Ik ben reeds inspecteur

Bevorderingsexamens

Elk jaar organiseert de dienst Rekrutering en Selectie proeven om door te kunnen groeien naar een hoger kader. 

 

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Lid zijn van het basiskader met minimum drie jaar kaderanciënniteit in het basiskader
 • Geen laatste evaluatie met eindvermelding "onvoldoende" hebben gekregen
 • Geen zware tuchtstraf hebben opgelopen die nog niet is uitgewist
 • Sinds 14 september 2021 niet reeds drie maal gefaald zijn in de selectieproeven voor overgang naar het beoogde kader
 • In voorkomend geval, zes jaar kaderanciënniteit hebben opgebouwd na het niet slagen voor de basisopleiding voor het beoogde kader of na een ontslag of een herplaatsing wegens beroepsongeschiktheid voor het beoogde kader
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Selectie

Kennisproef

Beroepsproef

Deze proef peilt naar de professionele kennis van de kandidaten, met inbegrip van de kennis van de taal.  Wanneer het bevorderingsexamen gepubliceerd is, zal de lijst met de te kennen materie gepubliceerd worden onder de rubriek "Nuttige documenten".

Persoonlijkheidsproef

Persoonlijkheidsproef

Tijdens de persoonlijkheidsproef wordt je persoonlijkheid beoordeeld, aan de hand van de competenties die je terugvindt in het competentieprofiel. In het competentieprofiel is vastgelegd wat de vereiste competenties zijn die je dient te bezitten om de job goed te kunnen uitvoeren.

Deze proef omvat:

 • een biografische vragenlijst;
 • persoonlijkheidsvragenlijsten;
 • andere selectietechnieken en -testen waarmee je persoonlijkheid beoordeeld kan worden;
 • een semi-gestructureerd interview (met een gekwalificeerd lid van de dienst Rekrutering en Selectie van de Federale Politie).

Bij het semi-gestructureerd interview wordt er gebruik gemaakt van de STAR-methode. Dit is een gedragsgerichte interviewtechniek waarbij er wordt gepeild naar specifieke situaties die je hebt meegemaakt in het (recente) verleden. Er zal verder doorgevraagd worden naar de omstandigheden, hoe je precies hebt gehandeld en wat het resultaat van je actie was.

Adviesformulier

Adviesformulier

In het kader van deze bevorderingsproeven zal aan je korpschef/directeur gevraagd worden een advies betreffende jouw potentieel als kandida(a)t(e) voor bevordering naar een hoger kader in te vullen. Deze evaluatie wordt opgemaakt nadat je geslaagd bent voor de beroepsproef en voorafgaand aan de overige bevorderingsproeven. 

Deliberatiecommissie

Deliberatiecommissie

Het is de deliberatiecommissie die beslist of je over de nodige competenties beschikt om de basisopleiding van hoofdinspecteur aan te vatten, nadat ze grondig je bevorderingsdossier, inclusief het adviesformulier, hebben geanalyseerd.

Bij de bevorderingsprocedure van inspecteur naar hoofdinspecteur wordt er een rangschikking opgemaakt van zeer geschikt en geschikt. Je kan opleiding tot hoofdinspecteur aanvatten wanneer je geschikt bent bevonden en batig gerangschikt bent.

Bereid je voor

Om je kans op slagen zo groot mogelijk te maken, moet je ervoor zorgen dat je, voor welke proef je ook wordt uitgenodigd, goed voorbereid en rustig bent:

 • Zorg ervoor dat je over alle gevraagde documenten beschikt;
 • Zorg ervoor dat je op tijd op de plaats van afspraak bent;
 • Houd rekening met eventuele vervoersproblemen (zoals file, of vertraging van het openbaar vervoer);
 • Kleed je netjes in je eigen stijl;
 • Wees eerlijk en oprecht.

Wij vestigen uw aandacht erop dat mensen van buiten de politieorganisatie via verschillende kanalen (websites, applicaties, enz.) "hulp bieden bij de proeven en de selectieprocedure". Deze diensten zijn volledig onafhankelijk. We kunnen noch de kwaliteit noch de doeltreffendheid van deze kanalen garanderen.

