Niveau A - Statutair

DRi - Intelligence Architect

Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten
Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Master (universitair of hoger onderwijs van het lange type)
Graad
Adviseur - A3
Plaats van tewerkstelling
DRI - INTELLIGENCE
Koningsstraat A, 1000 Brussel
Uiterste inschrijvingsdatum
Max. aantal inschrijvingen
25
Referentienummer
110979/S4TR

Jobomschrijving

De Intelligence Architect van de divisie “Intelligence” binnen DRI stemt de informatiesystemen af op de bedrijfsprocessen en strategische visie van de politieorganisatie.

Als technische deskundige en specialist in informatiesystemen zorgt hij/zij voor het modelleren van processen naar een informatiemodel en informatieservices. Hierbij stuurt hij/zij medewerkers (bv. functionele analisten, data scientists etc.) functioneel aan, die worden geresponsabiliseerd in een constructief werkkader en waarvan de technische resultaten dienen aan te sluiten op de beoogde visie en doelstellingen. 

Als strategische deskundige en vanuit de rol als beleidsadviseur formuleert de Intelligence Architect adviezen op strategisch en tactisch vlak om zo goed mogelijk te beantwoorden aan de actuele en toekomstige noden van de organisatie. Hij/zij doet dit, deel uitmakend van en in afstemming met het architectennetwerk (systeemarchitecten, productarchitecten, etc.) binnen de organisatie.

In de sleutelrol van Intelligence Architect zijn contacten, presentatie en communicatie van groot belang om de ontwikkelde visie en aanpak uit te dragen naar zowel beleidsniveau als intern de organisati

Zie officiele functiesbechrijving in bijlage

 

Presentatie vd. politiezone/federale eenheid

DRI is verantwoordelijk voor het beheer van de politionele informatie en de ICT-middelen.
Als dusdanig zorgt DRI voor de voorbereiding van het beleid en van de regelgeving in- zake het beheer en de verwerking van de informatie, voor de ontwikkeling van het concept van ‘politionele informatie', voor de bepaling van de standaarden en voor de technische normen en de implementatie van de informatie- en communicatiesystemen.


De divisie Producten (DIPO) ontwikkelt en beheert de politionele ICT-applicaties en -producten van de Politie. In dit kader is zij belast met de ontwikkeling van en het onderzoek naar toepassingen die door de Politie in gebruik worden genomen.
 
Zij verzekert het beheer en de opvolging van het ‘Release Management Committee' waarin de planning van de ontwikkeling, van het testen en van de ‘release' zelf, van informatie- en communicatieproducten wordt gevolgd.
 
Een tweede zeer belangrijk zwaartepunt wordt gevormd door de technische analyse van de behoeften, een behoefteraming van de hardware-systemen (desktops, laptops, tablets, enz.) en de aankoop van deze producten. De divisie is eveneens verantwoordelijk voor Onderzoek & Ontwikkeling binnen dit gebied.

 

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Vereiste ervaring
  Een ervaring van 9 jaar is vereist.
  Opmerking : Het selectie commissie behoudt zich het recht voor de  geschiktheid van de kandidaat te beoordelen, ongeacht zijn relevante  ervaring
 • Specifieke diplomavereisten
  Een master in ICT is vereist of diploma ICT of elektronische georiënteerd
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

Kennis :

• Politionele organisatie - Niv.: GEVORDERD
• Strategie en beleid - Niv.: GEVORDERD
• Ondersteuning van de werking - Niv.: GEVORDERD
• Steun bij operationele opdrachten - Niv.:BASIS
• Opdrachten van politie - Niv.:BASIS

Praktische kennis :

• Inzicht in de organisatie - Bepalen en begrijpen van beleidsparameters met het oog op het optimaliseren van processen in gans de organisatie. Er een brede kijk op na houden over departementen heen en ontwikkelingen over de omgeving.
• De corebusiness beheren - De procedures en structuren van de organisatie of de dienst ontwikkelen en opzetten. De nodige veranderingen invoeren en coördineren afhankelijk van de omstandigheden. De processen opvolgen en beheren.
• Motiveren - Anderen erkennen en waarderen voor hun inzet, de eigen leiderschapsstijl aan hen aanpassen en de juiste verantwoordelijkheden aan de juiste personen toevertrouwen om het functioneren van het team te bevorderen.

Verwachte gedrag :

• Relaties leggen  - Het opbouwen en in stand houden van formele en informele relaties binnen en buiten de organisatie, met gelijken en doorheen verschillende organisatieniveaus.
• Klantgericht optreden - Rekening houden met de verwachtingen en behoeften van de 'klanten' bij het bepalen en uitvoeren van de opdrachten en hen een persoonlijke service leveren, die gericht is op de meest aangewezen oplossing, door op een constructieve manier contacten te onderhouden.
• Beïnvloeden - Een vooropgesteld doel bereiken door een goede indruk te maken, ideeën door anderen te doen aanvaarden, overtuigende argumenten te gebruiken,  een win-win situatie te realiseren en doelgericht in te spelen op zijn gesprekspartner(s) of publiek.
• Organisatiebetrokkenheid - De maatschappelijke (nationale en internationale) ontwikkelingen volgen en zich op de hoogte houden van de partnerorganisaties.
• Zichzelf ontwikkelen - De eigen groei actief plannen en beheren in functie van zijn/haar mogelijkheden, interesses en ambities door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en zich continu nieuwe inzichten, vaardigheden, kennis en competenties eigen te maken.

Elke medewerker verbindt zich ertoe om de richtlijnen, procedures en instructies met betrekking tot welzijn op het werk na te leven en om onveilige situaties en handelingen te melden bij zijn/haar leidinggevende. Hij/zij waakt als goede huisvader over het gebruik van de middelen die hem/haar ter beschikking gesteld worden.

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Selectiecommissie
Om later te bepalen

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Maaltijdcheques
 • Mogelijkheid tot telewerken
 • Erkenning van het aantal jaren dat in de openbare sector is gewerkt voor de berekening van het salaris
 • Mogelijkheid van erkenning van in de particuliere sector gewerkte jaren die nuttig zijn voor de huidige functie voor de berekening van salarisberekening
 • De toelage Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Mogelijkheid om een de tweetaligheidstoelage te krijgen FR-EN
 • Telewerkvergoeding
 • Extra legale voordelen zoals de vergoeding voor het gebruik van een fiets, 1 uur gratis sport per 38 gewerkte uren
 • Talrijke commerciële kortingen via ons sociaal secretariaat
Referentienummer: 110979/S4TR