Niveau B - Statutair

Consulent ICT

Vacante plaatsen: 2
Studieniveau
Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
Graad
ICT-Consulent
Plaats van tewerkstelling
5408 PZ AMOW
Z. 5 Mollem 230, 1730 Asse
Uiterste inschrijvingsdatum
30.08.2022
Max. aantal inschrijvingen
25
Referentienummer
S 5006 N 22 32

Jobomschrijving

Doel van de functie

De ICT-consulent staat op het vlak van informatica in voor het optimaliseren van de informatiegestuurde politiezorg. Hiervoor wendt hij/zij de nodige middelen en technieken aan, rekening houdend met de specifieke vereisten van de politieomgeving en met een creatieve en optimale inzet van de ter beschikking gestelde middelen. Samen met alle collega's van de administratieve steundienst werkt de ICT-consulent steeds vanuit een dienstverlenende ingesteldheid. De administratieve steundienst staat in eerste instantie ten dienste van de andere collega's en in tweede instantie en soms enkel onrechtstreeks ten dienste van onze “ externe klanten” de burger.

Hoofdtaken

 • Actief meewerken in een ICT-dienst ten behoeve van meer dan 200 gebruikers verspreid over meerdere politiezones en locaties
 • Actief meewerken in de werkdomeinen informatica, radiofonie, telefonie, intranet, internet, cameranetwerk, interfonie  en databeveiliging.
 • Het volledig technisch beheer van de informatica architectuur van de politiezone alsook de beveiliging hiervan.
 • Beheer van de gebruikers met inbegrip van de creatie van alle gebruikers binnen ISLP, het beheer en opvolging van het politioneel informaticasysteem
 • Het beheer van de technische defecten, helpdesk, troubleshooting, ingrepen en documenteren
 • Het beheren van netwerken, kennis en functioneren van de architectuur van een netwerk, internet en telecommunicatie
 • Permanente evaluatie van security – issues op PC en netwerkniveau + oplossingen zoeken
 • Beheer van fysieke en virtuele serverinfrastructuur (o.a. Windows, Linux,..)
 • Beheer en onderhoud van software en hardware en de lopende licenties
 • Helpen aan de ontwikkeling van bepaalde programma's, systemen om de taken van de gebruikers te vereenvoudigen of automatiseren
 • Adviseren bij ICT dossiers, formuleren en uitwerken van begrotingsvoorstellen tot verbetering en optimalisatie van onze ICT infrastructuur en processen
 • Anticiperen op en werken aan de implementatie van (ver)nieuw(d)e politie ICT toepassingen onder andere i-police, FOCUS, ANPR camera's, Sharepoint omgeving, werken in TEAMS, begeleiding en beveiliging sociale media toepassingen, website , actief meewerken en implementeren van the NWOW.
 • Het verzekeren van de updates van de verschillende systemen
 • De opvolging van de installatie van het materiaal in de zone en eerstelijnssupport van de eindgebruikers van de politiezone
 • Bewerkstelligt goede wederzijdse informatiedoorstroming en samenwerking met de diensten binnen de eigen afdeling, met de overige afdelingen en met alle relevante partners
 • Deelname aan een beurtrol in het systeem van bereik- en terugroepbaarheid 's avonds en in de weekends
 • Deelname aan binnen en buiten de politiezone uitgebouwde overlegorganen en/of werkgroepen

Presentatie vd. dienst

De politiezone AMOW bestaat uit de gemeenten Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel. De zone heeft een 150-tal werknemers.

De leiding van de politiezone wordt gevoerd door de Korpschef, HCP Kurt Tirez, in samenspraak met het politiecollege en de politieraad.

In 2023 verhuizen we naar een gloednieuw commissariaat nabij het station Asse.

 

 


 

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

Kennis

 • Goed inzicht in het specifiek vakgebied waarop de functie betrekking heeft;
 • Goede kennis van office-toepassingen en multimedia;
 • Grondige kennis van Microsoft Office pakketten en webdesign
 • Kennis over informatieveiligheid;
 • Vertrouwd zijn met informatica – apparatuur en besturingssystemen (Alle Windows OS, Linux, Alle versies van Windows  server);
 • Kennis van Office 365 en SharePoint;
 • Kennis over virtualisatie (VMware ESXI, Hyper V, KVM);
 • Kennis van computerhardware, zowel desktop als server;
 • Kennis inzake switching en routing;
 • Kennis inzake TCP/IP, DNS en DHCP is vereist ;
 • Kennis over Active Directory is een vereiste;
 • Kennis inzake scripting is een pluspunt;
 • Kennis van SQL is een pluspunt;
 • Kennis van ISLP is een pluspunt;

Vaardigheden en attitudes

 • Organisatietalent;
 • Analysevermogen en probleemoplossend denken en werken;
 • Zin voor initiatief en creativiteit;
 • Ordelijk en nauwkeurig;
 • Blijk geven van assertiviteit, maar zich tegelijkertijd sociaal en klantgericht gedragen;
 • Zelfstandig kunnen werken en onmiddellijk passend reageren op vragen;
 • Goed functioneren in teamverband;
 • Flexibel zijn wat de uitoefening van de taken en werkregeling betreft;
 • Schriftelijk en mondeling kunnen rapporteren, vlotte en correcte schrijfstijl;
 • Dynamisch en proactief;
 • Respect voor het beroepsgeheim
 • Discreet, loyaal, integer en oprecht;
 • Stressbestendig;
 • Bereidheid zich bij te scholen en het volgen van interne en externe vormingssessies;
 • Naleven van de waarden vervat in de deontologische code en de wet op de geïntegreerde politie;
 • Rijbewijs B.

Gedragscompetenties

 • Het is van belang om enkele kerncompetenties te hebben
 • Integer zijn
 • Kritisch zijn
 • Nauwkeurig en verzorgd kunnen werken
 • Betrokken zijn
 • Bekeefd en discreet zijn
 • Flexibel en beschikbaar zijn
 • discreet zijn

Wat de attitude betreft, is het vertrekpunt voor elk lid van onze organisatie het naleven van de visie-missie-waarden van de politiezone en van de waarden van de geïntegreerde politie en van de deontologische code.

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Interview

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Fietsvergoeding
 • 1 uur per week voor een door de zone erkende sportactiviteit
 • Fitnesszaal
 • Lidmaatschap van een grote sociale dienst SDP.BE
 • Een nieuwbouw is gepland in Asse, achter het station
Referentienummer: S 5006 N 22 32