Niveau B - Statutair

ICT-Consulent

Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 24 maanden
Studieniveau
Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
Graad
ICT-Consulent
Plaats van tewerkstelling
PZ AMOW
Asphaltcosite 150, 1730 Asse
Uiterste inschrijvingsdatum
Max. aantal inschrijvingen
25
Referentienummer
108868/S5N

Jobomschrijving

Doel van de functie

De ICT-consulent staat op het vlak van informatica in voor het optimaliseren van de informatiegestuurde politiezorg. Hiervoor wendt hij/zij de nodige middelen en technieken aan, rekening houdend met de specifieke vereisten van de politieomgeving en met een creatieve en optimale inzet van de ter beschikking gestelde middelen. Samen met alle collega's van de administratieve steundienst werkt de ICT-consulent steeds vanuit een dienstverlenende ingesteldheid. De administratieve steundienst staat in eerste instantie ten dienste van de andere collega's en in tweede instantie en soms enkel onrechtstreeks ten dienste van onze “ externe klanten” de burger.

Hoofdtaken

 • Actief meewerken in een ICT-dienst ten behoeve van meer dan 200 gebruikers verspreid over meerdere politiezones en locaties
 • Actief meewerken in de werkdomeinen informatica, radiofonie, telefonie, intranet, internet, cameranetwerk, interfonie  en databeveiliging.
 • Het volledig technisch beheer van de informatica architectuur van de politiezone alsook de beveiliging hiervan.
 • Beheer van de gebruikers met inbegrip van de creatie van alle gebruikers binnen ISLP, het beheer en opvolging van het politioneel informaticasysteem
 • Het beheer van de technische defecten, helpdesk, troubleshooting, ingrepen en documenteren
 • Het beheren van netwerken, kennis en functioneren van de architectuur van een netwerk, internet en telecommunicatie
 • Permanente evaluatie van security – issues op PC en netwerkniveau + oplossingen zoeken
 • Beheer van fysieke en virtuele serverinfrastructuur (o.a. Windows, Linux,..)
 • Beheer en onderhoud van software en hardware en de lopende licenties
 • Helpen aan de ontwikkeling van bepaalde programma's, systemen om de taken van de gebruikers te vereenvoudigen of automatiseren
 • Adviseren bij ICT dossiers, formuleren en uitwerken van begrotingsvoorstellen tot verbetering en optimalisatie van onze ICT infrastructuur en processen
 • Anticiperen op en werken aan de implementatie van (ver)nieuw(d)e politie ICT toepassingen onder andere i-police, FOCUS, ANPR camera's, Sharepoint omgeving, werken in TEAMS, begeleiding en beveiliging sociale media toepassingen, website , actief meewerken en implementeren van the NWOW.
 • Het verzekeren van de updates van de verschillende systemen
 • De opvolging van de installatie van het materiaal in de zone en eerstelijnssupport van de eindgebruikers van de politiezone
 • Bewerkstelligt goede wederzijdse informatiedoorstroming en samenwerking met de diensten binnen de eigen afdeling, met de overige afdelingen en met alle relevante partners
 • Deelname aan een beurtrol in het systeem van bereik- en terugroepbaarheid 's avonds en in de weekends
 • Deelname aan binnen en buiten de politiezone uitgebouwde overlegorganen en/of werkgroepen

Presentatie vd. politiezone/federale eenheid

De politiezone AMOW bestaat uit de gemeenten Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel. De zone heeft een 150-tal werknemers.

De leiding van de politiezone wordt gevoerd door de Korpschef, EHCP Kurt Tirez, in samenspraak met het politiecollege en de politieraad.

We zijn naar een gloednieuw commissariaat verhuisd nabij het station van Asse.

 

 


 

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Specifieke diplomavereisten
  Diplomavoorwaarden: Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten
  minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau 2+ bij de federale Rijksbesturen (hoger onderwijs) met als specialisatie informatica.
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

Kennis

 • Goed inzicht in het specifiek vakgebied waarop de functie betrekking heeft;
 • Goede kennis van office-toepassingen en multimedia;
 • Grondige kennis van Microsoft Office pakketten en webdesign;
 • Kennis over informatieveiligheid;
 • Vertrouwd zijn met informatica – apparatuur en besturingssystemen (Alle Windows OS, Linux, Alle versies van Windows  server);
 • Kennis van Office 365 en SharePoint;
 • Kennis over virtualisatie (VMware ESXI, Hyper V, KVM);
 • Kennis van computerhardware, zowel desktop als server;
 • Kennis inzake switching en routing;
 • Kennis inzake TCP/IP, DNS en DHCP is vereist ;
 • Kennis over Active Directory is een vereiste;
 • Kennis inzake scripting is een pluspunt;
 • Kennis van SQL is een pluspunt;
 • Kennis van ISLP is een pluspunt;

