Niveau B - Statutair

Consulent Technisch Beheer - ICT

Vacante plaatsen: 1
Aanleg wervingsreserve voor 12 maanden
Studieniveau
Bachelor (hoger onderwijs van het korte type)
Graad
ICT-Consulent
Plaats van tewerkstelling
5341 PZ ZUID
Demosthenesstraat 36, 1070 Anderlecht
Uiterste inschrijvingsdatum
Referentienummer
S 5021 T 22 01

Jobomschrijving

 • Werkt actief mee aan de goede uitvoering van de opdrachten van zijn/haar dienst, volgens de richtlijnen uitgewerkt door de leidinggevende, in een geest van optimale kwaliteit
 • Kan aangeduid worden als coördinator
 • Legt regelmatig rekenschap af bij de leidinggevende
 • Ontwikkelt zijn/haar kennis en houdt zich op de hoogte van de materies binnen zijn/haar bevoegdheidsdomein 
 • Kan vormingen geven en informeert het personeel inzake materies binnen zijn/haar bevoegdheidsdomein  
 • Is verantwoordelijk voor zijn/haar vorming en meldt alle bijzondere noden inzake vorming aan de leidinggevende
 • Is verantwoordelijk voor en voert elke opdracht uit die hem/haar door de leidinggevende wordt opgelegd en die kadert binnen zijn/haar competentiedomein  
 • Kan deelnemen aan de opstelling van interne instructies, waarvan het onderwerp binnen zijn competentiedomein valt
 • Verleent directe steun aan de leidinggevende 
 • Vervult zijn/haar taken in een geest van collegialiteit, efficiëntie en effectiviteit 
 • Analyseert en formuleert voorstellen aan de leidinggevende betreffende zijn/haar activiteitendomein 
 • Onderhoudt goede contacten met zowel interne als externe partners 
 • Kan, indien nodig en in een geest van polyvalentie, ook andere taken uitvoeren
 • Staat het diensthoofd bij in het beheer en de administratie van de lokale ICT-infrastructuur
  • De installatie/herinstallatie, de upgrade hardware en software, evenals de configuratie van werkstations
  • De installatie/herinstallatie en de configuratie van de printers
  • Het beheer van lokale schema's inzake IP-adressen, hun begrenzingen en de adresseringspolitiek gedefinieerd door DRI
  • Definiëren van een strategie voor de gegevensbewaring (systeemback-up en gegevensback-up)
  • Verzekeren van netwerkbeheer
  • Definiëren van gebruikers en bepaling van hun toegangsrechten voor zover enkel hij daarvoor bevoegd is in plaats van de functionele beheerder
 • Technische bijstand en opleiding van gebruikers verzekeren
 • Kan indien nodig Bereikbaar en Terugroepbaar zijn 

Presentatie vd. dienst

Anderelcht, St-Gillis en Vorst

Toelatingsvoorwaarden

Inschrijvingsvoorwaarden:
 • Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie
 • De burgerlijke en politieke rechten bezitten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking, wat niet wil zeggen dat je nooit een bekeuring kreeg
 • Ten minste 17 jaar oud zijn
 • Een uittreksel uit het strafregister (model 595) kunnen voorleggen dat minder dan drie maanden oud is op datum van de kandidaatstelling
 • Een motivatiebrief opstellen
 • Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B bij de federale Rijksbesturen
Aanwervingsvoorwaarden:
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Slagen voor de selectieproeven die toegang verlenen tot de graad waarvoor je kandideert

Gewenst profiel

In het bezit zijn van een ICT / Computer Science diploma

 

 • In staat zijn het politiekorps te vertegenwoordigen binnen zijn/haar domein 
 • Een vlot contact hebben met het publiek, het personeel, de andere directies en de overheden 
 • Beschikken over een bekwaamheid tot interne en externe communicatie (mondeling en schriftelijk) 
 • Blijk geven van grote beschikbaarheid en flexibiliteit in functie van de te beheren gebeurtenissen 
 • Blijk geven van integriteit 
 • Blijk geven van discretie 
 • Een open geest hebben 
 • Zin hebben voor organisatie en verantwoordelijkheid 
 • Prioriteiten kunnen definiëren 
 • In staat zijn projecten te definiëren, uit te werken, te implementeren en te evalueren 
 • In staat zijn een voorbeeldfunctie te vervullen omtrent de missie, visie en waarden van de politiezone 
 • Medewerkers kunnen motiveren, opvolgen en coachen 
 • In staat zijn problemen te definiëren en mogelijke oplossingen te formuleren 
 • In staat zijn proactief te werken 
 • Creatief en innovatief zijn
 • Blijk geven van een klantgerichte houding

Selectiemodaliteiten

U zal eerst een generieke selectie moeten doorlopen bij de dienst Rekrutering en Selectie.
 • Selectiecommissie
 • Geïnformatiseerde test bij de selectieprocedure
Nog te bepalen

Mijn loon & voordelen

 • Een zeer afwisselende job in een boeiende omgeving gekenmerkt door veel menselijke contacten
 • 100% tegemoetkoming van de werkgever in de kostprijs van het openbaar vervoer en voor 100% voor het treinvervoer
 • De kans verdere opleidingen te volgen
 • Minimum 32 verlofdagen per jaar
 • Gratis hospitalisatieverzekering
Referentienummer: S 5021 T 22 01