politie hebben uitgeoefend. Een kandidaat die deel uitmaakt van de Lokale Politie, moet ten minste gedurende zes maanden een betrekking van commissaris van politie binnen de Federale Politie hebben uitgeoefend. Het volgen van de basisopleiding van het officierskader wordt niet beschouwd als de uitoefening van een betrekking van commissaris van politie.

De aanvullende toelatingsproef

Kandidaten die benoemd zijn in de graad van commissaris van politie en niet beschikken over het juiste diploma of getuigschrift kunnen de aanvullende toelatingsproef afleggen. Deze aanvullende toelatingsproef test de analytische, conceptuele en synthesevaardigheden van de kandidaten en bestaat uit twee delen:

  • een proef inzake de cognitieve vaardigheden
  • een syntheseoefening en een commentaar-verhandeling

Enkel de kandidaten die ten minste 50 % voor de proef inzake de cognitieve vaardigheden hebben behaald, worden toegelaten tot het deel ‘syntheseoefening en commentaarverhandeling”. De kandidaten die ten minste 50 % voor het deel “syntheseoefening en commentaarverhandeling” hebben behaald, worden toegelaten tot de selectieprocedure.

Selectieproeven

De selectieprocedure de voorafgaat aan de opleiding tot hoofdcommissaris bestaat uit vier onderdelen:  

 

Selectie

Kennisproef

Kennisproef

De kennisproef is een schriftelijke proef waarin de kennis van de kandidaten getoetst wordt.

De kandidaten die minimaal 60% behaald hebben, mogen deelnemen aan de volgende selectieproeven.

De kennisproef wordt georganiseerd door de Nationale Politieacademie. 

Onderzoek van de professionele vaardigheden

Onderzoek van de professionele vaardigheden

Het onderzoek van de professionele vaardigheden gebeurt op basis van het persoonlijk dossier van de kandidaat en zijn/haar loopbaanverloop.  

Proeven tot meting van de potentialiteit en de vaardigheid inzake management van de kandidaat

Proeven tot meting van de potentialiteit en de vaardigheid inzake management van de kandidaat

Deze proeven worden georganiseerd volgens de methode van het assessment center dat werkt op basis van simulatietechnieken.

Tijdens deze oefeningen worden de deelnemers geconfronteerd met problemen die tot op een zekere hoogte verband houden met hun toekomstige werksituatie.

De oefeningen testen de managementvaardigheden van de deelnemers, waarbij van deze laatsten concrete acties verwacht worden. Het door de deelnemer gestelde gedrag wordt geobserveerd door een commissie van assessoren die hiervoor zijn opgeleid. 

Interview

Interview

Het interview is bedoeld om op basis van de verzamelde elementen te bepalen of het profiel van de kandidaat overeenkomt met het algemeen profiel van een HCP op het vlak van kennis, competenties en waarden. De kandidaat verschijnt voor een jury die hem/haar ondervraagt en hierover oordeelt.

Bereid je voor

Voorbereiden doe je door te studeren. Hiervoor stelt de Federale Politie een leerstoflijst ter beschikking, die bij de aanvang van elk nieuw selectietraject een update krijgt.

Competentieprofiel

Managen van informatie

Organisatie-inzicht 

Een brede kijk over de diverse functies/entiteiten heen ontwikkelen en de implicaties van de genomen beslissingen op andere domeinen juist inschatten. Met het oog op het optimaliseren van processen de interne organisatieparameters bepalen in functie van de visie en de strategie. 

Conceptualiseren 

Conceptualiseren door op een globale manier te denken over waarden, systemen en processen. Uit deze abstracte concepten concrete aanbevelingen en werkbare oplossingen afleiden. 

Managen van taken

Managen van de organisatie 

De procedures en de structuur over verschillende entiteiten/functies heen ontwikkelen en implementeren. In functie van de omstandigheden de nodige veranderingen introduceren en begeleiden, de budgetten opvolgen en beheren. 

Beheren 

Doeltreffend mensen, middelen, budgetten en tijd inschatten, beheren, met regelmaat opvolgen en bijsturen in functie van de te bereiken doelstellingen. 

Organiseren 

De beleidslijnen vertalen in concreet meetbare doelstellingen. Uitwerken van overzichtelijke plannen, de vereiste middelen correct inzetten en de nodige acties ondernemen om mogelijke toekomstige hindernissen te nemen. 

Managen van mensen

Inspireren 

Anderen op lange termijn inspireren door een voorbeeld binnen de organisatie te zijn. De visie en waarden van de entiteit en de organisatie verspreiden en uitdragen. 

Teams aansturen 

(Multidisciplinaire) teams aansturen in de richting van de organisatiedoelstellingen, door de groepsactiviteiten te coördineren en door de competenties van mensen correct en objectief in te schatten en in te zetten. 

Managen van interpersoonlijke relaties

Relaties leggen 

Het opbouwen en in stand houden van relaties binnen en buiten de organisatie, doorheen verschillende organisatieniveaus en met mensen uit verschillende culturen en zo op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen het vakgebied. 

Beïnvloeden 

Een vooropgesteld doel bereiken door een goede indruk te maken, ideeën door anderen te doen aanvaarden, overtuigende argumenten te gebruiken, een win-win situatie te realiseren en doelgericht in te spelen op zijn gesprekspartner(s) of publiek. 

Managen van zichzelf

Organisatiebetrokkenheid 

Zich persoonlijk verantwoordelijk weten voor de resultaten van het departement / de dienst en daarvoor eindverantwoordelijkheid aanvaarden. Op de hoogte blijven van wat zich in het werkterrein van de organisatie afspeelt. De organisatiestructuur, -politiek en -doelstellingen ontwikkelen en in stand houden. 

 

Opleiding

Toelatingsvoorwaarden 

De kandidaten die door de jury geschikt zijn bevonden op grond van de resultaten van de kennisproef, het onderzoek van de professionele vaardigheden, de proeven tot meting van de potentialiteit en de vaardigheid inzake management van de kandidaat en het interview, mogen deelnemen aan de promotieopleiding tot hoofdcommissaris.  

Verloop

De promotieopleiding HCP is een opleiding gespreid over maximum twee academiejaren en omvat lessen met een totale duur van ten minste 150 uur die betrekking hebben op de volgende domeinen:

  • Luik I : Leiding en beheer : de rol van de leider, integratie in de interne en externe politionele omgeving, de ontwikkeling van de strategie : minimum 75 uur 
  • Luik II : Leiding en coördinatie van politieoperaties inzake gerechtelijke politie en bestuurlijke politie : minimum 75 uur 

De opleiding omvat ook een groepswerk met een totale duur van maximum 76 uur en een stage met een minimumduur van 100 uren, in ofwel de Federale Politie, ofwel de Lokale Politie, ofwel een privéonderneming of een overheidsinstelling. De Nationale Politieacademie verzorgt de organisatie van deze opleiding.