Niveau B - Statutair

ICT-consulent

Prioriteit zal gegeven worden aan interne kandidaten
Vacante plaatsen: 1
Studieniveau
Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
Graad
ICT-Consulent
Plaats van tewerkstelling
PZ ERPE-MERE/LEDE
Hoogstraat 175, 9340 Lede
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentienummer
105461/S5N

Jobomschrijving

 • is evaluator;
 • is technisch beheerder;
 • is verantwoordelijk voor het dagelijks & technisch beheer en onderhoud van de telematica- & informatica-infrastructuur en de bijhorende toepassingen;
 • rapporteert regelmatig aan de directeur;
 • kan aangesteld worden als coördinator;
 • staat in voor de dienstplanning;
 • ziet erop toe dat er binnen de dienst gewerkt wordt binnen de budgettaire mogelijkheden;
 • geeft leiding aan de inspecteur;
 • houdt toezicht op de naleving van de procedures en stimuleert het correct gebruik van de informaticatoepassingen (hard- & software);
 • houdt toezicht op de attitude van het personeel;
 • houdt toezicht op de correcte toepassing van de principes van de excellente politiezorg (EPZ);
 • houdt toezicht op het correct gebruik van het materieel;
 • staat in voor de technische ondersteuning voor de dagelijkse operationele aansturing;
 • geeft technische bijstand en opleiding aan de personeelsleden m.b.t. politionele informaticasystemen en -toepassingen;
 • werkt in een systeem met variabele uren;
 • kan ingezet worden bij evenementen;
 • is verantwoordelijk voor het beheer en uitvoering van actieplannen (projectwerking);
 • is verantwoordelijk voor de opvolging en de controle op het administratief werk van de ICT-medewerker;
 • beheert en doet de algemene opvolging van de sociale media en website;
 • staat in voor het beheer en uitvoering van dossiers in een specifieke materie waarbij verdieping in kennis en toepassing noodzakelijk is;
 • kan belast worden met het beheer, de organisatie en de uitvoering van de prioriteiten van het zonaal veiligheidsplan en van de transversale processen zoals omschreven in de leefregels & korpswerking.

Presentatie vd. politiezone/federale eenheid

Bij politiezone Erpe-Mere/Lede kom je terecht in een dynamisch korps van een 90-tal collega's. Klantvriendelijkheid, loyaliteit, arbeidsvreugde, voorbeeldfunctie, eerlijkheid en respect staan centraal. Het nemen van initiatief wordt binnen het korps enorm gewaardeerd. Je krijgt er alle kansen naargelang je competenties, inzet en mogelijkheden.

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Specifieke diplomavereisten
  in het bezit van diploma van gegradueerde bachelor in een informaticarichting of gelijkgesteld;
  in het bezit van het brevet van technisch beheerder of bereid dit brevet te behalen.
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

 • integer, collegiaal, loyaal, oprecht, eerlijk, discreet, luisterbereid;
 • bekwaam om zowel autonoom als in team te kunnen werken;
 • draagt bij tot een positief imago van de lokale politie;
 • flexibel, multifunctioneel en polyvalent;
 • doordrongen van de filosofie van de excellente politiezorg;
 • doordrongen van de missie, visie en doelstellingen van de organisatie;
 • doordrongen van de principes van de deontologische code;
 • sociaal vaardig en communicatief;
 • bereid om zich blijvend te vervolmaken in de uitoefening van zijn functie;
 • stressbestendig en assertief;
 • zin voor verantwoordelijkheid;
 • respectvol voor mensen en middelen;
 • ordelijk, methodisch en stipt;
 • theoretisch en praktisch onderlegd in het administratief en bestuurlijk werk;
 • in staat om leiding te geven en te coachen;
 • in staat om projectmatig te denken en om actieplannen te ontwikkelen;
 • creatief en neemt initiatief.

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Selectiecommissie
Samenstelling selectiecommissie:
Voorzitter: de korpschef
Leden: 1 officier van het eigen korps en 1 CALog niveau B (ICT-Consulent) of A van een ander lokaal politiekorps
Secretaris: een administratief personeelslid

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Maaltijdcheques
Referentienummer: 105461/S5N