 

Beroepsproef

Beroepsproef

Om je kans op slagen zo groot mogelijk te maken, raden we je aan om je nog eens te verdiepen in de rechtsgronden die verband houden met je bevoegdheden; je kan daarvoor terugvallen op je basisopleiding, en op de ervaring die je op het terrein hebt opgedaan.

Wanneer het bevorderingsexamen gepubliceerd is, zal de lijst met de te kennen materie gepubliceerd worden onder de rubiek "Nuttige documenten".

Om je voor te bereiden op de computergestuurde test raden we je aan om aan de hand van onderstaande demo eens te oefenen.

Daarmee kun je je alvast vertrouwd maken met de test. Deze demo geeft een indicatie van het verloop van de test. De werkelijke test kan afwijken van de demo.

Persoonlijkheidsproeven

Persoonlijkheidsproeven

Biografische vragenlijst

De biografische vragenlijst die je thuis moet invullen is een goede voorbereiding. Naast je academische en professionele ervaringen wordt er ook gevraagd naar concrete situaties die je hebt meegemaakt.

Persoonlijkheidsvragenlijsten

Deze vragenlijsten zal je thuis (online) kunnen invullen. Voor de proeven die je thuis aflegt, zal je een link ontvangen die je rechtstreeks naar de vragenlijsten brengt. Je hoeft je daar niet op voor te bereiden. Het gaat om vragenlijsten die peilen naar je persoonlijkheid, voorkeuren en verlangens.

Via deze link kan je kennis maken met het type vragen van de persoonlijkheidsvragenlijst.

Zorg ervoor dat je voor de proeven thuis in een rustige omgeving kan werken:

 • Zonder je af: om je kans op slagen zo groot mogelijk te maken en gefocust te blijven op de vragenlijst zelf;
 • Zet je smartphone uit: die zou je kunnen afleiden;
 • Breng de andere personen in huis op de hoogte: je gezinsleden of huisgenoten zouden je eveneens kunnen afleiden. Zorg ervoor dat zij je niet kunnen storen;
 • Kladpapier en pennen zijn niet noodzakelijk: voor de vragenlijsten die je thuis invult, heb je geen kladpapier nodig. Het zou je tijdens de proef alleen maar kunnen hinderen;

Lees de instructies goed: ze geven aan wat er van je verwacht zal worden. Let vooral goed op de meetschalen waarop je jezelf moet situeren. Als je die verkeerd interpreteert, zou dit een compleet ander beeld van je eigenschappen kunnen geven.

Situationele beoordelingsproef

Tijdens de geïnformatiseerde situationele beoordelingsproef zal je één of meerdere specifieke situaties aangereikt krijgen. Deze proef heeft als doel na te gaan op welke manier je zou handelen in bepaalde situaties.

Via deze link vind je een demo om je op deze proef voor te bereiden. Daarmee kun je je alvast vertrouwd maken met de test. Deze demo geeft een indicatie van het verloop van de test. De werkelijke test kan afwijken van de demo.

Semi-gestructureerd interview

Tijdens het semi-gestructureerde interview zal je de kans krijgen om dieper op de situatie in te gaan en indien nodig situaties toe te voegen. Denk dus, om je zo goed mogelijk voor te bereiden, aan situaties die karakteristiek zijn voor jou en een beeld geven van wie je bent (werk- en/of schoolsituaties, hobby's).

Daarnaast zal er ook gepeild worden naar je motivatie. Daarvoor is het essentieel om de omgeving te leren kennen waarin je zal werken. Dit zal je helpen om je beter voor te bereiden op je kandidatuur. Je kan daarvoor verschillende dingen gebruiken: het internet, informatiesessies, ontmoetingen met onze contactpunten, opendeurdagen, enzovoort.

Tot slot, geef tijdens het interview duidelijke en concrete antwoorden.

Competentieprofiel

Managen van informatie

Analyseren

Door zich een kritisch en rationeel oordeel te vormen over de beschikbare informatie en door het essentiële van het bijkomstige te onderscheiden, inzicht krijgen in oorzaak en gevolg van een problematiek.

Managen van taken

Oplossingsgericht werken

Onverwachte situaties aankunnen en beheersen door, op basis van ervaring en kennis, mogelijke oplossingen af te wegen en door op eigen initiatief de taak op zich te nemen om de best passende oplossing te implementeren.