Vaardigheden en attitudes

 • Organisatietalent;
 • Analysevermogen en probleemoplossend denken en werken;
 • Zin voor initiatief en creativiteit;
 • Ordelijk en nauwkeurig;
 • Blijk geven van assertiviteit, maar zich tegelijkertijd sociaal en klantgericht gedragen;
 • Zelfstandig kunnen werken en onmiddellijk passend reageren op vragen;
 • Goed functioneren in teamverband;
 • Flexibel zijn wat de uitoefening van de taken en werkregeling betreft;
 • Schriftelijk en mondeling kunnen rapporteren, vlotte en correcte schrijfstijl;
 • Dynamisch en proactief;
 • Respect voor het beroepsgeheim
 • Discreet, loyaal, integer en oprecht;
 • Stressbestendig;
 • Bereidheid zich bij te scholen en het volgen van interne en externe vormingssessies;
 • Naleven van de waarden vervat in de deontologische code en de wet op de geïntegreerde politie;
 • Rijbewijs B.

Gedragscompetenties

 • Het is van belang om enkele kerncompetenties te hebben
 • Integer zijn
 • Kritisch zijn
 • Nauwkeurig en verzorgd kunnen werken
 • Betrokken zijn
 • Bekeefd en discreet zijn
 • Flexibel en beschikbaar zijn
 • discreet zijn

We verwachten bovendien dat je als consulent over volgende vaardigheden beschikt:

Mondeling uitdrukkingsvermogen en leesvaardigheid

 • Duidelijk en correct een bboodschap formuleren in het raam van de courante taken
 • Uiteenlopende documenten begrijpen en gebruiken om zijn taken uit te voeren
 • Nuttige informatie inwinnen

Kwaliteitsvol werken

 • Ontwikkelen en benoemen van kwaliteitscriteria
 • Bedenken van andere of vernieuwende werkwijzen om kwaliteit te verbeteren
 • De geleverde kwaliteit ter discussie stellen en een klimaat creëren waarin creativiteit wordt gestimuleerd

Klantgerichtheid

 • Kansen zien en zoeken om klantentevredenheid te verhogen
 • Inspelen op signalen vanuit klanten en voorstellen doen naar structurele acties
 • Op zaken anticiperen in functie van een optimale dienstverlening of werking van de organisatie
 • Anderen stimuleren om klantgericht te werken

Zelfstandig werken

 • Autonoom en zelfstandig de toevertrouwde opdrachten en taken afhandelen
 • Taken tijdig en volledig afwerken zonder externe controle
 • Bijsturen indien er fouten optreden of wijzigende omstandigheden
 • Initiatieven kunnen nemen door vooruit te denken en proactief stappen te ondernemen

Probleemoplossend werken

 • Het probleem vanuit verschillende invalshoeken onderzoeken en zoeken naar verbanden
 • Kunnen tot synthese/beoordeling komen
 • Alternatieven bedenken en voor- en nadelen overwegen
 • Onderbouwen van het eigen oordeel met beschikbare informatie en geldige argumenten
 • De juiste mensen of instanties betrekken bij het probleem

Inzet en positieve ingesteldheid

 • Bekwaam en de wil om zich enthousiast en op een positieve wijze in te zetten
 • Zich ten volle inzetten voor het werk door steeds het beste van zichzelf te geven en hoge kwaliteit na te streven
 • Blijven doorzetten

Wat de attitude betreft, is het vertrekpunt voor elk lid van onze organisatie het naleven van de visie-missie-waarden van de politiezone en van de waarden van de geïntegreerde politie en van de deontologische code.

Voor alle medewerkers van onze zone, gelden bijkomende 4 kerncompetenties

 • Kunnen samenwerken
 • Kunnen communiceren
 • Zich professioneel opstellen en verantwoordelijkheidsgevoel hebben
 • Respect voor personen en materialen

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Selectiecommissie

1EHCP Kurt Tirez - Korpschef PZ AMOW of zijn vervanger

1CP Dany Callebaut - Diensthoofd Dispatching/Onthaal/DPO/APO of zijn vervanger

ADV Amelie Pieters - Diensthoofd Personeel of zijn vervanger

Secretaris

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • Mogelijkheid tot het bekomen van bijkomende premies, in geval van weekend-, nacht- of overuren
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Een aangename werkomgeving in een nieuwbouw te Asse, gelegen achter het station
 • Fietsvergoeding
 • Kleine taalpremie Frans en/of Engels mits behalen brevet
 • 40 uren sport per jaar (1u per week) voor een door de zone erkende sportactiviteit
 • Maaltijdcheques
 • Lidmaatschap van een grote sociale dienst: SDD
 • Training on the job: we begrijpen dat je vooropleiding niet specifiek genoeg is en voorzien daarom tijd en begeleiding bij je leerproces
Referentienummer: 108868/S5N