Managen van personen

Mensen aansturen

Ervoor zorgen dat iedereen gepast gedrag stelt door duidelijke instructies te geven en door het opvolgen en het bijsturen van hun prestaties in functie van de doelstellingen en de middelen.

Managen van interpersoonlijke relaties

Samenwerken

Groepsgeest creëren en bevorderen door de eigen mening en ideeën te delen, door zich te identificeren met de gemeenschappelijke doelstellingen en door conflicten met collega's bij te leggen.

(Extern) Klantgericht optreden

Partners (publiek en overheid) de best mogelijke dienst verlenen en hen begeleiden naar de meest passende oplossing door op een constructieve manier contacten te onderhouden.

Managen van zichzelf

Inzet tonen

Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven.

Coping

Reageren op frustraties, obstakels en tegenwerking en hierbij de resultaten voor ogen te houden, door kalm te blijven, de eigen emoties te controleren en constructief te reageren op kritiek.

Waarden

Betrokkenheid - motivatie

Een intrinsieke motivatie aantonen door interesse te tonen voor de functie en door over een professioneel bewustzijn te beschikken.

Normbesef - integriteit

Aan geloofwaardigheid winnen door op een gedisciplineerde manier te werk te gaan, door zijn eigen opvattingen in te schrijven in de normen en verwachtingen van de organisatie.

Afwezigheid van extremisme

De rechten en de vrijheden van het individu respecteren. Mensen niet discrimineren op basis van geslacht, levensovertuiging, etnische afkomst, enz. Gedrag dat afwijkt van de eigen waarden niet veroordelen en de mensen die dit gedrag stellen niet verwerpen.

Afwezigheid van psychopathologie

Emotionele stabiliteit vertonen, t.t.z. zich kunnen beheersen en emotionele impulsen kunnen onderdrukken. Er is sprake van psychopathologie als men gedrag vertoont dat afwijkt van een sociale norm en als dit gedrag een belemmering uitmaakt voor of ongemak bezorgt aan de betrokkene zelf of aan de omgeving en op deze manier een verstoring van het sociaal en professioneel functioneren veroorzaakt.

Opleiding

De opleiding inspecteur naar hoofdinspecteur duurt 9 maanden (doorgaans van begin oktober tot eind juni). Ze wordt jaarlijks georganiseerd binnen de 9 erkende politiescholen en telt 14 opleidingsmodules rond de volgende competenties:

Management en leadership:

 • De rol, functie en positie van de HINP binnen de geïntegreerde politie
 • De evaluatie van medewerkers
 • De leiding over een team, zowel op administratief als operationeel niveau
 • Projectbeheer

Administratieve politie:

 • Handhaving en herstel van de openbare orde (bevoegdheden van de afdelingschef)
 • Speciale administratieve politie

Wegverkeer:

 • Bevoegdheden van de OGP inzake wegverkeer (wetgeving)
 • Organisatie en beheer van een wegcontrole

Gerechtelijke politie:

 • Buitengewone bevoegdheden van de OGP/HPK (wettelijke en regelgevende kaders)
 • Informatiebeheer
 • Klassieke en bijzondere onderzoeksmethoden

En niet te vergeten:

 • Specifieke omstandigheden
 • Actuele fenomenen
 • Geweldbeheersing
 • Fysieke en mentale training
 • Eerste en tweede taal

Je kan je kennis ook in de praktijk brengen tijdens twee stages (een van 40 uur in management en leadership en een van 120 uur in operationele situaties). Tijdens hun opleiding worden de aspirant-hoofdinspecteurs ook op hun professionele functioneren geëvalueerd aan de hand van:

 • Hun persoonlijkheidskenmerken
 • Hun professionele vaardigheden
 • Hun prestaties
 • Hun potentieel
 • Hun leidinggevende bekwaamheid

Na afloop van deze opleiding verwachten wij van de aspirant-hoofdinspecteurs dat ze competenties hebben verworven op het vlak van:

 • Kennis (weten)
 • Bekwaamheid (weten hoe te handelen)
 • Gedrag (weten hoe te zijn)
 • Potentieel (weten hoe te worden)